2021.február 25-I KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

JAVASLOM A JÁRVÁNY EMELKEDŐ HARMADIK HULLÁMA MIATT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉRDEKKÖRBEN LÉVŐ MUNKAVÁLLALÓKNÁL (A TÖBBI HELYI MUNKÁLTATÓ SZÁMÁRA PEDIG AJÁNLÁSKÉNT KÖZREADNI)

A FOLYAMATOS TESZTELÉST ÉS

ANNAK EREDMÉNYÉNEK NAPI KÖZZÉTÉTELÉT,

OTTHONI MUNKAVÉGZÉST ELRENDELNI,

AHOL EZ NEM LEHETSÉGES VESZÉLYESSÉGI PÓTLÉKOT BIZTOSÍTANI!

JAVASLOM A HELYI JÁRVÁNYADATOK KÖZZÉTÉTELÉT NAPONTA, TOVÁBBÁ A JÁRVÁNYÜGYI HELYI ADATOK VÁLTOZÁSÁNAK GRAFIKONON VALÓ ÁBRÁZOLÁSÁT!

Közgyűlés 2021.02.25. előterjesztések véleményezése

A polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közgyűlése feladat- és hatáskörét gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A törvényi felhatalmazás alapján egyszemélyi döntéshozatalhoz kért képviselői véleményt - mivel kérdés, hozzászólás, módosító indítvány, és a szavazás a különleges jogrend idején kizárt - az alábbiak szerint adom meg. A módosítási javaslataim a jogszerű és megalapozott döntéshozatalt szolgálja a kaposváriak érdekében.

Napirenden kívüli javaslatok:

Javaslom a járvány harmadik hulláma idején is a koronavírus fertőzés napi adatainak közzétételét, amennyiben az arra kötelezett ezt nem bocsájtja továbbra sem rendelkezésre a polgármester forduljon az Operatív Törzshöz haladéktalanul.

Javaslom a járvány harmadik hulláma idején is a koronavírus fertőzés napi halálozási adatait közzétenni a Kórház adatközlése alapján.

Javaslom a kaposváriak nevében a koronavírus fertőzés áldozatai hozzátartozóinak a város nevében részvétet nyilvánítani a halálesetek jelentésének napján.

Javaslom a Városházi harangok a halálos áldozatok lelki üdvéért és a városlakók figyelmének veszélyre való felhívására a járványidőszakban esténként méltó módon szólaljanak meg.

Javaslom, hogy az önkormányzat kérje az egyházak támogatását, hogy a város templomainak harangjai egyidejűleg szólaljanak meg a Városházi harangokkal a halálos áldozatok lelki üdvéért és a városlakók figyelmének veszélyre való felhívására a járványidőszakban. Felhívás közzétételével a haranglábbal rendelkező intézmények csatlakozását is kezdeményezze az önkormányzat.

 

Javaslom a „Közgyűlési anyagok” között szerepeltetni az előterjesztéseket, a kaposváriak választott testületéről van szó. Értelmetlen online korlátozást is bevezetni!

Javaslom a képviselői véleményeket az előterjesztések kötethez csatolni a polgármesteri döntéseket követően a visszakereshetőség érdekében, mind a nyílt, mind a zárt döntéseknél, hogy a helytörténet iránt érdeklődők kutatásaihoz rendelkezésre álljanak a hiányzó jegyzőkönyvek helyett.

Javaslom a visszacsatolást a képviselők felé, így a különleges jogrend alatt a zárt ülési jegyzőkönyvek zárt anyagok felületén való hozzáférését, feltöltve erre a zárt felületre valamennyi eddigi zárt ülési jegyzőkönyvet.

Javaslom a különleges jogrend alatti döntéshozatal speciális helyi szabályait az SZMSZ-ben rögzíteni, és előző javaslatom szerint eljárni a különleges jogrendek alatt.

Javaslom a 2020. június 25-i Közgyűlésen elmondottaknak megfelelően a távdöntéshozatal szabályai lehetővé tételének kezdeményezését az Mötv. szabályozásában. Az első hullám után a virológusok egybehangzó szakmai véleménye volt, hogy a járványnak lesznek hullámai a tömeges védőoltásokig. Jelenleg a 3. hullám időszakában van Magyarország.

„A Megyei Jogú Városok Szövetsége számára fontos jogalkotás-kezdeményezési feladat, hogy az országgyűlés módosítsa az önkormányzati törvényt lehetővé téve veszélyhelyzet idején a Közgyűlés tagjainak távdöntéshozatalát.

A veszélyhelyzet kihirdetése után március 18-ára összehívott a Népjóléti Bizottság ülésén javasoltam az távdöntéshozatal rögzítését a bizottság ügyrendjében, mivel a bizottság 3 tagja a veszélyeztetett korosztályba tartozik. A bizottsági döntések meghozatala - március 18-a - után 8/2020.(IV.1.) polgármesteri határozat megerősítette a bizottság döntéseit. Ilyen jogi megoldás nem létezik. Vagy a bizottság vagy a polgármester dönt. Ezt követően több bizottság összehívására nem került sor. A polgármester úr az elektronikus döntéshozatalhoz szavazási excel-táblákat küldött ki azzal, hogy az csak véleménynyilvánítás kifejezésre alkalmas. Módosító javaslatok beterjesztésére nem kerülhetett sor. A szabályozás visszáSságát jelzi, hogy a 199 fős Országgyűlés végig ülésezett, a Díszteremben több egyeztetés is zajlott 20 fő alatt. Elsősorban az idősebb, illetve krónikus betegségük miatt veszélyeztetett képviselők védelme érdekében szükséges a távdöntéshozatal biztosítása járványügyi helyzetben.

Polgármester úr online fogadóóráján 2021.február 15-én a novemberben beadott lakáspályázat elbírálására küldött kérdésre azt a választ adta, hogy egy 19 fős bizottság javaslata alapján online ülésezik a Népjóléti Bizottság, aki dönt. Túl azon, hogy nem létezik 19 fős bizottság, a polgármester hoz döntést a különleges jogrend alatt.

Javaslom jogalkotási kezdeményezésként korábban írtakat, amelyet változatlanul fenntartok, a munkaügyi szabályozásban mindenki számára egységesen járványügyi veszélyességi pótlékot határozzon meg a jogalkotó, továbbá azon munkakörök, amelyek alkalmasak az otthoni munkavégzésre országosan rendeljék el ezt a munkaellátási módot. Több mint 14.000 fertőzött halt meg Magyarországon eddig, amely Barcs és Csurgó együttes lakosságával ér fel.

Világosan látszik, hogy „a januárban be lesz oltva, aki kéri”, illetve „egy hétvége alatt be lesznek oltva, aki kéri” szlogeneknek nincs valóság alapjuk. Jelenleg a 3. járványhullám időszakát éljük.

Az önkormányzatok megmutatták, hogy nélkülük az állam működésképtelen veszélyhelyzetben, így a jogalkotási javaslatoknak megvan minden jogi- és erkölcsi alapjuk.

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A korábban a költségvetés luxuskiadásaihoz fűzött javaslataimat fenntartom.

Eljárási kérdések:

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Fontos, hogy a rendkívüli jogrend idején a közgyűlési tagok előzetesen megismerjék a Pénzügyi Bizottság véleményét, amelynek kiemelt ellenőrző szerepe van az önkormányzat gazdálkodásában.

Javaslom a Pénzügyi Bizottság, mint az önkormányzat gazdálkodás ellenőrzését végző testület véleményének ismertetését a képviselőkkel, amely hiányában megalapozott vélemény nem adható.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Javaslom a könyvvizsgáló véleményét közzétenni az előterjesztéssel egyidejűleg.

Tartalmi rész:

Az előterjesztésben a veszélyhelyzet alatt tesztelésre, napi adatokról helyi tájékoztatásra, a valós adatokhoz kapcsolódó indokolt intézkedésekre van szükség.

A polgármester felismerve a tesztelés elutasításának fenntarthatatlanságát. Ha hónapokat késlekedve is a Közgyűlési többség káros döntését próbálta korrigálni, azzal, hogy azÁtruházott hatáskörben hozott döntések” között szerepelteti a gyorstesztek biztosításának költségeit

Átcsoportosítás a veszélyhelyzet megtakarítási tartalék terhére:

- SMKMOK részére egészségügyi dolgozók szűréséhez COVID-19 Antigen

gyorsteszt beszerzéséhez támogatás 4.704 e Ft

- A veszélyhelyzet során feladatot ellátók köszöntésére (kávé, tea, vitamin)

költségeire 500 e Ft

- 2000 db COVID-19 Antigen teszt beszerzésére 4.704 e Ft”

 

Javaslom továbbra is a szeptemberi javaslatomat elfogadni és tesztelési keret létrehozását, amelynek költségeit a járványügyi állami feladatok segítése miatt kérünk megtéríteni az államtól. Különösen indokolt ez, azért, mert az önkormányzattól forrásokat von el az állam, így az állami feladatokhoz nyújtott segítség költségei a helyi önkormányzatot illeti.

 

A költségvetési rendelet

Javaslom a különleges jogrendnek megfelelő preambulum alkalmazását, mivel a jogalkotási jogkört a polgármester gyakorolja.

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a 2020. évi költségvetését megállapító 1/2020.(II.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:”

Javaslom aktualizálni.

A rendelet kelte 2021. február 17. a véleményezési határidőre tekintettel 2021. február 25. napját rögzíteni.

 

Az ÁSZ jelentés 4-es osztályzatot adott Kaposvárnak, míg 31 önkormányzat 5-ös osztályzatot kapott.

„A fővárosi és a kerületi, megyei jogú városi, megyei önkormányzatok közel fele kialakította az integritás alapú működés alapvető feltételeit, másik fele pedig további intézkedésekkel csökkentheti a korrupciós veszélyeztetettséget.”

Javaslom a Kaposvárra vonatkozó megállapításokat tartalmazó ÁSZ jelentés teljes anyagának közzétételét, nem csupán az ellenőrzött települések összesítő jelentését.

Javaslom bemutatni mi alapján került megállapításra, hogy további intézkedésekkel lehet csökkenteni a korrupciós veszélyeztetettséget, továbbá miért és milyen intézkedéseket jelent ez Kaposváron.

2. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról és a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Javaslom a különleges jogrendnek megfelelő preambulum alkalmazását, mivel a jogalkotási jogkört a polgármester gyakorolja.

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:”

Javaslom a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint átdolgozni a rendelettervezetet a logikai egységek sorrendisége miatt.

3. Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Javaslom a beszámoló adatai alapján a jövőben a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (a továbbiakban: KÖTÉL Egyesület) beszámolóját egyidejűleg tárgyalni, mivel önállóan 49 esetben jártak el. Így teljesebb képet kaphat a Közgyűlés a katasztrófavédelem területéről.

A Közgyűlés felkéri a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (a továbbiakban: KÖTÉL Egyesület) elnökét, hogy éves beszámolóját küldje meg minden év február 1. napjáig. Egyidejűleg köszönetét fejezi ki az önkormányzati források hatékony felhasználása és a kaposváriak élet- és vagyonbiztonsága érdekében végzett munkájáért.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: Bodó László elnök

Határidő: 2022. február 1.

 

4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről

2021.február 9-én kelt előterjesztés 46 oldalas miért 10 nappal később lett közzétéve a képviselők számára?

Javaslom az aláírt előterjesztéseket a keltezésükkor a képviselők számára hozzáférhetővé tenni.

Javaslom a határozati javaslat kiegészítését:

A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek és munkatársainak, akik részt vettek a koronavírus járvány elleni védekezésben, továbbá vállalták az egészségügyi kockázatot a hivatali feladatok zavartalan biztosítása során.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2021. február 25.

Javaslom a határozati javaslat kiegészítését:

A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy állapítsa meg a Polgármesteri Hivatalban azon munkaköröket, amelyeket otthoni munkavégzés keretében elvégezhetőek, és rögzítse járványhelyzetben, milyen helyi adatok esetén lép életbe automatikusan az otthoni munkavégzés elrendelése. Erről tájékoztassa a Közgyűlést.

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: igazgatók

Határidő: 2021. március 15.

Javaslom a határozati javaslat kiegészítését:

A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy mutassa be a Polgármesteri Hivatalban az elmúlt 5 évben a fluktuáció alakulását, erről tájékoztassa a Közgyűlést.

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: igazgatók

Határidő: 2021.április 15.

Javaslom a határozati javaslat kiegészítését:

A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy mutassa be egy grafikonon a Polgármesteri Hivatalban az elmúlt 5 évben a személyi kifizetéseket irodák szerinti bontásban (valamennyi személyi kifizetés törvényi bér, törvényi bér feletti kifizetés érdekeltség, eltérítés, projekt forrás) alakulását, erről tájékoztassa a Közgyűlést.

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: igazgatók

Határidő: 2021.február 25.

Javaslom a határozati javaslat kiegészítését:

A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy tegyen javaslatot a személyi kifizetések és a fluktuáció adatai alapján a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkatársak anyagi megbecsülésének javítására az elkövetkező négy évben ütemezve, erről tájékoztassa a Közgyűlést.

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: igazgatók

Határidő: 2021. május 1.

Javaslom a határozati javaslat kiegészítését:

A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a zárt anyagok között tegye hozzáférhetővé a képviselők számára az ellenőrzési jegyzőkönyveket folyamatosan biztosítva számukra az önkormányzat működésének átláthatóságát.

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: igazgatók

Határidő: 2021. március 1.

Javaslom a határozati javaslat kiegészítését:

A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy adjon magyarázatot arra, hogy a Hivatal engedélyezett létszáma 226 fő ellenére, miért csak 199 a betöltött álláshely van. A betöltetlen álláshelyek száma 12%, ami rendkívül magas, így a zavartalan feladatellátás nem biztosítható aránytalan terhelés nélkül.

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: igazgatók

Határidő: 2021. március 1.

Javaslom az előterjesztések közötti összhangot megteremteni pl.

„Szakemberek települési támogatása kapcsán kérelem nem érkezett.”

költségvetéssel nincs összhangban

Javaslom, hogy a hivatal dolgozói csak az önkormányzati hivatalos honlapokat szerkessze, magánszemélyek honlapja, közösségi média oldalának karbantartása nem feladatuk. Jelenleg nem található mindenkori kaposvári polgármesteri honlap, csak magánszemélyhez kötött. A honlapot pedig érdemes megnézni mielőtt valaki leírja, hogy szerkesztési feladatokat végez rajta.☺

„Említést érdemel kiadványok, könyvek előkészítése, legyártatása, a polgármesteri honlap szerkesztése, karbantartása, filmek, videók, beharangozó spotok készítése.”

Javaslom ismételten a járvány harmadik hulláma és Somogy kiemelkedő fertőzöttségi adatai miatt, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet szabályozása egészüljön ki az otthoni munkavégzés főbb szabályaival, a részletes szabályokat pedig a közszolgálati szabályzat tartalmazza. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) nem tartalmaz szabályokat az otthoni munkavégzésre.

 

„3/B. §

(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója valamennyi munkakör esetében elrendelheti az otthoni munkavégzést.

(2) Veszélyhelyzet kihirdetésével a munkáltatói jogkör gyakorlója a feladatellátás biztosítása mellett a minimális létszám részére rendeli el a munkahelyen való munkavégzést. A közszolgálati szabályzat rögzíti szervezeti egységenként a minimális létszámot. A minimális létszám személyi biztosítását a szervezeti egység vezetője munkaszervezési jogkörében határozza meg.

(3) A munkahelyen való munkavégzés elrendelése járványügyi veszélyhelyzet vagy más egészségügyi kockázatot jelentő időszakban veszélyességi pótlék megállapításával egyidejűleg történik.

(4) A veszélyességi pótlék napi mértéke a közszolgálati tisztviselő napi munkabérének 100%-a.

 

3/C. §

(1) A közszolgálati tisztviselő és a munkáltatói jogkör gyakorlójának megállapodása esetén a közszolgálati tisztviselő a munkáját a munkavégzés rendes helyétől eltérően a lakó-, illetve tartózkodási helyén, saját eszközeivel is végezheti.

(2) Az otthoni munkavégzésre abban az esetben kerülhet sor, ha az elvégzendő munka jellege ezt lehetővé teszi, továbbá, ha az otthoni munkavégzés elrendelése vagy lehetővé tétele nem jár a hivatal vagy a közszolgálati tisztviselő számára aránytalan sérelemmel.

(3) Az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodásban rögzíteni kell az otthoni munkavégzés idejét, az egyedileg elvégzendő feladatokat, továbbá a kapcsolattartás és az elvégzett munka leadásának módját és időpontját.

(4) Az otthoni munkavégzés részletes szabályait a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban a dolgozói érdekképviselet egyetértésével állapítja meg.

(5) A hivatal vezetője a közszolgálati szabályzatában a tízéves vagy annál fiatalabb gyermeket nevelő közszolgálati tisztviselő otthoni munkavégzése vonatkozásában a (1)-(4) bekezdésben foglaltaknál kedvezőbb rendelkezéseket állapíthat meg.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kedvezményre a gyermek mindkét közszolgálati tisztviselő szülője jogosult, ha a gyermekkel közös háztartásban él.”

 

Indokolás

 

A koronavírust több közszolgálati tisztviselő is elkapta, így a fertőzés kockázata a munkahelyen történő munkavégzéssel nő, ez pedig a dolgozók egészségét, életét közvetlenül veszélyezteti.

 

A szeptemberi közgyűlésen név szerinti szavazáson elutasított tesztelési keret létrehozása, annak eredményeként szükségszerű otthoni munkavégzés elrendelésének hiánya több dolgozó és hozzátartozóik megbetegedését okozhatta. A hibás döntés belátását követően hónapokkal később elkezdett esetleges tesztelést sem követte az otthoni munkavégzés elrendelése. Az új mutánsvírus fertőzőképessége 50-60%-kal magasabb.

 

A dolgozók határozott és következetes munkáltatói döntést igényelnek, amely a járványhelyzethez igazodik. Amennyiben napi települési járvány adatokat a hivatal nem kap a társhatóságtól, a számára rendelkezésre álló információk alapján dönt.

 

A járvány idején két lehetősége van egy felelős vezetőnek, vagy otthoni munkavégzést rendel el, vagy veszélyességi pótlék megállapítása mellett munkahelyen történő munkavégzést rendel el a védőfelszerelések biztosításával.

 

Az otthoni munkavégzés nem csupán a járványhelyzetben indokolt a modern munkaszervezési módszerek egyike, amely a gyermekvállalás és nevelés idején különösen felértékelődik. A technikai feltételek adottak, amelyek tovább fejlődnek. Figyelembe kell venni az újabb felnövekvő generációk igényét, amely hatékonyabb és rugalmasabb munkaszervezést igényel.

 

Az előterjesztés nem tér ki a változatlan - korábban lecsökkentett - illetménykiegészítés és az illetményalap alakulására és annak hatásaira. Korábban általam javasolt illetményalap emelés elmaradásakor jeleztem, hogy az állami és piaci bérekkel a hivatali bérek nem versenyképesek, amely szakember elvándorláshoz vezet. Sajnos több éves tapasztalt kollégák hagyták el az elmúlt évben a hivatalt. Az illetménykiegészítés módosítása nélkül ez a folyamat tovább fog folytatódni.

 

5. Előterjesztés kivett, zártkerti művelés alól kivett terület belterületbe vonásáról

 

Javaslom, hogy belterületbe vonás konkrét döntésekor bemutatni, milyen közműfejlesztési igény érintheti az adott területet és annak mi a várható költsége vagy rögzíteni, hogy az adott terület esetén rendelkezésre állnak a megfelelő közművek.

 

 

6. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2020. évi helyzetéről

 

„Kaposvár területén a 2020. évben az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények száma 1119 volt, ami a 2019. év ugyanezen adatához (843) viszonyítva - a korábbi évek csökkenő tendenciájával ellentétben - 32,7%-os növekedést mutat.”

„Egy adott terület bűnügyi fertőzöttsége a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények nagyságrendjével jeleníthető meg. Kaposváron a 2019. évben 1374 bűncselekmény jutott 100 ezer lakosra vetítve, míg a 2020. évben 1846.”

„A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása, azok mértéke lényeges mutatója a bűnügyi helyzet értékelésének. Ez a kategória olyan bűncselekményeket tartalmaz, amelyeknek mind az objektív, mind a szubjektív közbiztonságérzetre gyakorolt hatása kiemelkedő jelentőségű. Az értékelt időszakban 428 kiemelt bűncselekmény került regisztrálásra Kaposvár területén, ami az elmúlt években tapasztalt csökkenő tendencia után a 2019. évi 416 esethez viszonyítva 2,9%-os, minimális növekedést jelent.”

„A 2020. évben Kaposváron 691 nem kiemelten kezelt bűncselekményt regisztrált a statisztika, ami a 2019. évi 427 jogsértéshez viszonyítva 61,8%-os növekedést jelent. Ezen deliktumok összes regisztrált bűncselekményen belüli aránya az értékelt időszakban 61,75% volt, ami 11,1%-kal magasabb, mint a 2019. évben (50,65%).”

„A közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmények: Ismeretlen tettes 2020.05.23. napon 16:00 óra körüli időben a Kaposvár, Teleki utca 12-14. szám alatt található Nemzeti Dohánybolt üzletébe bement és az eladót késsel megfenyegetve a bevétel átadását követelte. A sértett a fenyegetésnek eleget tett, átadta a napi bevételt, ami 150 000 Ft volt, majd ezt követően az elkövető a helyszínről távozott. Az eljárás során a beszerzett térfigyelő, illetve az üzlet biztonsági kameráinak felvételei alapján az elkövetőket sikerült beazonosítani és elfogni.”

 

Javaslom a járványügyi intézkedésekről kérjen be az önkormányzat heti tájékoztatót a kapitányságról, illetve a romló járványügyi helyzet miatt a közterület-felügyelettel összehangoltan ellenőrizék a bezárások betartását. A rendszeres, látható ellenőrzéssel akadályozható meg az illegális nyitvatartás, valamint a 6 hónapos, ismételt szabálysértés esetén éves bezárások nyilvánosságra hozatalával kellő visszatartó erő érhető el.

 

Javaslom bemutatni a posztos rendőrök eredményeit, amely az önkormányzat kiemelt programja évtizedek óta.

 

Javaslom a polgármester forduljon az illetékes tárcához a jogi szabályozás módosítása miatt a Nemzeti Dohányboltok helyett visszaállítani a trafikokat, amelyek nem vonzották a bűnelkövetőket, valamint erről kapjanak tájékoztatást a kaposváriak. Városunkban nem az első súlyos támadás a rossz konstrukcióban működtetett Nemzeti Dohányboltok ellen, amely támadásoknak halálos áldozata is volt. Az üzletek kialakítása vonzó az erőszakos bűnelkövetők számára, a gyors pénzszerzési lehetőségét kínálják, a kamerák nem akadályozzák meg az alkalmazottak elleni erőszakos támadást, azoknak a felderítésben van szerepük, de védelmet nem nyújtanak.

 

„A rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója − a testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 94,6% (a 2019. évben 97,0%); − a garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége: 97,4% (a 2019. évben 100,0%); − a visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás) bűncselekmények nyomozáseredményessége: 100% (a 2019. évben 100%); − a lopás bűncselekmények (a betöréses lopásokkal együttesen) nyomozáseredményessége: 42,4% (a 2019. évben 54,9%); − a lakásbetörés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 45,9% (a 2019. évben 68,5%); − a rablás bűncselekmények nyomozáseredményessége: 88,9% (a 2019. évben 83,3%); − a rongálás bűncselekmény nyomozáseredményessége: 54,5% (a 2019. évben 51,3%); − az összes kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozáseredményessége: 58,1% (a 2019. évben 64,5%).”

 

Javaslom a polgármester forduljon a főkapitányhoz, hogy mielőbb egy megyei jogú városnak kinevezett és ne megbízott kapitánya legyen, amely a szervezet stabilitását és eredményesebb munkavégzést eredményez. A nyomozáseredményesség romlása hozzájárul a lakosság biztonságérzésének csökkenéséhez.

 

Javaslom a kapitányi beszámoló a jövőben terjedjen ki arra, hogy az önkormányzat milyen költségvetési, szervezési segítséggel tud hozzájárulni a következő év eredményesebb munkájához és arról a beszámoló tudomásulvételével egyidejűleg döntsön a Közgyűlés. A soron következő évben az előző évben nyújtott támogatás felhasználását is mutassa be a kapitány.

 

Javaslom a beszámolót a lakosság számára a polgármesteri hírlevélben megküldeni, hogy tényszerű tudásuk legyen a helyi közbiztonság helyzetéről.

 

           

7. Előterjesztés a 2021. évi kiemelt városi rendezvényekről

 

Online kiosztott előterjesztés, ez már abszurd! 02.25-én délelőtt lett közzétéve

 

 

„A fesztivál megrendezésének tételes költségbecslését a rendezvényszervezésben a pandémia okozta helyzet jelenleg nem teszi lehetővé.” Ez olvasható az egyes rendezvények után, amely mutatja az előterjesztést készítők felelős magatartását.

 

Javaslom az előterjesztést levenni a napirendről, még költségbecslést sem tud adni az előterjesztő. Tárgyalásra alkalmatlan. 33.400.000 Ft-ról a rendezvényekre biztosított forrást 107.678.000 Ft-ra emelni nem tükrözi a járványügyi költségvetésnek nevezett kommunikációs panelt.

 

Javaslom betartani a különleges jogrend szigorú szabályát, nincs átszervezés ez idő alatt a színház nem rendezvényszervező cég. Előadásokat kell készíteniük és a járványhoz igazodóan bemutatniuk. Önhatalmúlag nem lehet feladatokat átadni más szervezetnek, amikor van az önkormányzatnak megfelelő szervezete, aki korábban évtizedekig ezt végezte.

 

Javaslom 2021-ben csak szabadtéri rendezvényekkel számoljunk. Online hozzáférünk a világ legrangosabb kulturális eseményeihez felesleges luxus a kaposváriak pénzét olyan online produkciókra költeni, amely nem helyi művészek előadása.

 

Javaslom a színház kezdje meg az online, archív és streaming műsorokat, ahogy ezt már októberben javasoltam. Mire várnak még?

 

Javaslom az utolsó határozati javaslati pontot az előterjesztés tárgyalásakor konkretizálni.

 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Polgármesteri Hivatalt, miszerint valamennyi az önkormányzati forrás igénybevételének csökkentésére kiírt felhívás esetén követelje meg a forrás felhasználására jogosulttól, hogy az nyújtson be pályázatot és annak eredményéről, felhasználásáról adjon tájékoztatást a Közgyűlésnek.

 

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató

  Szirják Imréné igazgató

Határidő: 2022. február 1.”

 

Csatolmányok: