2021.január 28-I KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Közgyűlés 2021.01.28. előterjesztések véleményezése

A polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közgyűlése feladat- és hatáskörét gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A törvényi felhatalmazás alapján egyszemélyi döntéshozatalhoz kért képviselői véleményt - mivel kérdés, hozzászólás, módosító indítvány, és a szavazás a különleges jogrend idején kizárt - az alábbiak szerint adom meg. A módosítási javaslataim a jogszerű és megalapozott döntéshozatalt szolgálja a kaposváriak érdekében.

Javaslom a képviselői véleményeket az előterjesztések kötethez csatolni a polgármesteri döntéseket követően a visszakereshetőség érdekében, mind a nyílt, mind a zárt döntéseknél, hogy a helytörténet iránt érdeklődők kutatásaihoz rendelkezésre álljanak a hiányzó jegyzőkönyvek helyett.

Javaslom a visszacsatolást a képviselők felé, így a különleges jogrend alatt a zárt ülési jegyzőkönyvek zárt anyagok felületén való hozzáférését, feltöltve erre a zárt felületre valamennyi eddigi zárt ülési jegyzőkönyvet.

Javaslom a különleges jogrend alatti döntéshozatal speciális helyi szabályait az SZMSZ-ben rögzíteni, és előző javaslatom szerint eljárni a különleges jogrendek alatt.

Javaslom a 2020. június 25-i Közgyűlésen elmondottaknak megfelelően a távdöntéshozatal szabályai lehetővé tételének kezdeményezését az Mötv. szabályozásában. Az elő hullám után a virológusok egybehangzó szakmai véleménye volt, hogy a járványnak lesznek hullámai a tömeges védőoltásokig.

„A Megyei Jogú Városok Szövetsége számára fontos jogalkotás-kezdeményezési feladat, hogy az országgyűlés módosítsa az önkormányzati törvényt lehetővé téve veszélyhelyzet idején a Közgyűlés tagjainak távdöntéshozatalát.

A veszélyhelyzet kihirdetése után március 18-ára összehívott a Népjóléti Bizottság ülésén javasoltam az távdöntéshozatal rögzítését a bizottság ügyrendjében, mivel a bizottság 3 tagja a veszélyeztetett korosztályba tartozik. A bizottsági döntések meghozatala - március 18-a - után 8/2020.(IV.1.) polgármesteri határozat megerősítette a bizottság döntéseit. Ilyen jogi megoldás nem létezik. Vagy a bizottság vagy a polgármester dönt. Ezt követően több bizottság összehívásra nem került sor. A polgármester úr az elektronikus döntéshozatalhoz szavazási excel-táblákat küldött ki azzal, hogy az csak véleménynyilvánítás kifejezésre alkalmas. Módosító javaslatok beterjesztésére nem kerülhetett sor. A szabályozás visszáságát jelzi, hogy a 199 fős Országgyűlés végig ülésezett, a Díszteremben több egyeztetés is zajlott 20 fő alatt. Elsősorban az idősebb, illetve krónikus betegségük miatt veszélyeztetett képviselők védelme érdekében szükséges a távdöntéshozatal biztosítása járványügyi helyzetben.

Javaslom jogalkotási kezdeményezésként korábban írtakat, amelyet változatlanul fenntartok, a munkaügyi szabályozásban mindenki számára egységesen járványügyi veszélyességi pótlékot határozzon meg a jogalkotó, továbbá azon munkakörök, amelyek alkalmasak az otthoni munkavégzésre országosan rendeljék el ezt a munkaellátási módot. Több mint 12.000 fertőzött halt meg Magyarországon, amely Marcali lakosságával ér fel.

Világosan látszik, hogy „a januárban be lesz oltva, aki kéri”, illetve „egy hétvége alatt be lesznek oltva, aki kéri” szlogeneknek nincs valóság alapjuk.

Az önkormányzatok megmutatták, hogy nélkülük az állam működésképtelen veszélyhelyzetben, így a jogalkotási javaslatoknak megvan minden jogi- és erkölcsi alapjuk.

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

ELŐZETESEN AZ ELFOGADÁS ELJÁRÁSRENDJÉRŐL

KÖZMEGHALLGATÁS

A rendszerváltás óta 30 év alatt nem fordult elő, hogy az éves költségvetés elfogadása előtt ne tartott volna a közgyűlés közmeghallgatást. A közgyűlés hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja, ami nem jelenti azt, hogy a közgyűlési hagyományokat figyelmen kívül hagyhatja. A jelenléti közmeghallgatás helyett az online módon is megtartható, így a Kapos Tv úgynevezett „betelefonálós” az internet és közösségi hálók nyújtotta lehetőségeket kihasználva a közmeghallgatás megszervezése elvárás.

Javaslom, hogy a jelenléti közmeghallgatás helyett a közgyűlés hatáskörét veszélyhelyzetben gyakorló polgármester szervezze meg online módon a Kapos Tv úgynevezett „betelefonálós” és az internet és közösségi hálók nyújtotta lehetőségeket kihasználva közmeghallgatást. Online fogadóóra tartására már volt példa, de az internet használattal nem rendelkezők a Kapos Tv élő adásába be tudnának telefonálni, és választ kaphatnak kérdéseikre, javaslataikra.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Fontos, hogy a rendkívüli jogrend idején a közgyűlési tagok előzetesen megismerjék a Pénzügyi Bizottság véleményét, amelynek kiemelt ellenőrző szerepe van az önkormányzat gazdálkodásában.

Javaslom a Pénzügyi Bizottság, mint az önkormányzat gazdálkodás ellenőrzését végző testület véleményének ismertetését a képviselőkkel, amely hiányában megalapozott vélemény nem adható.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Javaslom a könyvvizsgáló véleményét közzétenni, mivel jogszabályi kötelezettség, mint az önkormányzat gazdálkodásáról kötelező véleményt alkot, amely hiányában megalapozott vélemény nem adható.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztésben 12 alkalommal fordul elő a járvány szó. A „járványügyi költségvetés” és a „járványköltségvetés” egyszer-egyszer, azonban egyes elvonások, forráscsökkentések indokán túl semmiben nem különbözik az eddigi évek költségvetésétől, így nem nevezhető járványköltségvetésnek.

A veszélyhelyzet alatt tesztelésre, napi adatokról helyi tájékoztatásra, a valós adatokhoz kapcsolódó indokolt intézkedésekre van szükség. Kommunikációs trükkök nem állítják meg a vírust. Nem azonos a fertőzöttség szintje az országban, így nem azonos intézkedésekre van szükség. A napi helyi fertőzöttségi adatok alapján határozható meg a közterületeken általános maszviselés és egyes üzletek, szolgáltatók zárva tartásának indokoltsága. A napi helyi hiteles tájékoztatás hiányában a lakosság felháborodás érthető.

„A járvány hatására 2020. évben a tervezett iparűzési adóbevételhez képest 700 millió Ft-tal kevesebb adóbevételünk realizálódott. Az iparűzési adó mérséklésével további 680 millió bevételkieséssel számolunk a 2021. évi költségvetésben.”

Az előterjesztés járványköltségvetésről beszél, így javaslom külön összesítőben rögzíteni, mely állami döntések milyen mértékű bevételkieséssel járnak és ehhez az állami kompenzáció például a 1.520.010.000 Ft központi támogatás a 2005/2020.(XII.24) Kormányhatározat alapján, hogy aránylik, abból mennyit fedez. Ehhez valamennyi elvonás és kompenzáció összefoglalása szükséges.

„Ezért le kell mondanunk önként vállalt feladataink egy részéről, kevesebbet költhetünk sportra, kultúrára, szervezetek támogatására.”

Egységes elvek alapján kell egy ilyen intézkedést meglépni és tételesen fel kell sorolni azokat önként vállalt feladatokat, amelyekről lemond az önkormányzat, azzal, hogy milyen feltételek teljesítése mellett vállalja fel újra.

„Hiszen ahol dolgozni tudnak az emberek, ott a cégek adót fizetnek, a települések pedig ebből fejlődhetnek.”

Ezt a mondatot nem lehet így hagyni az előterjesztésben, nemcsak a cégek, a munkavállalók, egyéni vállalkozók is fizetnek adót. A települések ebből is fejlődhetnek, ha jó célra költik.

„Az elmúlt években indult nagyberuházásaink jelentős része befejeződött, ez annak köszönhető, hogy városunk a Modern Város és a Németh István program keretében megvalósuló beruházásait az elsők között kezdte el.”

A Modern Városok Program időben történő megvalósulása Kaposváron a többi megyei jogú városhoz képest jelentős előny.

„Átadtuk a 244 millió forintból megújult Színház parkot, a park megújításának még egy eleme, a rózsalugas kialakítása hátra van.”

„Járványköltségvetés” idején, amikor önként vállalt feladatokról kell lemondani, sport és civil szervezetek forrásait csökkenteni, javasol az előterjesztő, több mint 30.000.000. Ft-ért rózsalugast építeni. Ez luxus, sőt felelőtlenség.

Javaslom a járványköltségvetés vonja vissza a rózsalugasok kialakítását 2021-ben.

„Európai uniós támogatással megkezdtük a több mint 13 km kerékpárút kialakítását, valamint a környezetbarát közlekedés fejlesztése érdekében közbringa rendszert építünk ki, ami 28 állomáshelyen igénybe vehető 170 elektromos kerékpárt tartalmaz.”

„Járványköltségvetés” idején, amikor önként vállalt feladatokról kell lemondani, sport és civil szervezetek forrásait csökkenteni javasol az előterjesztő, több magyarázatot igényel ez a mondat. Megkísérelte az önkormányzat a támogatás nyújtójánál, hogy ezt a forrást a járvány okozta gazdasági válság idején a gazdaság védelmére fordíthassa az önkormányzat? 170 elektromos kerékpár, amikor az embereknek nincs pénzük, erős kontraszt. Jóléti társadalmakban egy nagyon jó dolog, de nálunk egy lakótelepen kihelyezett kosárpalánkot pár hónap alatt széttörtek, és féléve nem is csinált vele senki semmit.

„BEVÉTELEK Az önkormányzat és költségvetési szervei kölcsön visszatérüléssel számított tárgyévi bevételei összességében 2.156,8 millió Ft-tal elmaradnak a 2020. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. A költségvetési szervek működési célú bevételei összességében 424 millió Ft-tal csökkenek.”

„Az előző évben az intézményhálózatban végrehajtott szervezeti változások hatására (a Városgondnokság feladatainak, illetve a sportlétesítmények üzemeltetésének gazdasági társasági formában történő ellátása) 507 millió Ft, a koronavírus veszélyhelyzet miatti korlátozott szolgáltatási lehetőségek miatt megközelítőleg 30 millió Ft bevétel kieséssel szemben a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumnál az előző évhez képest 43 millió Ft-tal nagyobb összegű régészeti bevétellel számolnak.”

Összességében az előző évhez képest 1.477,5 millió Ft adóbevétel kieséssel számoltunk. Az önkormányzati sajátos működési bevételek esetében összességében 289 millió Ft-tal magasabb a tervezett összeg az előző évhez képest, mivel a Városgondnokság feladatainak átszervezését követően a parkolási bevételek közvetlenül az Önkormányzatnál jelennek meg.”

„A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása címén a város számára nyújtott központi támogatások 498,2 millió Ft-tal emelkedtek a 2020. évi költségvetési rendelethez képest. A helyi önkormányzatok általános működésének támogatásai összességében 451,0 millió Ft-tal növekednek a 2020. évi eredeti költségvetéshez képest.”

Az előterjesztésben szereplő információk szerint, az 1.520.010.000 Ft központi támogatás a 2005/2020.(XII.24) Kormányhatározat alapján, csupán az adóbevétel kiesést fedezi. A járvány első hulláma alatt központilag elrendelt ingyenes parkolás bevételkiesését akkor az előterjesztő százmilliós nagyságrendben határozta meg, azonban a 2021. évi költségvetés nem tartalmaz számot a hosszabb második hullám idején várható bevételkiesésről.

„Kaposvár város adóerő-képessége 2021. évben 40.651 Ft/fő, az ehhez tartozó szolidaritási hozzájárulás összege 502,7 millió Ft, amely a 2020. évi iparűzési adó beszámítás összegénél (a 2020. évi elvonásnál, 853,8 millió Ft-nál) 351,0 millió Ft-tal kevesebb.”

Javaslom a szolidaritási hozzájárulás felfüggesztését kezdeményezni a kormánynál az iparűzési adó felezés és ingyenes parkolás időszakának végéig, ha már ez a neve.

„…a színházak állammal közös fenntartására, az erről szóló 5 éves megállapodás aláírása alapján évi 438 millió Ft-os állami támogatással számolhatunk a Csiky Gergely Színház működtetése kapcsán.”

„A Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft részére az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött 5 éve közös fenntartásról szóló megállapodás alapján várható 438 millió Ft állami támogatás és 229,8 millió Ft önkormányzati támogatás került beépítésre, mely a kulturális rendezvényekre a céltartalékban elkülönített forrásokkal módosul. A kiemelt sportszervezetek esetében az előző évben hozott testületi döntésnek megfelelően kerültek a támogatások tervezésre,…”

A színház esetén nem szerepel a szilveszteri tévéfelvételért kapott forrás, továbbá az elmaradt előadások bevételkiesésének mértéke, valamint annak csökkentése érdekében tett intézkedések, streaming, online, régi felvételek közléséből eredő bevételek. A tavaly ősszel tett kérdésemre az előterjesztő elutasító választ adott, ezen döntés gazdasági következményeinek szerepelnie kell a költségvetésben. A tavaly tavaszi előadások pótlását sem teljesítette időben a színház, a bérletár emelkedés, és a gazdasági válság miatti kereslet csökkenés súlyos következményekkel jár állami segítség nélkül.

Javaslom az önkormányzat a bevételkiesés miatt a színház további működtetésének lehetőségeiről kezdeményezzen tárgyalást a kormánynál, ezt a helyi adófizetők nem fizethetik ki.

„KIADÁSOK Az önkormányzat és intézményei tárgyévi kiadásaira a 2020. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 2.156,8 millió Ft-tal kevesebbet terveztünk, melynek okait az alábbiakban részletezzük. Az intézményi működési kiadások előirányzata összességében 1.287 millió Ft alacsonyabb az előző évhez képest, a korábban már jelzett intézményi szervezeti átalakítások következtében.”

„…a Városgondnokság tekintetében 794,4 millió Ft-tal, míg a Sportközpont és Sportiskola vonatkozásában 199,5 millió Ft-tal csökken a fenntartói támogatás összege az előző évi mértékhez képest.”

„…üres álláshelyekre tervezett személyi juttatások előirányzata (44 millió Ft az intézményektől, 55,1 millió Ft a Polgármesteri Hivataltól) átmenetileg elvonásra került. A veszélyhelyzet feloldását követően a normális működés visszaállásával engedélyezzük az álláshelyek betöltését,…”

„Az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjainak létszáma a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest 65 álláshellyel csökken a Városgondnokság szervezeti formájának megváltozása, a sportlétesítmények üzemeltetésének kiszervezésének hatására.

A Közgyűlési döntés 39+25 fő közalkalmazotti álláshely megszüntetéséről szólt. Miből ered az eltérés? A költségvetési előterjesztésben elfér egy mondat arról, hogy mi lett ezekkel az emberekkel? Mindenkinek megmaradt a munkahelye? Voltak olyanok, akiknek a jogviszonyuk pár hónap múlva megszűnt? Erre vonatkoztak a jogviszony átalakításakor feltett kérdések.

            Városgondnokság

„dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése volt, mi az oka, hogy bizottsági hét után került ki az előterjesztés? A munkavállalók helyzete hogyan változik az átalakulással? Illetve, hogy miért nem évre szól ez az átalakítás, miért nem január 1-től történt meg, miért nem korábbi testületi ülésen döntöttek erről?”

„Szita Károly polgármester azért most hozták be, mert most készültek el az előterjesztéssel, január 1-jével még nem volt kész. Viszik tovább a jogokat, ugyanazokkal a jogosítványokkal mennek át a kollégák, akik át akarnak menni dolgozni, mint amivel most rendelkeznek. A két köztisztviselői státusz azt jelenti, aki majd átjön a Városgondnokságból a Polgármesteri Hivatalba dolgozni. Herczeg Attila lesz az egyik, aki be fog jönni a Polgármesteri Hivatalba dolgozni, ő lesz gyakorlatilag a kapocs a város és a Közszolgáltatási Kft. között, ami a Holding keretén belül fog működni. A város áll helyt bármilyen követelésért, elvégzett munkáért, kártérítésért, ha a Városgondnoksággal valaki perben áll az átalakítást követően. Meg van róla győződve, hogy mindent el lehet látni hatékonyabban, és ha az ember azt érzi, hogy a jó munkavégzés még jobbá tehető és ezt úgy tudja elérni, hogy szervezeti struktúrát alakít át, akkor ebbe az irányba lép. Eljött az az idő, hogy váltsanak, 1991-től ez a struktúra van ebben az esetben. Eljött az ideje, hogy más struktúrában próbálják meg a megnövekedett feladatokat ellátni. Mert ha belegondolnak, hogy mennyi mindent építettek az elmúlt esztendőben és mennyi mindent fognak építeni ebben az esztendőben is, az következik, hogy látják egyből, hogy mindaz, ami a Városgondnokság feladatai között van az meg fog növekedni. Olyan szervezeti struktúrába viszik be, ahol vállalatirányítási rendszer működik, az állami szféra az nem olyan. Egy ilyen vállalatirányítási rendszerben meg van határozva, hogy a feladat nyomon legyen követve és ez hatékonyabbá tudja tenni a munkát. Ez a hatékonyság a munka hatékonyságában is és az árában is megjelenik. A Városgondnokság a munkáinak több mint 90 %-át vállalkozásba adta ki. A városüzemeltetés az, amely a legnagyobb kihívása a városnak, új létesítményekkel, az új technológiákkal, a zöldvárossal, a Városgondnokság megnövekedett üzemeltetési feladataival. A Polgármesteri Hivatalban egy igazgatóság lesz kiegészítve ennek a feladatnak az ellátásával. Nagyobb hatékonyságot, nagyobb tisztaságot vár el.”

„4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága feladatainak gazdasági társasági formában történő további ellátása miatt a megszűnő költségvetési szerv 39 fő közalkalmazotti álláshelyét megszünteti 2020. március 31.-vel. A megszűnését követő nap a 36 fő átvételével Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó közfeladatot ellátó gazdasági társaságokkal, mint munkáltatókkal munkaviszony, a Polgármesteri Hivatalban 2 fő köztisztviselői jogviszony létesülhet.” 2020.01.30. jegyzőkönyv

„A kaposvári sportlétesítményeket működtető gazdasági társaság alapításáról

dr. Nadrai Norbert József képviselő a közalkalmazotti státusz megszüntetése után munkavállalói státusz lesz, ez a jogviszony változás mennyiben érinti a munkavállalókat?”

„Szita Károly polgármester úgy ahogy a Városgondnokságot érintette. Át kell, hogy vegyenek mindenkit, azt követően a Munka Törvénykönyve szabályozza a munka-jogviszonyt. Jegyző úr kedden értekezletet tart nekik és elmondja pontosan.”

„3. A Közgyűlés a sportlétesítmények üzemeltetési feladatainak gazdasági társasági formában történő további ellátása miatt a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 25 fő közalkalmazotti álláshelyét 2020. július 31.-ével megszünteti. A megszűnést követő nap a 25 fő átvételével a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. hatálya alá tartozó, közfeladatot ellátó gazdasági társasággal, mint munkáltatóval munkaviszony létesül.” 2020.06.25. jegyzőkönyv

kulturális intézmények átalakítása

dr. Nadrai Norbert József képviselő a kulturális intézmények átalakításánál a helyi érdekképviseleti szervezetekkel volt-e egyeztetés, tájékoztatás még a parlamenti döntést megelőzően?

dr. Csillag Gábor jegyző a jogszabály egy határidőt ír elő, hogy hogyan kell, és meddig kell a szakszervezetekkel tárgyalni. Ez a törvény hatálybalépése után július 1. és augusztus 1-je között kell meglenni, erre még nem került sor.

Megállapítható, hogy az átalakítás költségvetési megtakarítást jelentett, de az előterjesztés semmilyen adattal nem támasztja alá, hogy hatékonyabb, magasabb szintű feladatellátást eredményezett. Említést sem tesz az átalakítással érintett emberek sorsáról. Mindenki továbbra is ott dolgozik a volt intézményeink munkatársai közül? Változatlan bér, szabadság és juttatások mellet?

„…közfoglalkoztatási program 2021. február végéig tart. Még nincs információnk a tárgy évben induló program feltételeiről, emiatt a közfoglalkoztatotti létszám adatokat az intézményeknél 2020. év végén ténylegesen foglalkoztatottak száma alapján tervezzük.

Javaslom jelezze az önkormányzat, hogy emberek sorsáról van szó, akik nem tudják mi lesz velük. Ez embertelen. Ez minden évben így van?

„…a Kaposváron letelepedni kívánó családok lakásépítéséhez, vásárlásához önkormányzati forrást, továbbra is évi 36 millió Ft-os keretösszeggel számolunk.”

Javaslom járványköltségvetésben bemutatni, hogy egy nem önkormányzati feladatra miért költ ugyanannyit a város, mint eddig. Mely területeken, milyen hozadéka volt ennek a támogatásnak. Miért nem a munkáltatók finanszírozzák ezt a költséget vagy járulnak hozzá? A tavalyi felhasználás jóval alacsonyabb összegű volt, indokolt a tényleges összeget szerepeltetni.

„…a folyamatban lévő munkákat intézményi felújításokra több mint 234 millió Ft-ot, a lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítására 554 millió Ft-ot. Az út-, híd-, járda felújítási és beruházási feladatokra mindösszesen 229 millió Ft-ot fordítunk…”

A tervezés semmilyen indokolást nem tartalmaz, miért ezek a tételek szerepelenek. pl. a Zichy utca az átmenő forgalom miatti állapota indokolja annak rendbetételét, nem pedig kaviccsal leszórni a széttöredezett részt, amelyet az első nagyobb eső elmos.

Javaslom a Zichy utca útburkolat javítását. A múlt héten megpróbálták betömni az út szélén a víz által kimosott, autók által kijárt részt. Egy puha, sóderos, zúzalék féleség került bele, amit az első csapadék rá fog hordani az útra. A Zichy utca enyhén lejt a Bartók B. utcáról nyílik, a Géza u, Kálvária u, Krúdy u, Krúdy köz, Zrínyi u felső rész és a Legénysor teljes forgalma ezen megy le és fel. A Kunffy u. összes lakója erre jár ki, a Kodályosok az utca felétől erre járnak ki, a többi lefelé indul el. Amikor ez az utca szilárd burkolatot kapott 40 éve, azóta megváltozott errefelé a forgalom, nyíltak új utcák, rányitották a Zrínyi utcát, viszont ezt nem fejlesztették. A Zichy utca rövid 20 ház található itt kb. 60 lakóval, akik átjárnak az utcán rendszeresen a környező utcákból autóval az ennek a tízszerese kb. 600 fő.

KÉP MELLÉKLET

„A céltartalékokban tervezett keretek előirányzatai a Közgyűlés korábbi döntéseinek, valamint a koronavírus veszélyhelyzet kapcsán elsődleges célok és a takarékosabb gazdálkodás figyelembevételével kerültek megállapításra. Az átruházott hatáskörben nyújtott keretek az előző évi csökkentett mértékben, a részönkormányzati keretek bázis szinten, a kiemelt egyesületek II. félévi támogatása a 2020/2021-es bajnoki időszakra jóváhagyott összeg szerinti mértékben szerepelnek.”

Javaslom egységes elvek lefektetését a csökkentéshez ez az előterjesztésből nem derül ki.

Javaslom megemelni a részönkormányzatok keretéből a közterületek rendben tartására fordított összeget, míg a rendezvényekre költött összegeket a költségvetés veszélyhelyzet megszüntetése után az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében kapnák meg. Ez jelenleg a tervezetnél kevesebb összeget jelentene, azonban a bázis alapú tervezéssel a jövő évi költségvetésük a tavalyi szintről indulna, amely hátrányosabb számukra.

„Együd Árpád Kulturális Központ tervezett átszervezése okán a korábban az intézmény költségvetésében szereplő kiemelt rendezvényeket a céltartalékban terveztük.”

A veszélyhelyzetben intézmény átalakításról dönteni nem lehet, azonban a képviselők és az érintettek értesülhetnek róla mi az előterjesztő javaslata, mivel csak időben van eltérés.

Javaslom az átalakítási tervet a képviselőknek megküldeni.

„Az Állami Számvevőszék Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentése alapján készült intézkedési terv előírása szerint az éves költségvetésekben be kell mutatnunk a fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatokat, és az azok mérséklését szolgáló intézkedéseket.”

Mi az oka, hogy az ÁSZ jelentés közzététele nem történt meg. 5 éves az utolsó, amely a város honlapján megtalálható. Az 5 év alatt a Pénzügyi Bizottságok elnökei ezt nem kifogásolták?

Javaslom a hiányzó ÁSZ jelentések közzétételét a honlapon.

https://kph.kaposvar.hu/data/dl/asz/index.html

A költségvetési rendelet

Javaslom a különleges jogrendnek megfelelő preambulum alkalmazását, mivel a jogalkotási jogkört a polgármester gyakorolja.

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:”

Javaslom aktualizálni.

A rendelet kelte nincs meghatározva, javaslom a 2021. évi munkaterv és a véleményezési határidőre tekintettel 2021. január 28. napját rögzíteni.

4sz. melléklet

„Polgármesteri megbízottak díjazása 18.823.000 Ft    2020.mód.el. 15.189.000 Ft”

Javaslom törölni a járványköltségvetés miatt. Egyben dokumentáltan bemutatni a tavalyi évben ki, milyen összegű kifizetésért, mit végzett. Kitérve a 3 alpolgármester és a 18 fős kabinet tagjainak végzettségére és javadalmazására, miért nem elegendő az ő alkalmazásuk a feladatellátáshoz.

„Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja 1.913.000 Ft”

Javaslom rögzíteni a szövetség, hogy fog működni, ha több város nem hajlandó hozzájárulni a költségekhez, mivel az elnök felhatalmazás nélkül állapodott meg a kormánnyal az iparűzési adó megfelezéséről.

Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel 11.050.000 Ft

Javaslom csökkenteni a járványköltségvetés miatt, annak mértéke miatt.

Önkormányzati hirdetések kiadásaira 15.000.000 Ft

Javaslom csökkenteni a járványköltségvetés miatt, annak mértéke miatt.

Kaposvári imázsfilm 7.000.000 Ft 

Javaslom csökkenteni a járványköltségvetés miatt, annak mértéke miatt.

Közérdekű védekezés költségeire 250.000 Ft

Javaslom megemelni a járványköltségvetés miatt.

Javaslom a szeptemberi tesztelési keretre vonatkozó javaslatomat elfogadni és a költségvetésbe beépíteni.

4.a. melléklet

Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása 36.000.000 Ft (2020-ban felhasznált 21.320.000 Ft)

Javaslom törölni a járványköltségvetés miatt. Egyben dokumentáltan bemutatni a tavalyi évben ki, milyen összegű kifizetésért, mit tevékenységet végez.

Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján 667.822.000 Ft (2020. eredeti 505.928.000 2020. mód. 776.952.000 Ft)

Javaslom az önkormányzat a bevételkiesés miatt a színház további működtetésének lehetőségeiről kezdeményezzen tárgyalást a kormánynál, ezt a helyi adófizetők nem fizethetik ki.

7.sz. melléklet

200.000.000 Ft út, híd járda felújítás

Javaslom a Zichy u rendbetételét bevenni a támogatottak közé.

9.sz. melléklet

DOMUS előtti tér környezetrendezés önkormányzati tulajdonrészre eső költség X

Javaslom az önkormányzat hatásosabban lépjen fel a terület rendezése érdekében, több évtizede megoldatlan probléma. Két alpolgármester egyéni választókörzetének határán van a terület, amely balesetveszélyes és a belváros szégyene.

10. sz. melléklet

Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira 50.000.000 Ft

A Deseda két oldalán kaposfüredi és a toponári kertbarátok két egyesülete a vezetékes víz bevezetését szeretné ez ügyben tárgyaltak a város vezetésével a járványköltségvetés miatt a tervezés és lakossági egyeztetés kezdődhetne meg 2021-ben. A kaposfürediek a Kisközi u. – Szőlőhegyi u. sarkától javasolják kivinni a Szőlőhegyre a vezetékes vizet a VÁÉPSZER Kft előzetes kalkulációja szerint ez 35 MFt-ba kerülne.

 

A Honvéd u. aluljáró rettenetes állapotban van évtizedek óta.

Javaslom a felszíni közlekedés tervezését bevenni a költségvetésbe. A Kanizsai utcai kereszteződéstől a Mező utcai kereszteződésig folyamatosan lámpás csomópontok vannak felszíni közlekedéssel. Az elkerülő utak kiépítésével a forgalom jelentősen csökkent, így az aluljáró felújítása értelmetlenné vált, korszerű akadálymentesítése nem megoldott.

KÉP MELLÉKLET

Sávház balesetveszélyes üveg falának felújítása.

Egy éve zuhant egy kopolit üvegtábla parkoló autóra, összetörve annak elejét, a tartó elemek és a kopolit üvegtáblák állapotának teljes körű vizsgálatának eredménye nem ismert. A néhol lécekkel lekerített terület változatlan, amely sürgős megoldást igényel.

Javaslom a balesetveszélyes állapot megszüntetéséhez a forrás biztosítást követően a munkák azonnali megkezdését.

KÉP MELLÉKLET

Dühöngők

Javaslom az elavult nem használt városi vasketreces pályákat felülvizsgálni. A használaton kívül 40 éve rozsdásodó Léva közi dühöngő megszüntetését és a lakossági tervezés kapcsán a terület új funkciójának tervezését. A Kanizsai utcában és a Füredi lakótelepen lévők átalakítását.

KÉP MELLÉKLET

Bálványfa mentesítés

Közgyűlésen feltett kérdésre előterjesztő ígérete szerint felmérik a város fertőzöttségét.

Javaslom a felmérés elkészítésének és a mentesítés ütemezésének tervezését beemelni a költségvetésbe.

KÉP MELLÉKLET

Idegenforgalmi Támogatási Keret 100.000 Ft 2020.eredeti 100.000 Ft 2020.mód. 1.000.000 Ft

Javaslom törölni a járványköltségvetés miatt.

Szilveszter 6.000.000 Ft

Javaslom törölni a járványköltségvetés miatt.

Játszóterek bekerítése

Javaslom azoknak a játszótereknek, amelyeknek csak egy oldalán sikerült zárt ajtóval a kerítést megépíteni – Szondi, Toldi ltp. - felülvizsgálni, azt vagy befejezni, ha indokolt. Ha nem indokolt ott felhasználni, ahol kérték pl. Baross u. 41. melletti játszótér.

KÉP MELLÉKLET

Avargyűjtés

Javaslom felülvizsgálni a feladatellátást. Soha ilyen szemetes, rendezetlen nem volt a város 2021. január végén tele van a város régóta el nem szállított avargyűjtő zsákokkal. Már nem hullik a levél nincs mire várni. 2021-ben Advent előtt végezni kell az avargyűjtéssel, a Városgondnokság megszüntetését ez az év nem indokolta.

Díjemelést tiltó szabályozás miatt jelentkező többlet támogatási igények 0 Ft

Javaslom a járványköltségvetés miatt a döntéshozótól kompenzációt igényelni a veszélyhelyzet idejére a szolidaritási hozzájárulás terhére.

Javaslom a járványköltségvetés miatt a Teleki tömbben felesleges új parkolóóra 3.175.000 Ft-ról szóló határozat visszavonásával, tárgyalni a gyártóval annak visszaadásáról azzal, hogyha cserére szorul egy parkolóóra és még indokolt technikailag a cégtől megvásárolja az önkormányzat. A határozati javaslat elfogadásakor jeleztem, 38 lépésre, ½ perc gyalog található másik parkolóóra, ezért a beszerzés felelőtlen gazdálkodást jelent. A szeptemberi Közgyűlésen kiderült, hogy a döntést követően 5 hónappal sincs telepítve a parkolóóra. Kérem, ne szórják a kaposvári adófizetők pénzét értelmetlen beszerzésekre.

2020. évi költségvetési rendelet elfogadásakor benyújtott módosító indítványomat a közgyűlési többség 2020. január 30. napján leszavazta, amelyben a közgyűlés tagjainak ingyenes parkolását javasoltam megszüntetni. Azóta többször indítványoztam, legutoljára a szeptemberi bizottsági üléseken utasította el név szerinti szavazáson a Népjóléti Bizottság, majd a Pénzügyi és Jogi Bizottság. A Közgyűlés szembe menve a januári eljárásával, nem is volt hajlandó tárgyalni. Mivel önálló napirendi pont, ismét benyújtom korábbi indítványomat.  

A Közgyűlés tagjai illetményben, illetve tiszteletdíjban részesülnek, így nem indokolt ezen kiváltság fenntartása. Gyalog és tömegközlekedéssel közlekedve találkoznak könnyebben választóikkal. Éves általános parkoló bérletek ára (I. övezet) 83.000 Ft + (II. övezet) 66.200 = 149.200x18=2.685.600 Ft. Kaposvár Kártyával a havi nettó buszbérletár 5.259 Ft. Az éves bérletjegy díja a havi bérletjegy tizenegyszerese. A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés igénybevétele a 65. életévüket betöltöttek számára ingyenes, így a képviselők közül már hárman ingyen utaznak, de a ciklus végéig még emelkedik az ingyenességben részesülők száma.

A rendeleti szabályozás alapján kb. 75 fő részesülhet ingyenes parkolásban, ami 149.200x75=11.190.000 Ft bevétel kiesést feltételez. Az indokolatlan kedvezmény, privilégium megszüntetésével a költségvetés bevétele nő, amit a tesztelésekre, és a véradók véradás napján való ingyenes parkolására javaslok fordítani.

A kormány az egész ország területére ingyenes parkolást írt elő másodszor ebben az évben. Ezen időszak alatt nem volt privilégiuma senkinek, mindenki egyformán vehette igénybe a parkolókat. Az egészségügy azon résztvevői számára, akik házhoz mennek betegekhez, a parkolási kedvezmény a bérük rendezéséig javaslom fenntartani, azt követően nincs indoka.

Eddig a kaposváriak pénzén parkoló többségi képviselők elutasították a javaslatomat, a kisebbségben lévő képviselők támogatják. Polgármester úr a különleges jogrend idején egyedül jogosult és kötelezett dönteni e javaslatról. Kérem szüntesse meg ezt az arcátlan posztkommunista privilégiumot. A többségi képviselők és az Ön által javasolt nem többségi képviselő tiszteletdíja 110.000 Ft-tal több havonta, mint a 2014. évi szinten befagyasztott tiszteletdíjú képviselők. Szakítva a rendszerváltástól következetes és töretlen kaposvári hagyománnyal nem azonos százalékban javasolta megállapítani a képviselői tiszteletdíjakat. A kicsinyes és értelmetlen arcul köpése a demokratikus hagyományainknak, a 30%-os ezüst pénz kellő fedezetet nyújt a FEB tagságokkal kizárólagosan megbízott többségi képviselőknek, hogy saját közpénzből kitömött zsebből finanszírozzák parkolásukat, ahogy a kaposvári polgárok saját zsebből teszik. Jelenleg a kormány döntése alapján egyenjogúak a kaposváriak, mindenki azonos feltételekkel parkolhat, maradjon fenn a különleges jogrend alatti egyenlőség...

Kaposváron általánosan érvényesüljön a jogegyenlőség, ne csupán a különleges jogrend alatt a kormány döntése alapján.

Változatlanul fenntartom immár negyedszer benyújtott költségvetési bevételt nővelő rendeletmódosító javaslatomat:

„Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

…/2020.(.......) önkormányzati rendelete

a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.)

önkormányzati rendelet módosításáról

 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:”

 

1. §

 

A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

11. § (1) A Polgármester írásbeli kérelemre

a) Somogy megye I. választókerületében, valamint a Somogy megyei területi listákról mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők részére mandátumuk lejártáig;

b) Országos listáról mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők részére mandátumuk lejártáig, amennyiben Kaposváron állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek;

c) Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői, polgármestere, alpolgármestere részére a megbízatás lejártáig;

d) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, aljegyzője, főmérnöke, igazgatói, irodavezetői, főépítésze részére a közszolgálati jogviszonyuk fennállásáig;

e) Kaposvári Parkolási Kft. ügyvezetője és az általa kijelölt munkatársa részére foglalkoztatási jogviszonyuk fennállásáig;

a) Kaposvár Megyei Jogú Város egészségügyi ellátásában területi ellátási kötelezettséggel foglalkoztatott felnőtt és gyermek háziorvosok és fogorvosok részére a területi ellátási kötelezettség fennállásáig, továbbá a város egészségügyi ellátásában kiemelkedő szerepet betöltő orvosok részére;

b) Kaposvár Megyei Jogú Város védőnői szolgálatában működő védőnők részére a szolgálat fennállásáig, a munkáltató által igazolt munkavégzési célú saját személygépkocsi használat esetén;

c) Kaposvár Megyei Jogú Város háziorvosi ellátásához kötődő otthonápolási feladatokat ellátó egészségügyi dolgozók részére az ellátási kötelezettség fennállásáig, a munkáltató által igazolt munkavégzési célú saját személygépkocsi használat esetén;

d) önkéntes véradók a véradás szervezője igazolása alapján a véradás napján;

i) Somogy Megye Közgyűlésének Elnöke részére;

j) Kaposvár városban kiemelkedő jelentőségű gazdasági, közigazgatási, kulturális, valamint szolgáltató tevékenységet végző személy, vagy szervezet részére a Polgármester egyedi hozzájárulása alapján összesen 30 db egy gépkocsira vonatkozó, a 14. §-ban foglaltak szerint megújítandó, a Kontrássy közi parkolóház és III. övezeti mélyparkoló kivételével a város minden fizetőparkolójába érvényes díjmentes parkolási jogosultságot adhat.

 

2.§

 

Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

 

Kaposvár, 2020. november 27.

 

            Szita Károly                                                              dr. Csillag Gábor

polgármester                                                              jegyző”

Schranz Beatrix véradó közzétette a közösségi hálón 2020. március 11-én parkolt a Biczó Ferenc utcában, mivel a kórházi véradáson az közvetlen közelben nem talált parkolóhelyet. A parkolóőr 2730 forint bírsággal sújtotta. Ezt követően befáradt a Városgondnokságra, ahol elmondta, hogy a szélvédőn hagyott egy centit, hogy véradáson van, amit a hivatalban igazolt is mégsem tekintettek el a parkolási bírság összegének megfizetésétől. A parkoló bírság elleni panaszának elutasításáról szóló határozatot 2020. március 23-án a kapost.hu helyi portál nyilvánosságra hozta.

 

2. Előterjesztés a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Javaslom a különleges jogrendnek megfelelő preambulum alkalmazását, mivel a jogalkotási jogkört a polgármester gyakorolja.

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) - (4) bekezdésében és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) a szervezéstudomány megállapításait figyelembe véve már tartalmazza a versenyszférában az infokommunikációs eszközök nyújtotta lehetőségek alkalmazásával az otthoni munkavégzés lehetőségének biztosítását. A veszélyhelyzet kihirdetését a járványügyi intézkedés alapján rendelte el a kormány, amelyet az országgyűlés meghosszabbított. A koronavírusnak 12.000 feletti halálos áldozata van Magyarországon, amely folyamatosan növekszik. Ez több mint Marcali teljes lakossága.

 

Javaslom, hogy a rendelet szabályozása egészüljön ki az otthoni munkavégzés főbb szabályaival, a részletes szabályokat pedig a közszolgálati szabályzat tartalmazza. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) nem tartalmaz szabályokat az otthoni munkavégzésre.

 

„3/B. §

(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója valamennyi munkakör esetében elrendelheti az otthoni munkavégzést.

(2) Veszélyhelyzet kihirdetésével a munkáltatói jogkör gyakorlója a feladatellátás biztosítása mellett a minimális létszám részére rendeli el a munkahelyen való munkavégzést. A közszolgálati szabályzat rögzíti szervezeti egységenként a minimális létszámot. A minimális létszám személyi biztosítását a szervezeti egység vezetője munkaszervezési jogkörében határozza meg.

(3) A munkahelyen való munkavégzés elrendelése járványügyi veszélyhelyzet vagy más egészségügyi kockázatot jelentő időszakban veszélyességi pótlék megállapításával egyidejűleg történik.

(4) A veszélyességi pótlék napi mértéke a közszolgálati tisztviselő napi munkabérének 100%-a.

 

3/C. §

(1) A közszolgálati tisztviselő és a munkáltatói jogkör gyakorlójának megállapodása esetén a közszolgálati tisztviselő a munkáját a munkavégzés rendes helyétől eltérően a lakó-, illetve tartózkodási helyén, saját eszközeivel is végezheti.

(2) Az otthoni munkavégzésre abban az esetben kerülhet sor, ha az elvégzendő munka jellege ezt lehetővé teszi, továbbá, ha az otthoni munkavégzés elrendelése vagy lehetővé tétele nem jár a hivatal vagy a közszolgálati tisztviselő számára aránytalan sérelemmel.

(3) Az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodásban rögzíteni kell az otthoni munkavégzés idejét, az egyedileg elvégzendő feladatokat, továbbá a kapcsolattartás és az elvégzett munka leadásának módját és időpontját.

(4) Az otthoni munkavégzés részletes szabályait a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban a dolgozói érdekképviselet egyetértésével állapítja meg.

(5) A hivatal vezetője a közszolgálati szabályzatában a tízéves vagy annál fiatalabb gyermeket nevelő közszolgálati tisztviselő otthoni munkavégzése vonatkozásában a (1)-(4) bekezdésben foglaltaknál kedvezőbb rendelkezéseket állapíthat meg.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kedvezményre a gyermek mindkét közszolgálati tisztviselő szülője jogosult, ha a gyermekkel közös háztartásban él.”

 

Indokolás

 

A koronavírust több közszolgálati tisztviselő is elkapta, így a fertőzés kockázata a munkahelyen történő munkavégzéssel nő, ez pedig a dolgozók egészségét, életét közvetlenül veszélyezteti.

 

A szeptemberi közgyűlésen név szerinti szavazáson elutasított tesztelési keret létrehozása, annak eredményeként szükségszerű otthoni munkavégzés elrendelésének hiánya több dolgozó és hozzátartozóik megbetegedését okozhatta. A hibás döntés belátását követően hónapokkal később elkezdett esetleges tesztelést sem követte az otthoni munkavégzés elrendelése. Az új mutánsvírus fertőzőképessége 50-60%-kal magasabb.

 

A dolgozók határozott és következetes munkáltatói döntést igényelnek, amely a járványhelyzethez igazodik. Amennyiben napi települési járvány adatokat a hivatal nem kap a társhatóságtól, a számára rendelkezésre álló információk alapján dönt.

 

A járvány idején két lehetősége van egy felelős vezetőnek, vagy otthoni munkavégzést rendel el, vagy veszélyességi pótlék megállapítása mellett munkahelyen történő munkavégzést rendel el a védőfelszerelések biztosításával.

 

Az otthoni munkavégzés nem csupán a járványhelyzetben indokolt a modern munkaszervezési módszerek egyike, amely a gyermekvállalás és nevelés idején különösen felértékelődik. A technikai feltételek adottak, amelyek tovább fejlődnek. Figyelembe kell venni az újabb felnövekvő generációk igényét, amely hatékonyabb és rugalmasabb munkaszervezést igényel.

 

Az előterjesztés nem tér ki a változatlan - korábban lecsökkentett - illetménykiegészítés és az illetményalap alakulására és annak hatásaira. Korábban általam javasolt illetményalap emelés elmaradásakor jeleztem, hogy az állami és piaci bérekkel a hivatali bérek nem versenyképesek, amely szakember elvándorláshoz vezet. Sajnos több éves tapasztalt kollégák hagyták el az elmúlt évben a hivatalt. Az illetménykiegészítés módosítása nélkül ez a folyamat tovább fog folytatódni.

 

Javaslom, hogy a rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztés tartalmazzon elemzést a hivatali bérek utóbbi 10 évben való alakulásáról, annak értékállóságáról.

 

3. Előterjesztés a Közgyűlés 2021. évi munkatervéről

Marketing és Turisztikai Bizottság 2020.09.16. jegyzőkönyv

„4. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. évi munkatervéhez (szóbeli)

Dr. Nadrai Norbert József javasolta, hogy a TDM Egyesület beszámolója kapcsán felmerült témát, vagyis a jövőre vonatkozó tervekről, koncepcióról szóló előterjesztést vegyék a Közgyűlés és a Marketing és Turisztikai Bizottság 2021. évi munkatervébe. Szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás”

Népjóléti Bizottság 2020.09.16. jegyzőkönyv

„8. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. évi munkatervéhez (szóbeli)

Dr. Nadrai Norbert József képviselő a Közgyűlés 2021. évi munkatervéhez az alábbi javaslatokkal élt, melyeket a júniusban esedékes Közgyűlés napirendi pontjaiként szeretne szerepeltetni: Az első javaslatában kéri módosítani a szociális rendeletet a 18 éven felüliek gluténmentes étkezéséhez kapcsolódó támogatási formával. Az előterjesztést véleménye szerint a Közgyűlésen kívül a Népjóléti Bizottságnak, valamint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságnak kellene megtárgyalnia.”

Az első javaslatot a Népjóléti Bizottság 7 „Igen”, 2 „Tartózkodás” és 0 „Nem” szavazattal támogatta.”

A Marketing és Turisztikai, továbbá a Népjóléti Bizottság tett javaslatot a munkatervben szereplő napirend felvételére. Előbbi Kaposvár középtávú turisztikai fejlesztési irányairól szóló előterjesztés novemberi ülésen való tárgyalását javasolta, utóbbi a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés júniusi ülésen való tárgyalását javasolta a rendelet 18 éven felüliek glutén mentes étkezéséhez kapcsolódó támogatási formával történő kiegészítése érdekében. A két bizottsági javaslattal egyetértek, azokat a javaslatoknak megfelelően beépítettem a munkatervbe.

 

A két napirendi pont javaslatomat mind a bizottságok, mind az előterjesztő támogatta, amely új lehetőséget nyit a veszélyhelyzet megszűnését követően az együttműködésre szakítva a korábbi önkormányzati ciklusok hagyományaitól elrugaszkodott kirekesztő magatartástól.

 

Fentiek alapján az előterjesztést támogatom azok kidolgozásában, amennyiben igény van rá szívesen közreműködőm.

 

Csatolmányok: