2022.április 28-I KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

 

 

 

Közgyűlés 2022.04.28. előterjesztések véleményezése

Napirendről szavazás

Ügyrendi javaslat:

JAVASLOM a Kaposvári Szociális Központ ápolási szolgálata (otthoni szakápolás) megszüntetéséről szóló ÉS a polgármesternek nemrég adott 348.220 Ft-os emelésével, 1.495.000 Ft-os havijához javasolt, további 260.000 Ft-os cafetériáról szóló ELŐTERJESZTÉST levenni a napirendről. Még nincs egy éve, hogy 4. 986. 000,-Ft jubileumi jutalmat állapított meg részére az alpolgármester. (igaz az emelt bérével ez 6.500.000 Ft lenne)

JAVASLOM TOVÁBBÁ az új kormány megalakulását követően a Közgyűlés kérje fel Kaposvár két választott országgyűlési képviselője járjon el az otthoni szakápolásnál hiányzó pénz megszerzése érdekében. Kérelmünkhöz szerezzük be a Kaposvárhoz csatlakozott önkormányzatok nyilatkozatát.

 1. ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról

KÉRDÉS:

2021. évi költségvetésben milyen finanszírozása volt az otthoni szakápolásnak?

Mennyibe került az önkormányzatnak? Hány beteget ápoltak 2021-ben?

az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről 51/1995.(XII. 29.) önkormányzati rendelete 7. § A támogatási keretek felhasználásáról évente a zárszámadási rendelethez beszámolót készítenek a támogatási keretek kezelői.

Hol található a támogatási keretek kezelői által készített beszámolók?

 

„A járvány első, nehéz évének tapasztalatai alapján 2021-re járványügyi költségvetést készítettünk, amelynek összeállításakor az egészség és a gazdaság védelme mellett a kötelező feladatok maradéktalan biztosítását tartottuk a legfontosabbnak. A megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitelével biztosítottuk likviditási stabilitásunkat. Reménykedtünk, hogy a járvány negatív hatásain túllendülve, visszatérhetünk a járvány előtti kiemelkedő növekedési pályára. 2021. év alapján elmondhatjuk, hogy a vírushelyzet sem állíthatta meg Kaposvár fejlődését. A kormány világméretű koronavírus-járvány elleni védekezésének fókuszában az emberek védelme és a biztonság megteremtése volt, amelynek eszközei a gazdaságvédelem, az otthonteremtés, a munkahelyek védelme, az egészségügyi ellátórendszer működtetése.”

Hogy fér bele a takarékos gazdálkodásba 2021. novemberében 3. főállású alpolgármester alkalmazása?

Alpolgármester illetmény emelés pénzügyi kötelezettségvállalás több mint 500.000 Ft-ról, több mint 1.000.000 Ft-ra nőt a havi juttatása, ami duplája a korábbinak. Az SZMSZ 32.§ (3) bekezdése alapján érvényes döntés csak a Pénzügyi Bizottság döntésével hozható.

Tárgyalta-e a Pénzügyi Bizottság?

2021. december 14-én az országgyűlés 30%-kal felemelte a polgármester illetményét, amelyet a kaposváriaknak kell kifizetni. 1.495.000, -Ft. a plusz 348.220 Ft

2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a megyei jogú város polgármesterének illetménye a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.§. (2) bekezdése szerint 2022. január 1. napjától havonta 1.300.000, -Ft, költségtérítése a Mötv. 71.§. (6) bekezdése alapján havonta 1.345.500 Ft/hó, plusz havonta 301.930 Ft

„A koronavírus járvány is felhívta a figyelmünket, hogy az egészség megőrzése mindenekelőtt a legfontosabb.”

Miért csak az intézményi dolgozókat tesztelését rendelte el, miért nem engedte a lakosság ingyenes tesztelését?

Nem gondolja, hogy fennálló veszélyhelyzet alatt az otthoni szakápolás felértékelődött?

„Jószerével még ki sem lábaltunk az immár két éve tartó koronavírus-járványból, máris egy újabb nehézségekkel kell szembenéznünk, az orosz-ukrán háború, energiaár robbanás, infláció komoly gazdasági kihívások elé állít bennünket ismételten, amely meg fogja határozni a 2022. évi költségvetésünket.”

Mi a várható megszorítás mértéke? Kiket érint? mi a terv a lakosság terheinek csökkentésére a növekvő infláció és energiaár-emelés miatt? van-e terv gázellátási probléma esetén?

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében az 1967/2013.(XII.17.). Korm. határozat alapján 1.500.000.000 Ft, míg az 1826/2014.(XII.23.) Korm. határozat alapján 400.000.000 Ft központi támogatásban részesült. A támogatások felhasználásáról készült záró pénzügyi beszámolók ellenőrzését és hiánypótlását követően a támogatási összegekből az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok működéséhez biztosított forrás kapcsán a gazdasági társaságok ÁFA visszaigénylési jogosultsága miatt a visszafizetést terhelő kamattal együtt 178.026.670 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Mindkét támogatás vonatkozásában kezdeményeztük a visszafizetésről szóló döntés visszavonását, mivel álláspontunk szerint nemkerült sor kettős finanszírozásra, annak ellenére, hogy a támogatások egy részének végső felhasználói jogosultak az Áfa visszaigénylésre. A kérelmünket elutasították. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5 Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatási kérelmet nyújtottunk be, amelyre 176.706 e Ft forrást kaptunk.

Mi a véleménye erről a megoldásról?

„2021. évben gazdasági társaságainknál és a Kapos Holding Zrt. tagvállalatainál az alábbi szervezeti változások történtek: A Kapos Holding Zrt. 223.387 ezer Ft-os tőkejuttatásáról 2021. december 16.-án döntött a közgyűlés. A tőkeemelésből 1.000 ezer Ft a jegyzett tőke összege, 222.387 ezer Ft a tőketartalékba került. Az összegből a Kaposvári Közlekedési Zrt (165.369 ezer Ft), a Kaposvári Gyógyfürdő (58.018 ezer Ft) tőkehelyzetének rendezésére kelült sor. A Kapos Holding Zrt. részvényeinek átalakítása megtörtént, a B-E sorozatba tartozó részvények összevonásra kerültek, így a társaság jegyzett tőkéje jelenleg 5 db A és 2.004.143 db B típusú részvényből áll. A 28/2021.(VI.23.) önkormányzati határozat végrehajtása megtörtént, a Kaposvári Labdarúgó Kft. üzletrészét megvásároltuk. A KOMETA Zrt-ben meglévő részvényeink kivásárlása 2021. március 5-én teljesült. Ezt követően tulajdonrészünk a Társaságban 265 millió Ft (3,71%) maradt.”

„Társaságaink vevő kintlévőségei minimálisan, a 2020. év végi 875,7 millió Ft-ról 2021. december 31.-re 1.003,8 millió Ft-ra (128,1 millió Ft-tal) emelkedtek.

128 millió forint minimális emelkedés Ön szerint?

14,6%-os emelkedés!

Közvilágítás előirányzata összesen 3,3 mFt-ról 10,3 mFt-ra nőtt.

Hogy áll a fénymérés? Mik az elsődleges tapasztalatok? Mikor láthatják a lakók az utcáik mérési eredményeit?

„Az Ellenőrzési Iroda vizsgálata kiterjedt a Kaposvári Szociális Központ maradványának ellenőrzésére is. Javaslom, hogy a többi önkormányzati fenntartású intézményhez hasonlóan kerüljön sor a maradvány elszámolására, mivel az intézmény maradványa 9.226 e Ft, az általa vállalt kötelezettségek összege 24.624 e Ft javaslom az intézményt fenntartó Kaposvár- Sántos Szociális Intézményfenntartó Központ támogatását 15.398 e Ft-tal megemelni.”

 1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

KÉRDÉS:

2022. évi költségvetés elfogadásakor az egész évre biztosította az önkormányzat az otthoni szakápolásnak finanszírozását. Mi történt 2022. január 27-e, a költségvetés elfogadása után?

 

Mennyibe kerül az önkormányzatnak 2022-ben az otthoni szakápolás? Hány beteget ápoltak 2022-ben az első negyedévben az otthoni szakápolás keretében? Milyen jellegű ellátásokat biztosított, így az önkormányzat? Milyen szociális önként vállalt feladatok ellátását szüntette meg eddig az önkormányzat?

Energia beszerzés szakértői díj 3.000.000 Ft-ról 6.786.000 Ft-ra módosult előirányzat tartalma?

HOZZÁSZÓLÁS:

            „A Németh István Program keretében 530 millió forintért került megújításra az egykori fertőző épülete, ahol a jövőben a Kaposvári Polgárok Háza, valamint a Kaposvári Egészség Központ fog működni. Cél, hogy Kaposvár 2030-ra az egyik, talán a legegészségesebb városa legyen Magyarországnak. Az előterjesztés alapján elkészült az „Egészséges Kaposvár 2030” stratégiánk.”

Az otthoni szakápolásnak kiemelt szerepe van az Egészséges Kaposvár programban. Nem kell kórházba járni ezekért a szakellátásokért, ami az életminőség szempontjából fontos. Az önkormányzat által 22 éve működtetett otthoni szakápolásra szükség van.

Erkölcsi kötelessége az önkormányzatnak aktív szerepet vállalnia az eddigi 22 év munka folytatásával.

 1. ELŐTERJESZTÉS a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉRDÉS:

„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény 115. §. (1) bek. szerint, az intézményi térítési díjat a fenntartó április 1-ig állapítja meg, azonban a vészhelyezettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló XCIX törvény 147. § értelmében, az önkormányzat, továbbá az általa fenntartott költségvetési szerv 2022. június 30 napjáig új díjat nem vezethet be, új díjat nem állapíthat meg, meglevő díjat új kötelezetti körre nem terjesztheti ki. Ezen szabályozás alapján nincs arra lehetőség jogszerűen, hogy az intézményi térítési díjakat módosítsa az önkormányzat, a jelenleg hatályban levő szabályozás alapján erre 2022. július 1. napjától lesz lehetőség.”

Az állami beavatkozás miatt elmaradt bevételt a helyi lakosság finanszírozta, mikor és milyen módon téríti meg az állam a döntése alapján a lakosságra kiszabott többletterhet?

A gazdasági válság miatti drasztikus áremelkedések miatt milyen mértékű díjemelést tart indokoltnak a polgármester? A díjemelés mértékéből mennyit fizetnek az ellátást igénybe vevők és mennyi hárul az ellátásban nem részesülő lakosságra?

 1. ELŐTERJESZTÉS az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. ELŐTERJESZTÉS A kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Jogi Bizottság támogatta a módosító indítványomat, amely kodifikációs jellegű.

 1. ELŐTERJESZTÉS a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. Előterjesztés Kaposvár középtávú turisztikai fejlesztési irányairól szóló előterjesztés halasztásáról

KÉRDÉS:

A Turisztikai Bizottság ülésére még ez az indokolás nélküli előterjesztés sem készült el.

Miért?

„…a koronavírus járvány hátráltatta, ezért az áprilisi közgyűlésre az anyag megfelelő teljességben nem áll rendelkezésre.” – szerepel az előterjesztésben.

koronavírus konkrétan milyen eseményt hátráltatott? Mi hiányzik jelenleg az anyagból, ami a teljességhez kell. Tavaly júniusban a járvány utáni nyitáskor tettem meg a javaslatomat. Mi tartott egy évig?

27 kérdésből álló kérdőívet állított össze a megbízott, amelyet írásban véleményeztem. Ebben szerepel, hogy összességében a kérdőívet alkalmatlannak tartom Kaposvár turisztikai stratégiájának kutatásához. Elnagyolt, esetleges, a helyi viszonyok ismerete nélkül összevágott, egymásra nem épülő kérdések. Amelyekre az adható válaszok, értékelések nem képesek hozzáadott értéket megjeleníteni.

Javasoltam a területet felügyelő Borhi Zsombor alpolgármester úr jelezze Polgármester úr felé, a bizottság tagjainak véleményét juttassa el hozzá a kiküldött kérdőív-tervezetet és ez alapján erre a feladatra alkalmas, megfelelő referenciákkal bíró embert bízzon meg.

Megkapta-e a bizottság tagjainak véleményét polgármester úr?

Mit gondol a kérdőív minőségéről pl. a 27. kérdés így hangzott: 2021-ben aktualizált Turizmus 2.0 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 az alábbi 4 témakört határozza meg prioritásként. Ezekben milyen Kaposvár és térségének felkészültsége, milyen javaslatai vannak az adott témakörökben? - Vallási turizmus: *

Gyenge a felkészültség

Erős a felkészültség

Hozzászólás:

2022. január 12-én levélben fordultam polgármester úrhoz, amely így szólt:        

„A kérőívet javaslom tekintse meg és még időben döntse el, hogy a 10.160.000 Ft megbízási díj elköltése jelen vállalkozóval megfelelő eredményt hozhat-e.

Az Ön által kiválasztott vállalkozás, a sárvári, 2020 októberében alapított Desegroup Kft. referenciáinak hiánya és szolgáltatásainak a megbízástól lényegesen eltérő köre miatt tett felszólalásomra a Közgyűlés ülésén, úgy reagált: „Szita Károly polgármester hozzáfűzte, hogy a munkáját ítélik meg, ha nem jó, akkor nem fizetnek.”

A bizottság tagjaival történt találkozón két frakciótársa is összedobott, alkalmatlan dokumentumnak minősítette a kérdőívet, így nem küldték vissza azt kitöltve. Az egyikük hiányolta az Ön vejét, az új kaposvári turisztikai cég vezetőjét a bizottság üléséről, mivel a bizottság tagjainak véleményét nem fogja megismerni.  

A bizottság tagjai által elmondottak és az általam írásban leadott vélemény alapján javasoltam, hogy a területet felügyelő Borhi Zsombor alpolgármester úr jelezze Polgármester úr felé, a bizottság tagjainak véleményét juttassa el hozzá a kiküldött kérdőív-tervezetet és ez alapján, az erre a feladatra alkalmas, megfelelő referenciákkal bíró embert bízzon meg a 140/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat végrehajtására.

Kértem Polgármester urat, hogy a képviselőknek kiküldött anyagot a jövőben személyesen jóváhagyni szíveskedjék, ahogy az előterjesztések esetében is teszi, mint a Közgyűlés döntéselőkészítő és végrehajtó szerve. (Ez a gyakorlat a képviselői szavazások jegyzőkönyvből való kikérése esetén is, bár az a meglévő közokiratból való közérdekű adatközlés.) Ezzel elkerülhető, hogy minősége miatt alkalmatlan anyagokkal foglalkozzunk, amely méltatlan a város vezetőjéhez és a képviselőkhöz.

A szálloda beruházás és TOP20-as cél kapcsán a Közgyűlésen elhangzott előterjesztői várakozásokat célszerű lenne, ha egyeztetnék a vállalkozóval a találkozón elhangzottak alapján.

A képviselői levélre Polgármester úr nem reagált, helyettese által küldött válaszlevél alapján az anyag elkészítésének határideje 2022. február 28-a, amelyet 2022. április 28-án tárgyal a Közgyűlés. Most kiderült nincs kész határidőre az anyag.

Javaslom változatlanul, alkalmas a helyi viszonyokat ismerő szakembert bízzon meg az önkormányzat a több mint 10 millió forintos minőségi munka elvégzésével határidőre.

 1. E L Ő T E R J E S Z T É S kiemelt sportszervezetek és utánpótlás-nevelő egyesületük számára kiírásra kerülő pályázatokról
 2. ELŐTERJESZTÉS A Kaposvár, Zárda utca 1. szám alatti 62,84 m2 alapterületű bérlemény értéknövelő beruházási költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról
 3. ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Szent László utca 6128/10 hrsz-ú ingatlan tulajdonba vételéről
 4. ELŐTERJESZTÉS önkormányzati ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházása honvédelmi kollégium és helyőrségi szálló létesítése céljából

Kérdés:

A határozati javaslat 8.) pontja szerint: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 108. §-a alapján úgy határozott, hogy a 7400 Kaposvár, 5735/11 hrsz-ú 3643 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, nettó 7.256.112 Ft, valamint bruttó 7.256.112Ft nyilvántartási értékű telek 1/1 tulajdoni hánydát ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe adja jogszabályban meghatározott közfeladatának ellátása érdekében, abban az esetben, ha a feladatellátáshoz szükséges forrás a honvédelmi tárcánál rendelkezésre áll.

Mikor készült az értékbecslés?

HOZZÁSZÓLÁS:

Többször jeleztem már, hogy értékbecslés ismerete nélkül nem lehet döntést hozni, eddig polgármester úr elnézést kért és megígérte, hogy a jövőben csatolni fogják az értékbecslést, ahol a döntéstervezethez készül.

 1. ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Pécsi utca 3587/12 hrsz-ú ingatlan tulajdonba vételéről

Kérdés:

Miért nem csatolta az előterjesztéshez az értékbecslést?

A határozati javaslat 2. pontjában szereplő összeg bruttó vagy nettó?

Az előző előterjesztésben minden tételnél szerepel, hogy melyik nettó, melyik bruttó összeg?

HOZZÁSZÓLÁS:

Többször jeleztem már, hogy értékbecslés ismerete nélkül nem lehet döntést hozni, eddig polgármester úr elnézést kért és megígérte, hogy a jövőben csatolni fogják az értékbecslést, ahol a döntéstervezethez készül.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy vagyonrendezési eljárás keretében árverésen megvásárolja a Kaposvár, Belterület 3587/12 hrsz-ú, „kivett saját használatú út” megnevezésű, 3876 m2 méretű ingatlan alábbi tulajdonosainak az aszfaltburkolatú utat is magába foglaló tulajdoni hányadát, legfeljebb összesen 3.000.000.- Ftért:

Név tulajdoni hányad

Univerzál Vas-és Fémipari Kisszövetkezet 38/100

"Kapos" Ipari és Kereskedelmi Szövetkezet 9/100

Inter Trade Agro Export Import Kereskedelmi Részvénytársaság 7/100

Az ingatlan tulajdoni hányadainak tulajdonba adásával kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási és ügyvédi díjakat az önkormányzat fizeti meg. A tulajdonba vett ingatlanrészeket az önkormányzat a forgalomképtelen törzsvagyontárgyak közé sorolja.

JAVASLAT:

Határozati javaslat 2. pont 3.000.000 Ft-nál szerepeljen, hogy bruttó vagy nettó összeg.

 1. ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Szociális Központ ápolási szolgálata (otthoni szakápolás) megszüntetéséről

KÉRDÉS:

Jogszerű volt-e a 2022. április 20-án 16 órára összehívott bizottsági ülés. Mi alapján van lehetőség a munkaterv szerinti ülés, bizottsági elnök által összehívott időpontját halasztani telefonon?

Elegendő-e csak a bizottság tagjait értesíteni telefonon a nyilvánosan összehívott bizottság időpontjának megváltoztatásáról?

A 2022. április 20-án 16 órára összehívott bizottsági ülés előtt egy órával ismeretlen mobilszámról kerestek telefon a hivatali kollégák, hogy „technikai” okok miatt a bizottsági ülés 17 órakor kezdődik. Ilyen még soha nem történt. Kérdésemre, hogy milyen technikai probléma történt a kolléga nem tudott választ adni.

Mi volt a valódi ok?

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ.) 38. § (1) bekezdése alapján a bizottság e rendelet és a Mötv. keretei között maga állapítja meg működése részletes szabályait. Akadályoztatása esetén a bizottsági munkában az elnököt az általa felkért bizottsági tag önkormányzati képviselő helyettesíti. E § (2) bekezdése első mondata szerint a bizottság ülésének összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E (a továbbiakban: Ügyrend) II/2. pontja alapján a bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén a bizottság képviselő tagjai közül az elnök által felkért személy a napirendi javaslatot tartalmazó meghívó elküldésével írásban hívja össze.

Az Ügyrend II/6./f. pontja szerint a bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: az előterjesztés témájában érintettet.

Miért nem hívták meg a bizottság ülésére az otthon ápolási szolgálat vezetőjét?

Az Ügyrend III/1. pontja szerint a bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén a bizottság képviselő tagjai közül az elnök által felkért személy vezeti. Az Ügyrend III/2. pontja szerint a bizottság ülése nyilvános. 3. A bizottság határozatképességére, a határozathozatal módjára, zárt ülés tartására a Közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.

Az SZMSZ. 20. § (2) bekezdése első mondata szerint a Közgyűlés ülését a polgármester, akadályoztatása esetén a polgármester által kijelölt sorrend szerinti alpolgármester vezeti. E § (3) bekezdése alapján a Közgyűlést vezető személy megállapítja az ülés határozatképességét, javaslatot tesz az ülés napirendjére, dönt a napirendi pontok megtárgyalásának sorrendjéről. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést nyolc napon belül újra össze kell hívni.

Az SZMSZ. 24. § (5) bekezdése alapján amennyiben az előterjesztés tárgya szerinti feladatkörű bizottság működik, az előterjesztést a bizottság véleményével együtt tárgyalható.

2022. április 20-án 16 órára összehívott bizottsági ülés nem volt határozatképes, a bizottság elnöke nem hívott össze újabb ülést a határozatképtelenség miatt, amit az Ügyrend előír.

Nem szabályszerű ülésen született bizottsági vélemény alapján tárgyalható jogszerűen az előterjesztés?

 

HOZZÁSZÓLÁS:

Javaslom levenni napirendről az előterjesztést, mivel annak bizottsági tárgyalása az érintettek kötelező meghívása nélkül, a nyilvánosság kizárásával történt, miután csak a bizottsági tagok tudtak egy órával a bizottsági ülés előtt a szabályszerűen kiküldött meghívótól eltérő időpontban tartott ülésről.

Javaslom továbbá: A Közgyűlés forduljon a Kormányhoz és kérje a hiányzó támogatási összeg biztosítását.

Erkölcs vagy pénz? Álláspontom szerint erkölcsi kérdésben szavazunk. Nem emlékszem arra, hogy az önkormányzat valaha is egy önként vállalt szociális ellátásról lemondott volna.

Erkölcs:

Polgármester:

4.986.000 Ft jubileumi jutalom alpolgármesteri határozatban nem telt el egy éve,

348.220 Ft/hó emelés, 1.495.000Ft/hó, és még 260.000Ft cafetéria-igény ma a következő előterjesztés alapján.

3 főállású alpolgármester egy pártból, soha ilyen dőzsölés nem volt még az elmúlt 32 évben. 301.930 Ft/hó emelés fejenként, így havi 1.345.500Ft/hó, hol keresnek Kaposváron ennyit pedagógus, szakedző, joggyakorlat nélküli jogász. 260.000Ft cafetéria-igény is lesz esetleg?

Van mivel szembenézni a Kaposvári Szociális Központ ápolási szolgálata (otthoni szakápolás) megszüntetéséről szóló előterjesztés szavazásakor.

A NADRAI javaslat benyújtása és bizottsági tárgyalása után, egy újabb módosító javaslat is benyújtásra került.

A különbség, hogy a NADRAI javaslat az állami döntés miatti pénzhiány rendezését az államtól, míg a következő héten benyújtott javaslat az itt élők pénzéből fizetné és nem szól a városi vezetők szintén az állam döntésen alapuló, de az itt élők pénzéből fizetett elképesztően arcátlan pénzeiről.

Az itt élők képviseletében nekünk kell választanunk a kaposváriak pénzéből melyiket fizetjük ki. A szavazásnak ez az erkölcsi tartalma.

NÉV SZERINTI SZAVAZÁST JAVASOLOK. Ez az indítvány nem kötött írásbeliséghez és szavazni sem lehet róla. Az ülést levezető elnöknek kell meggyőződnie, hogy a képviselők ¼-e azaz 5 képviselő támogatja-e a NÉV SZERINTI SZAVAZÁSI indítványt. Hozzászólásukban bármely képviselő kifejezheti csatlakozó szándékát, vállalva a döntését. Akár jelzik, akár hallgatnak azzal állást foglalnak.

„Az otthoni szakápolásban feladatot ellátó 4 fő munkatárs (5 engedélyezett álláshelyből 4 betöltött) egészségügyi szakdolgozói bértábla alapján van besorolva. 2021. évtől a szakdolgozói bérek jelentősen emelkedtek, ugyanakkor az otthonápolás finanszírozása évek óta stagnál, ezért a fenntartónak 2022. évben már több, mint 18 millió Ft kiegészítést kellene a szolgáltatásra fordítani a NEAK bevételen felül. A finanszírozási oldal stagnálása és az egészségügyi szakdolgozói bér folyamatos emelése miatt a fenntartói hozzájárulás évről-évre tovább emelkedik. A múlt évben megkerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát a finanszírozás okán, azonban bíztató választ nem kaptunk.”

Pumpapálya 2021 december 26.000.000 Ft, majd egy hónap múlva 48.000.000 Ft önrész, 3 főállású alpolgármester milliós fizetésükhöz több mint 300.000 Ft-os emelés havonta?

 1. ELŐTERJESZTÉS a polgármester cafetéria juttatásáról

KÉRDÉS:

Most tárgyaltuk a Kaposvári Szociális Központ ápolási szolgálata (otthoni szakápolás) megszüntetéséről szóló ELŐTERJESZTÉS-t.

Etikusnak tartja a pénzhiányra való hivatkozás után a 348.220 Ft-os emeléssel 1.495.000 Ft-os havija mellé még 260.000 Ft-ot kérni a helyi adófizetőktől? 4.986.000 Ft jubileumi jutalma óta nem telt el egy év, amelyet alpolgármesteri határozat rögzített.

Most már három főállású helyettesének a 301.930 Ft-os emeléssel 1.345.500 Ft-os havijuk mellé még szintén kér 260.000 Ft-ot fejenként cafetériára?

Az előterjesztés szerint:”… a jegyző által kiadott, a hivatalban foglalkoztatottakra kiterjedő közszolgálati szabályzat személyi hatálya nem terjedhet ki a polgármesterre, annak azonban nincs jogi akadálya, hogy a testület úgy határozzon, hogy a szabályzat cafetéria juttatására vonatkozó szabályait rendelje el alkalmazni a polgármester tekintetében is. Nem látom indokát külön szabályok elfogadásának, ezért arra teszek javaslatot, hogy a testület terjessze ki Polgármester Úrra a hivatal közszolgálati szabályzatának cafetéria juttatásra vonatkozó részletes szabályait.

Miért nem csatolták az előterjesztéshez a közszolgálati szabályzatot? Mire és milyen jogkört gyakorolva terjeszti ki a testület a jegyzői szabályzat személyi hatályát?

 

Ez alapján kiterjeszthető-e az otthoni szakápolást végzőkre is a közszolgálati szabályzat a Közgyűlés döntése alapján? A bölcsődei, óvodai, szociális intézményekben dolgozókra is? Valamennyi kaposvári polgárra is?

HOZZÁSZÓLÁS:

SZÉGYEN!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A törvényi szabályozás értelmében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv-nek a cafetéria juttatásra vonatkozó szabályait. A Kttv. 151. § (3) bekezdése értelmében a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafetéria-juttatás igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata szerint a cafetéria-juttatás éves összege bruttó 260.000, -Ft. Mivel főállású polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, a Közgyűlés hatáskörébe tartozik Polgármester Úr cafetéria juttatására vonatkozó részletes szabályok elfogadása. A jegyző által kiadott, a hivatalban foglalkoztatottakra kiterjedő közszolgálati szabályzat személyi hatálya nem terjedhet ki a polgármesterre, annak azonban nincs jogi akadálya, hogy a testület úgy határozzon, hogy a szabályzat cafetéria juttatására vonatkozó szabályait rendelje el alkalmazni a polgármester tekintetében is. Nem látom indokát külön szabályok elfogadásának, ezért arra teszek javaslatot, hogy a testület terjessze ki Polgármester Úrra a hivatal közszolgálati szabályzatának cafetéria juttatásra vonatkozó részletes szabályait.

 1. ELŐTERJESZTÉS a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról
 2. TÁJÉKOZTATÓ a 2021. évi közbeszerzésekről
 3. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2021. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről

KÉRDÉS:

Magyar Úszó Szövetség és a Sportegyesületek Országos Szövetsége COVID védekezésre 2.416.000 Ft-ot, valamint 69.000.000 Ft-ot nyertek hány tesztet vásároltak az összegből? Mennyi maradt a tesztekből azt mire használták fel?

TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 A társadalmi együttműködés erősödését szolgáló helyi szintű komplex program Kaposváron 230.000.000 Ft, mi valósult meg?

HOZZÁSZÓLÁS:

Köszönöm jegyző úrnak a szíves tájékoztatását, amelyből kiderül, hogy a COVID elleni védekezésre kapott 69 millió forintból 373.585 Ft-ot költöttek tesztekre és vitaminokra összesen. Megbízási díjakra 12,4 milliót, bérleti díjakra 23,9 milliót, laptopra, asztalra, fényképezőgépre, forgó székre és sportfelszerelésre 8,7 milliót.

 1. ELŐTERJESZTÉS a 148/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat módosításáról

KÉRDÉS:

Mi volt a két tag lemondásának oka? A tagság továbbra sem jár tiszteletdíjjal? Ha változás történt, mekkora a tiszteletdíj a tagoknak és az elnöknek? A közadatkeresőben Orosz Ferenc neve szerepel vezetőként a cég honlapjáról érhető el. Ez helytálló vagy történt változás, ami nem lett átvezetve? Mikor volt személyi változás? Kinek a feladata a helyes adatok szerepeltetése?

HOZZÁSZÓLÁS:

„A Kapos Holding Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő Kapos Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába – az érintett tagok lemondása miatt - javasolom Oláhné Pásztor Andrea helyett Czimmermanné Német Andreát, Péter Attila helyett Nagy Attilát jelölni. Dér Tamás úr tagsága változatlan marad.”

JAVASLOM közgazdász és sportvezető helyett azonos képesítésű és tapasztalattal rendelkező tagokat delegáljunk. Előre menjünk….

 1. ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati határozatának módosításáról

KÉRDÉS:

„Darabos Anita a Töröcskei Településrészi Önkormányzat külső tagja magánéleti és egészségügyi okokra hivatkozva 2022. április 15. napjától lemondott részönkormányzati tagságáról, mivel a megváltozott körülmények miatt már nem tudja vállalni a testületi tagságból eredő feladatokat. A megüresedő hely betöltésére javaslom Jandzsó Jenőt a Töröcskei Településrészi Önkormányzat külső tagjának megválasztani.”

Ki Jandzsó Jenő? Kívánja-e visszaállítani a részönkormányzati jelölőgyűlést, hogy a településrészen élők tehessenek javaslatot a Közgyűlésnek, ahogy több évtizeden keresztül volt? Ön szerint elegendő leírni egy nevet és a testület ez alapján döntésképes? Nem érzi úgy, hogy legalább egy önéletrajz mellékelésével kevésbé lenne kellemetlen a választás az érintett részére?

HOZZÁSZÓLÁS:

Javaslom a Közgyűlés kérje fel a polgármestert, hogy terjessze be az SZMSZ módosítását a júniusi ülésre és döntsön ez a testület a részönkormányzati jelölőgyűlést visszaállításáról, biztosítva a településrészen élők beleszólását saját önigazgatásukba.

 1. TÁJÉKOZTATÓ a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2022. I. negyedév)

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő utca 8. szám alatti, udvari 151 m2 alapterületű ingatlan rakrátozás célú bérletére kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, és az ingatlant 2022. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig, 1 éves határozott időtartamra bérbe adja a Gasztroguru Kft. (7400 Kaposvár, Fő u. 8.) részére raktározás céljára 25.000, Ft+Áfa/hó bérleti díjért. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül.

6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy határozott, hogy a Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. szám alatti, 43,50 m2 alapterületű ingatlan sörfőzde célú bérletére kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, és az ingatlant 2022. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig, 1 éves határozott időtartamra bérbe adja a CB INNOVATÍV Kft. (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 29.) részére sörfőzde tevékenység céljára 5.000, Ft+Áfa/hó bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.

Ezek az alacsony bérleti díjak mi alapján kerültek meghatározásra?

PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG átruházott hatáskörben hozott döntései 16/2022. (II. 17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat

18/2022. (II. 17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megvásárolja a Kaposvár, 015/26 hrsz-ú, „szántó” megnevezésű, 17119 m2 méretű ingatlant ……………. vételáron.

Amennyiben az ingatlan valamelyik tulajdonosa nem értékesíti a tulajdoni hányadát, úgy az önkormányzat kisajátítási eljárást kezdeményez az adott tulajdoni hányad tulajdonba vételével kapcsolatban. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok aláírására, valamint szükség esetén a hatósági eljárás megindítására.

Mennyiért?

HOZZÁSZÓLÁS:

Javaslom a 3. pontban a „rakrátozás” szó helyett a raktározás szót használni, amennyiben nem egy speciális bérleti jogcímről van szó.

 1. TÁJÉKOZTATÓ a 2022. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról

KÉRDÉS:

Mekkora összeget tart Kaposvár Önkormányzati Magyar Államkötvényben?        

Mennyi az éves kamata?

Mekkora volt az előző havi infláció mértéke?  

MÁK honlap: „Az Önkormányzati Magyar Államkötvény kiváló likviditáskezelési eszköz az önkormányzatok számára, mert fix, évi 1 %-os kamatozás mellett névérték + felhalmozott kamaton bármikor megvásárolható és visszaváltható.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, maximum 3 éves futamidejű dematerializált értékpapír, melynek forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.

A kamat mértéke évi 1%.”

Zárszámadási előterjesztésben:

Az önkormányzat 2021. december 31-én 6.843.373 e Ft pénzeszközzel és Önkormányzati Magyar Államkötvényben 10.500.000 e Ft forrással rendelkezett, a Letéti számlán (bánatpénz, óvadék, biztosíték stb.) 249.522 e Ft az idegen pénzeszköz. Sem működési sem fejlesztési hitel nem állt fenn.

 1. Alapítványi támogatásokról

 

 

Csatolmányok: