2021. augusztus 23-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

1. Előterjesztés Peternel Péter r. alezredes kaposvári kapitányságvezetővé történő kinevezéséről

Kérdés:

Főkapitány úrhoz: Mikor dőlt el, hogy a jelöltet kéri fel a Kaposvári Rendőrkapitányság vezetésére? Mikortól szól a kapitány úr kinevezése?

Kapitány úrhoz:

Mi a közlekedés-biztonsági eljárás a Kaposfüredi útra terelt forgalom esetén kinek a feladata traffipaxokat kihelyezni, forgalomlassító táblákat kihelyezni az elterelés előtt?

A mulasztásnak mi a következménye?

Miért a lakosságnak kellett azt kezdeményezni a forgalomelterelés után, miért nem az előtt történt a felelős részéről?

Kaposvár több évtizede kezdeményezte a Füredi csomópont átépítését, mivel az egyik legforgalmasabb és a közúti baleseti statisztikák alapján a súlyos balesetek gyakorisága ebben a kereszteződésben indokolna egy körforgalmat. Mit a szakmai véleménye ennek szükségességéről?

Milyen konkrét intézkedéseket tervez a közterületen elsősorban belvárosi parkokban az alkoholfogyasztás és az arra járók nyugalmát zavarókkal szemben?

 

Mennyi időn belül lát reális esélyt a 2020. évi beszámoló romló adatainak megváltoztatására?

 

Milyen kihívásokat jelent a veszélyhelyzet, illetve a korlátozó intézkedések betartásának ellenőrzése megoldott-e? pl. edzőtermek bezárása után az igazolt sportolók száma megugrott az eltérő szabályozás kijátszása miatt

 

Kell-e ebben a megyei jogú városok szövetségének jogszabály-módosítást kezdeményezni a kormánynál?

 

Mi a véleménye a posztos rendőri rendszerről, amely az önkormányzat kiemelt programja évtizedek óta?

 

Szükségesnek tartja-e, hogy a polgármester forduljon az illetékes tárcához a jogi szabályozás módosítása miatt a Nemzeti Dohányboltok helyett visszaállítani a trafikokat, amelyek nem vonzották a bűnelkövetőket?

 

Városunkban nem az első súlyos támadás a rossz konstrukcióban működtetett Nemzeti Dohányboltok ellen, amely támadásoknak halálos áldozata is volt. Az üzletek kialakítása vonzó az erőszakos bűnelkövetők számára, a gyors pénzszerzési lehetőségét kínálják, a kamerák nem akadályozzák meg az alkalmazottak elleni erőszakos támadást, azoknak a felderítésben van szerepük, de védelmet nem nyújtanak.

 

Polgármester úrhoz: 2021. július 1. napjától a Kaposvári Rendőrkapitányság (kiemelt) megbízott Vezetője a jelölt. Miért most tárgyalja ezt a kinevezést a Közgyűlés rendkívüli ülésen, amikor a megbízott vezetői posztot pár nappal később töltötte be a jelölt, mint amikor legutóbb volt rendkívüli ülés?

Hozzászólás:

Kérem főkapitány urat és kapitány urat, hogy a Kaposfüreden áthaladó forgalomnak kiemelt figyelmet szenteljenek és indokolt esetben hozzanak gyors intézkedést.

Javaslom a kapitányi beszámoló a jövőben terjedjen ki arra, hogy milyen trend valósult meg több éves adat összehasonlításában.

 

Javaslom a beszámolót a lakosság számára a polgármesteri hírlevélben megküldeni, hogy tényszerű tudásuk legyen a helyieknek a közbiztonság valós helyzetéről.

 

Februárban javasoltam a polgármester úrnak, hogy forduljon a főkapitány úrhoz, hogy egy megyei jogú városnak mielőbb kinevezett és ne megbízott kapitánya legyen, amely a szervezet stabilitását és eredményesebb munkavégzést eredményez. Ez megvalósult most, részemről támogatom a jelölt kinevezését.

 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 49/2017. (XII. 13.) és a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendeletek módosításáról

Kérdés:

A jogszabály lehetővé teszi, hogy a hatáskört a szakbizottság lássa el?

A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény 2021. július 1-jén lépett hatályba. A hatáskör-módosításról a Közgyűlésnek 2021. október 31-ig kell döntenie. 2021. szeptember 23-án van munkatervi ülése a testületnek. Milyen konkrét döntések igényelték, hogy rendkívüli ülésen tárgyalja ezt a hatáskörátruházást a Közgyűlés?

Hozzászólás:

Javaslom, hogy a polgármester úr túlterheltsége miatt a hatáskört a Műszaki Bizottságra ruházza a Közgyűlés. A polgármesternek 56 átruházott hatásköre van, míg a Műszaki Bizottságnak csak 9. A februári online fogadóóráján a polgármester úr egyik lakáspályázó kérdésére a döntés késlekedés miatt a szakbizottságra terelte a döntéshozatal elmaradásának felelősségét, holott Ő volt a döntés jogosultja. Novemberben adta be a lakáspályázatát a kérdező. A polgármesteri döntések között 2021. áprilisában jelenik meg először lakáspályázati döntés, amely közel 6 hónapos csúszást jelent. Bízva abban, hogy a bizottság képes gyorsabb döntéshozatalra javaslom az ügyfelek érdekében szakbizottságra bízni a döntési jogkört. Népjóléti Bizottsági tagként megszokott a rendkívüli bizottsági ülés összehívása a gyors döntés érdekében, ahogy ez a nyáron is történt.

3. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló l993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kérdés:

Hozzászólás:

4. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ intézményvezetői munkakörének betöltéséről

Kérdés: Miért nem terjesztett elő határozati javaslatot az intézményvezető 2021. augusztus 28. napján lejáró vezetői megbízás meghosszabbítására 2021. szeptember 30. napjáig, amikor a Közgyűlés 2021. június 18-ai ülésén határozott 7/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozatával és döntött az intézmény megszüntetéséről és a közművelődési alapszolgáltatások Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. általi ellátásáról?

Ezen előterjesztői mulasztás miatt kellett rendkívüli Közgyűlést tartani?

Hozzászólás:

5. Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről

Kérdés:

Ki hibázott, amikor a Kontrássy u 6. ingatlan esetében rosszul került a határozati javaslat a képviselők elé? Amiért a képviselőknek rendkívüli ülésen kell kijavítani a mulasztó hibáját.

1./

Mi tartott 6 évig a 2015. évi Közgyűlési határozat elfogadása óta?

Mennyi az értéke a térítésmentesen az államnak szánt a kaposvári 4211/4 hrsz-ú, „kivett rendőrség” megnevezésű, természetben a Kaposvár, Szent Imre u. 14/C. szám alatti földterületnek?

2./ A Kaposvár, Kontrássy u. 6. sz. alatti volt nyomdaépület helyére 9 lakásos társasház építésére a 60.900.000, - Ft eladási ár nem túl alacsony? A Rippl-Rónai utcában földszintes 3 szobás kapubeálló, garázs nélküli házért 48.000.000 Ft-ot, két szintes 4 szobás házért 49.500.000Ft-ot kérnek?

3./ A Dorottya ház homlokzati durva hibáin kívül milyen kivitelezési problémák merültek fel?

Mikorra javítja ki garanciában a kivitelező a repedt, felpúposodott homlokzatot?

Van, aki bérbe veszi az épületet ilyen állapotban? A megfelelő minőségű határidőn túl végzett munkák miatt mennyit fizet a kivitelező a városnak?

Hozzászólás:

Javaslom a térítésmentesen az államnak átadni kívánt földterületnek az értékét szerepeltetni a határozatban.

Javaslom a Kontrássy u 6. volt nyomdaépület piaci értéken való eladását.

Javaslom soron kívül elrendeli a Csokonai Fogadó kivitelezési hibáinak javítását és követelni a csúszás miatt az önkormányzat kárának megtérítését.

Javaslom a Csokonai Fogadó bérbeadásának kiírása 3. pontjában rögzíteni, hogy a Bérlemény mely egyes helyiségeit, területrészeit lehet külön bérbe adni és azt a tulajdonos a legkedvezőbb feltételekkel tegye. Ne biztosítsuk az albérletbe adást vagy további használatra átengedést.

Javaslom ennek megfelelően, hogy a bérleti díjat a külön bérbeadható épületrészek bontásában határozzuk meg.

Javaslom a kiírás 7. pontjának utolsó mondatában rögzíteni, hogy a bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a bérleményen általa végzett átalakításokkal, beruházásokkal kapcsolatban megtérítési igénnyel Bérlő nem léphet fel a bérbeadóval szemben, és annak felhívására köteles az eredeti állapotot saját költségén visszaállítani.

Javaslom a kiírás 11. pontja helyett - a 10 éves időszak miatt-, amely szerint: „A bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj minden év január 1-jére visszamenőleges hatállyal a KSH által hivatalosan közzétett tárgyévet megelőző év fogyasztói árindexének mértékével emelkedik a szerződés aláírását követően, első alkalommal 2023. január 1-jével. Évente meghatározni a bérleti díja emelésének mértékét. Lehet, hogy a világjárványnak vége lesz és jól megy az üzlet, lehet, hogy nem, akkor miért emelnénk. A turisztikai terület rugalmasságot igényel.

6. Előterjesztés a kaposvári 637/1hrsz-ú (kórház D-i tömb) ingatlanon létesített trafó, illetve vezetékrendszer használati jogának ellenértékéről

Kérdés:

Mi indokolta, hogy rendkívüli ülésen tárgyalja a napirendi pontot a testület?

Ki kezdeményezte igazoltan írásban, hogy az 1.740.000, - Ft + Áfa, azaz bruttó 2.209.800, - Ft összegű kártalanítás megfizetéséről az Önkormányzata mondjon le?

Hol van a kérelem? Miért nem kapták meg azt a döntést hozó képviselők?

Hozzászólás:

Kérelem nélkül a Közgyűlés nem mondhat le az összegről. Olyan mintha a képviselők megajándékoznak egy külföldi multi céget maguktól. Az általunk képviselt kaposváriak ilyen mandátummal nem láttak el bennünket. Az E.ON 23 milliárdos jegyzett tőkével rendelkezik, a tavalyi nettó árbevétele 50 milliárd.

Javaslom, hogy az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. által végzett új trafó, valamint vezeték létesítéséért fizetendő 1.740.000, - Ft + Áfa, azaz bruttó 2.209.800, - Ft összegű kártalanítás megfizetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ne mondjon le. Az EON tőkeerős vállalat nem jelent neki semmit ez az összeg, amelyet javaslok a járvány elleni védekezésre vagy egyéb karitatív célra fordítani, amelyben jelenjen meg a vállalat neve.

Álláspontom szerint, az önkormányzati képviselők a kaposvári polgárok érdekeit képviselik nem vállalatokat, pártokat, eszméket, így a polgárok jogairól, vagyonáról, bevételéről lemondani nem áll módunkban.

7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését érintő egyes kérdésekről

Kérdés:

Miért nem ért rá ez a napirendi pont a szeptemberi Közgyűlésig?

1. Ki kezdeményezte név szerint az eredményességi feltételként az NB III-as bajnokság 1-12. helyezésének elérését?

2. Kaposvárnak hány darab Covid-19 Antigén rapid teszt áll rendelkezésére, azt hol tárolja? Az oktatási, nevelési év szeptemberi kezdéséhez az állam hány darab Covid-19 Antigén rapid tesztet biztosít a kaposvári intézményeknek? Hány fővel kell számolnunk az adott intézményekben dolgozó és a gyermek, tanuló létszám alapján? Biztosított-e Kaposváron az intézmények szeptemberi nyitásának előzetes általános és további rendszeres tesztelése, elkerülve a tavalyi fertőzési és halálozási számot?

Hozzászólás:

1. A közgyűlés a 2021. június 23-i rendkívüli ülésén döntött a sportról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott keretek szerint a kiemelt sportszervezetek most megkezdődött bajnoki időszakra vonatkozó támogatásáról arra hivatkozással, hogy a munkatervi ülésig (június 17.) nem sikerült egyeztetni.

Most azt írja az előterjesztő, hogy a cégvásárlás miatt a támogatás biztosításának feltételeiről előzetes egyeztetésre nem kerülhetett sor.

Ismét a régi módszer: szigorú feltételeket szab az önkormányzat majd azt elveti, így a keményen hirdetett új szemlélet, megy a kukába, a Közgyűlés nevetségessé teszi magát.

Javaslom a korábbi indítványomat elfogadni az NB III.-ba zuhanás után eredményességről akkor beszélhetünk, ha az NB II.-be felkerül a csapat. Azt eredményességnek nevezni az NB III.-ban marad a csapat, nonszensz. Az a támogatás alapfeltétele, azaz a működési támogatás utalásának feltétele, eredményesség fogalmilag kizárt.

2. A 1575/2021. (VIII. 11.) kormányhatározat szerint a kormány a koronavírus-világjárvány következtében előállt járványügyi helyzetet szem előtt tartva az állam tulajdonában álló, 100.000 adag AstraZeneca vakcina, valamint további 100 000 darab COVID–19 vírusfertőzés kimutatását szolgáló antigén gyorsteszt ingyenes tulajdonba adásáról döntött a Vietnámi Szocialista Köztársaság részére.

Javaslom a tavaly indítványozott városi tesztelési keret létrehozását, azzal, hogy az állami feladatátvállalást az állam térítse meg.

Javaslom, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a polgármestert, hogy keresse meg a magyar illetékes állami szervet az oktatási, nevelési év szeptemberi kezdéséhez általános és rendszeres teszteléshez szükséges Covid-19 Antigén rapid tesztek biztosítása érdekében Kaposvár számára. Amennyiben Kaposvár rendelkezik a szükséges darab teszttel, akkor és csak akkor adhat kölcsön a városi készletből 1000 tesztet, azzal, hogy a szükségben segítünk, de amikor Kaposvárnak van szüksége a tesztre Can Tho Kaposvár vietnámi testvérvárosa nyújt segítséget.

A kölcsönzés bevált nemzetközi gyakorlat pl. Magyarország és a Cseh Köztársaság között.

Vietnám közel 100.000 milliós ország, ahol 348 059 fertőzöttet találtak és 8277 áldozata van a járványnak. Az esetek többsége az elmúlt hónapban történt. Magyarország 9,7 milliós ország 811.121 fertőzött és 30.052 halott volt eddig.

Kaposváron több mint 600 ember volt kórházban és 333 honfitársunk meghalt. Magyarország megyei jogú városainak 10.000 főre vetített arányában a rendkívül rossz nálunk a halálozási adat.

Csatolmányok: