2022.június 16-I KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

 

 

Közgyűlés 2022.06.16. előterjesztések véleményezése

Napirendről szavazás

https://www.youtube.com/watch?v=XiNJbx2vDCg

 

Ügyrendi javaslat: (Polgármester nem adta meg a szót)

JAVASLOM a Kaposvár és a Zselic térsége Desztinációfejlesztési Stratégia 2022-2030 elfogadásáról ELŐTERJESZTÉST levenni a napirendről. A szakbizottság elnöke a 10 millió Ft költségvetési forrás alapján készült képviselői indítványom szavazásakor, amely az   elutasítást tartalmazta TARTÓZKODOTT, majd a POLGÁRMESTERI javaslatnál nem szavazott inkább. Kérdésemre azt válaszolta NEM VONTÁK BE A MUNKÁBA, NEM ÉRT EHHEZ a területhez. Polgármester úr választotta ki erre a feladatra. Ez már tarthatatlan, lépnie kell. Sem az anyag készítője, sem a Turisztikai Kft. vezetője nem jött el. A 67 oldalas anyag miatt az áprilisi ülésen haladékot kért az előterjesztő. Most júniusban a bizottság ülése előtti késő délután úgy került fel az előterjesztés a honlapra, hogy értesítés nem érkezett. Ez tűrhetetlen, ha technikai gondokkal küzdenek használják a telefont. Polgármester úr biztosítsa a szakmai munkát.

TÁJÉKOZTATOM TOVÁBBÁ a Tisztelt Közgyűlést, hogy a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ELŐTERJESZTÉSEMET VISSZAVONOM, mivel azt a Jogi Bizottság munkatervi ülése előtt nyújtottam be, de azt a bizottság nem vette napirendre. A napirendre vétel elutasítás indokaként elhangzott, hogy a Polgármester úr még egy be nem terjesztett előterjesztéssel, majd együtt kívánja tárgyalni. Ez példátlan az önkormányzat eddigi gyakorlatában. Az előterjesztést egy későbbi időpontban nyújtom be.

 1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról

KÉRDÉS:

Csapadékvíz elvezetési keret céltartalék módosított előirányzat 80 millió felhasználása mikorra valósul meg, mi a tartalma?

Közlekedési munkák műszaki ellenőrzése keret céltartalék módosított előirányzat 10 millió felhasználása, a nem megfelelő minőségben átvett közlekedési munkák miatt volt e visszatérítés?

Nem gondolja, hogy fennálló veszélyhelyzet alatt az otthoni szakápolás felértékelődött? Egy ilyen döntést veszélyhelyzet alatt hozhat-e a közgyűlés?

Hogy áll a fénymérés? Mik az elsődleges tapasztalatok? Mikor láthatják a lakók az utcáik mérési eredményeit, HOGY ELLENŐRIZZÉK?

milyen összegű beruházást jelent a korábbi normális fényviszonyok helyreállítása? hány lámpát érint és kit terhel ennek költsége?

Mi a várható megszorítás mértéke, ami érinti az itt élőket? Kiket érint?

mi a terv a lakosság terheinek csökkentésére a növekvő infláció és energiaár-emelés miatt?

van-e terv gázellátási probléma esetén?

Az elvonások visszapótlásának rendszere, amiről a bizottsági ülésen értesültünk nem ellentétes az önkormányzatiság elvével?

Kamara Akadémia Egyesület támogatása a KaposFest rendezvény programjaira 10 000 e Ft

Mikor kapták meg a pénzt, hogy gondolják a jegyértékesítés sikerét, úgy, hogy jelenleg csak az időpont 2022.08.13-16. szerepel a KaposFest honlapján?

a korábbi szervezeti működésben ez elképzelhetetlen volt, mit kíván tenni, hogy visszaálljon a normális működés?

bolyki és jáger zsuzsi idején ilyen nem fordult elő, ez nem a fővédnökök felelőssége?

sikerült-e megfelelő egészségügyi végzettségű szakemBert találni a polgárok háza szűrővizsgálatainak szervezéséhez? ki a polgárok háza vezetője?

Polgármesteri megbízottak díjazása dologi 2,4 millióról 3,2 millióra nőt az egyéb szervezetek támogatása mellékletben.

Mi a növekedés oka? hány nyugdíjas alpolgármester, mennyit kap havonta a jelenlegi 3 főállású alpolgármester mellett, akiknek a haviját több mint 300.000 ft-al javasolta növeli, így 1.345.000ft-ra jogosultak havonta fejenként. ezekkel a végzettségekkel és szakmai tapasztalattal, hol lehet még ennyit keresni a városban?

A bérek felzárkÓztatása az önkormányzat 5 éves programja. nem gondolja, hogy a dolgozók bérével kell kezdeni, nem a városvezetői extraprofitHOZ JUTTATÁSÁVAL TÖBB MINT 300.000FT EMELÉSSEL?

 

A LOVAS UTCÁT ÍRÁSBAN ÍGÉRTE MEG, AMIT 2020 TAVASZÁRA ÍGÉRT ELVÉGEZNI. AZ ÍGÉRET BE NEM TARTÁSA MIATT, AMIKOR BETEG VOLT ALPOLGÁRMESTER ÚR INTERPELLÁCIÓMRA 2022.I. FÉLÉVÉT JELÖLTE MEG A MEGVALÓSULÁSRA.

MÉG EL SE KEZDTÉK?

SZABAD SAJTÓ NAPJÁRA TERVEZETT CSAK 2.000 FT-OT MIRE SZÁNJA?

 

HOZZÁSZÓLÁS:

Javaslom kiegészítő határozati javaslatként, hogy a Közgyűlés vonja vissza az 50/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozatát és továbbra is biztosítsa az otthoni szakápolás finanszírozását, amelyet a 2022. évi költségvetés elfogadásakor a rendelet tartalmazott, így a forrás biztosított. JAVASLOM TOVÁBBÁ: A KÖZGYŰLÉS FORDULJON AZ EGÉSZSÉGÜGYET FELÜGYELŐ BELÜGYMINISZTERHEZ ÉS KÉRJE A HIÁNYZÓ 18 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG BIZTOSÍTÁSÁT.

„Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Szociális Központ ápolási szolgálata megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Kaposvár Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás a Kaposvári Szociális Központnál az otthoni ápolási feladatot és a hozzá kapcsolódó 5 fő közalkalmazotti (2 fő ápoló, 1 fő fizioterápiás asszisztens, 1 fő gyógytornász, 1 fő szakmai vezető) álláshelyt 2022. július 31. napjával megszünteti. Az álláshelyek megszüntetésével kapcsolódó személyi kifizetések pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési rendelete általános működési tartalék keret terhére biztosítja.

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködő: Turnár Jánosné igazgató

Határidő: 2022. július 31. (munkáltatói intézkedések megtételére)”

 

 1. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉRDÉS:

Az előterjesztés a Közgyűlés tehermentesítésére hivatkozik, amiért a kiemelt sportszervezetek támogatásáról szóló döntés elválaszthatatlan részét a pályázatok kiírását a Sportbizottságra ruházza át.

Miért van szükség az eddig is nehezen követhető kiemelt sportszervezetek támogatási rendszerének még kevesebb nyilvánosságot biztosítani?

egyeztetek a törvényességi felügyeletre kötelezett kormányhivatallal vagy bÍznak továbbra is jóindulatú hozzáállásukban?

Hozzászólás:

A polgármester által jegyzett rendelet-módosítás Általános indokolása szerint a Közgyűlés tehermentesítése miatt szükséges a hatáskörátruházás. Az átruházott döntések körében nincs olyan, ahol a pályázat kiírása a Közgyűlés valamely szervéhez, a döntés pedig a Közgyűléshez tartozik. Szakmaiatlannak tűnhet a javaslat, mivel önkormányzati pénzek odaítélésének pályázati úton történő odaítélése a konkrét összegről hozott döntés mellett a pályázat kiírását is magában foglalja. A kiírás és a tényleges döntés szétválasztása ilyen módon jogkorlátozás, a bizottság kiírásával meghatározná a Közgyűlés döntését. Ez a Közgyűlés döntési jogosultságát korlátozná, mivel módosításokat nem, csak jóváhagyó, illetve elutasító (eredménytelenné nyilvánító) döntést hozhatna. A Közgyűlés átruházhatja hatásköreit a jogszabályi korlátok között, annak gyakorlásához utasítást adhat és bármikor visszavonhatja, de a Közgyűlés döntési jogosultságát nem korlátozhatja. A további javaslatok az önkormányzati működés választói akaratnak való megfelelést szolgálják, rögzítve az alapelveket, így a: bizottsági és egyéb szervezetekbe delegáltak feladatmegosztásait az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok arányában osztja fel a többségi és kisebbségben lévő képviselők között; az egyes képviselői tiszteletdíjak értékmegőrző meghatározása azonos arányban változhat a képviselői jogegyenlőség biztosítása érdekében; továbbá a településrészi önkormányzatok megválasztásának 20 évig hatályban volt rendszerét emeli vissza.

A Közgyűlési előterjesztések késedelmes kiküldése olyan méreteket öltött, hogy a Közgyűlés megalapozott döntéshozatalát veszélyezteti. Nagyságrendileg több a munkatervben nem szereplő előterjesztések száma, ami a jelenlegi szabályozásban az előterjesztőknek túl tág teret nyújt. Ezért a munkatervben nem szereplő előterjesztés megkülönböztetés törlése indokolt.

A munkaterv szerinti bizottsági ülések után készített rendkívüli előterjesztések esetén elengedhetetlen a halaszthatatlan tárgyalás indoklása, továbbá a legalább az ülés előtt egy nappal való közzététel helyett a 24 óra szerepeltetése, ami objektíven kérhető számon . Jelenleg a Közgyűlés közmeghallgatásának meghívójáról nincs külön szabály, így mivel nem előzi meg a testület ülést bizottsági tárgyalás 4 nappal korábban is elég lenne a lakosságot értesíteni, ami tarthatatlan. A közmeghallgatás a Közgyűlés munkatervében szerepel, de ez nem jelent megfelelő nyilvánosságot. 2019. évet megelőzően a költségvetés előtt tartott közmeghallgatást a Közgyűlés, amely jógyakorlattal szakítani súlyos hiba. A korábbi szabályozásban a költségvetés tervezetét 10 nappal korábban közzé kellett tenni. Javaslom, hogy tizenöt munkanappal az ülés előtt hirdetményben és a helyi sajtóban is legyen kihirdetve a közmeghallgatás helye, ideje és napirendje.

„Döntsön a nép!” húsz évig meglévő elvvel szemben a „Dönt a polgármester javaslatára a Közgyűlési többség!” elv érvényesül a településrészi önkormányzatok felállításakor. Kaposfüred, Toponár, Töröcske, Kaposszentjakab lakói nagy számban vettek részt a korábbi jelölőgyűléseken és a közterületek jelenlegi állapota miatt bizonyára továbbra is részt vennének a saját részönkormányzatuk létrehozásában. A javaslat a korábbi húsz évet megélt szabályozást javasolja visszaemelni a SZMSZ-be.

A rendelet hatályát állapítja meg. A Közgyűlés mandátumának félidejéhez érkeztünk. A 2019. évi alakuló ülés tapasztalatai alapján az alpolgármesteri, bizottsági, bizottsági elnöki és az önkormányzati cégek felügyelőbizottsági feladatok felosztását, a településrészi önkormányzatok megalakítását rögzítő javaslatok a 2024. évi választások napján lép hatályba.

A jelenlegi torz rendszert a polgármesterhez hű képviselők hozták létre, így nincs realitása, hogy belássák a hibás döntéseik következményeit, azonban lehetőségük van arra, hogy a következő ciklusban a választói akarat döntsön. 2024-re a polgármester 30 éves, a jelenlegi Közgyűlési többség 26 éves uralma zárul le és vagy folytatódik vagy nem. De ne szolgáljon a következő testületnek példaként a választói akarat semmibevétele és a „Jaj a legyőzötteknek!” kicsinyes bosszúálló hozzáállása. A választás közszolgálatra, nem pedig a közhatalom birtokában aljas ösztönök kiélésére való felhatalmazás. Aki ezt nem látja be annak szakember segítségére van szüksége.

A képviselői tiszteletdíjak és az alpolgármesteri javadalmazások elveinek meghatározása a szervezeti és működési szabályzatban szükséges rögzíteni, mivel a törvényi keretek lehetővé teszik, hogy a többség visszaéljen a jogával, ahogy az először fordult elő a 2019. évi választást követően. A választási eredmények ismerete nélkül objektív szabályozásra nyílik lehetőség, kizárva a sehova nem vezető bosszúvágyat.

Tiszteletdíjak meghatározása az eddigi a 2014-től számított infláció figyelembevételével kerül sor egységesen és arányosan minden tiszteletdíj esetében, figyelembe véve az Alkotmánybíróság által lefektetett és a Kúria által tovább folytatott töretlen és következetes joggyakorlatot.

A képviselői jogegyenlőség tiszteletben tartásával alkalmazott, különböző viszonyítási alapokra néhány példa. Az országgyűlési képviselő fizetésének alapösszegét az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosában állapítja meg a jogszabály, így egyes tisztségeknél meghaladja a havi 2.000.000 Ft-ot, amihez albérlet és irodabérlet, alkalmazott foglalkoztatás és számos kedvezmény kapcsolódik. Az önkormányzatok ettől jóval szerényebbek a képviselői tiszteletdíjak esetén, de jóval bőkezűbbek a polgármester és helyettesei havi bérezésénél, ezek milliós havi összegek fejenként, közelítve a parlamenti képviselők fizetését.

Mivel az állam állapítja meg és az önkormányzat fizeti ki a polgármester havi járandóságát, az államnak felel meg és nem az önkormányzatnak. A szavak helyett a tettek számítanak.

PÉLDÁK AZ EGYES MEGYEI JOGÚ VÁROSOK KÉPVISELŐI JOGEGYENLŐSÉGET TISZTELETBEN TARTÓ SZABÁLYOZÁSÁRA.

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (2) bekezdése szerint:

Jogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget,

kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint

nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és

nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.

JAVASLOM A MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYBAN FOGLALTAK ELFOGADÁSÁT EGYBEN FELHÍVOM A FIGYELMET, HA A JŐVŐBEN VISSZA AKAR TÉRNI AZ AKTUÁLIS TÖBBSÉG A DEMOKRATIKUS MŰKÖDÉSHEZ EZEN JAVASLATOK ALKALMASAK RÁ!

 1. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló l993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉRDÉS:

HOZZÁSZÓLÁS:

 1. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉRDÉS:

2022. június 2. dátummal szereplő előterjesztést, miért nem kaptuk meg azonnal?

A Jogi Bizottságon kaptunk tájékoztatást, hogy jogi bizottság elnöke kapott feladatot a rendeletek hatályosulásáról szóló javaslat elkészítéséről. MIÉRT NEM KAPJUK MEG A KORÁBBI GYAKORLATNAK MEGFELELŐEN A RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL SZÓLÓ ELŐTERJESZTÉST?

A TÖBBI JÖVEDELEMHATÁRT TARTALMAZÓ RENDELETET MIÉRT NEM TERJESZTETTÉK BE A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSÉRE? A FOLYAMATOS EDDIG ELKÉPZELHETETLEN PÉNZROMLÁS MIATT, MIND A POLGÁRMESTER, MIND A NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG TÖBBSÉGÉBEN MÉLTÁNYOSSÁGI EGYSZEMÉLYI DÖNTÉSEKET TÁRGYAL. AZ ITT ÉLŐK AZONBAN A RENDELETEK ALACSONY JÖVEDELEMHATÁRA MIATT NEM ADJA BE KÉRELMÉT.

A RENDELET NEM VALÓSÍTJA MEG A JOGALKOTÓI CÉLT, HA A KIVÉTEL SZABÁLYOK SZÁMA TÚL MAGAS.

A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA MELLETT A BIZTOSÍTÓ A KÁRT TELJES MÉRTÉKBEN MEG NEM TÉRÍTÉSI DÖNTÉSÉVEL SZEMBEN KAPNAK-E A KÉRELMEZŐK A LEHETŐSÉGEIKRŐL TÁJÉKOZTATÁST?

ELEMI CSAPÁSKOR, AKI GYORSAN AD KÉTSZER AD, AZ ÖNKORMÁNYZAT HELYESEN JÁR EL AZ ALAP LÉTREHOZÁSÁVAL. MIÉRT NEM TARTALMAZ ÁLLANDÓ JELLEGGEL ILYEN ALAPOT A KÖLTSÉGVETÉS?

A TÁMOGATÁS, ILLETVE KÖLCSÖN FELTÉTELEKÉNT TÖRTÉNIK-E ELŐÍRÁS A BIZTOSÍTÓTÓL KAPOTT VÉGSŐ KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGÉNEK IGAZOLÁSÁRÓL?

HOZZÁSZÓLÁS:

JAVASLOM A ROHAMOS PÉNZROMLÁS MIATT, MÉG ÉVEN BELÜL FELÜLVIZSGÁLNI A JÖVEDELEMHATÁROKAT.

JAVASLOM AUTOMATIZMUST BEÉPÍTENI VALAMENNYI JÖVEDELEMHATÁRT TARTALMAZÓ RENDELETNÉL, ENNEK MEGFELELŐEN, HA A JÖVEDELEMHATÁR MIATT A MÉLTÁNYOSSÁGBÓL HOZOTT DÖNTÉSEK MEGHALADJÁK A 15%-OT AKKOR AZT AZ ELŐTERJESZTŐ FELÜLVIZSGÁLJA ÉS DÖNTÉSRE A KÖZGYŰLÉS ELÉ TERJESZTI.

Rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére állapítható meg, meghatározott feltételek fennállás esetén.

Egy természeti katasztrófánál első a gyors pénzügyi, eszköz, szakember segítség, amit az önkormányzat tud nyújtani hatékonyan helyben.

A kár megtérítése elsősorban a biztosító feladata, így az önkormányzat által nyújtott segítség mellett a biztosító, állam, segélyszervezetek által nyújtott források elszámolása nem nélkülözhető.

ahogy más támogatásoknál itt is követelmény kell legyen, hogy a kérelmező legalább az ingyenesen rendelkezésre álló eljárásokat végig vigye. ehhez tájékoztatási segítség kell.

a támogatás feltételeként

a biztosítási kötvény,

a biztosító felé benyújtott kárigény,

annak nem megfelelő teljesítése esetén panasz benyújtása,

majd a békéltető testület eljárásának kezdeményezése.

ennek a négy elemnek a megléte biztosítja, hogy a károsult jogos kártérítéséhez hozzájusson.

 1. Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési év előkészítéséről

KÉRDÉS:

 1.             Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó megbízásról

KÉRDÉS:

óvodavezetői – magasabb vezetői – feladatainak ellátásával. Illetménye: 727.146,-Ft

MENNYIT KERES EGY PÁLYAKEZDŐ ÓVÓNŐ, ILLETVE DAJKA, EGY 20 ÉVE DOLGOZÓ ÉS EGY NYUGDÍJ ELŐTT ÁLLÓ?

 1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉRDÉS:

HOZZÁSZÓLÁS:

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 60FT/ÓRA EMELÉS ELSŐRE NEM TŰNIK SOKNAK, AZONBAN ÓRÁNKÉNTI TÉTELRŐL VAN SZÓ. A PÉNZÁRAMLÁS MIATT MINDEN EMELÉS ÖSSZEADÓDIK AZ ELLÁTOTTAK PLUSZ TERHEINÉL.

TÖBB MINT 300.000 FT-OS A VÁROSVEZETŐK HAVIJÁNAK EMELÉSE, HA ERRŐL LEMONDANAK SZOLIDARITÁST VÁLLALVA AZ ITT ÉLŐKKEL TÁMOGATOM A RENDELETET. HA NEM ERKÖLCSILEG ELFOGADHATATLAN. KAPOSVÁR ÖSSZEFOG!

MAGYARORSZÁGON MOST IS VESZÉLYHELYZET VAN, MÉGHOZZÁ MEGÉLHETÉSI, PÉNZROMLÁSI VESZÉLYHELYZET.

HA A JÁRVÁNY ALATT NEM LEHETETT EMELNI, AMIKOR NEM VOLT 25%-OS ÉLELMISZERÁREMELÉS ÉS 10% FELETTI INFLÁCIÓ. AKKOR A MOSTANI VESZÉLYHELYZET ALATT EZ FOKOZOTTAN ÉRVÉNYES.

 

 1. Előterjesztés a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, valamint a kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016 (XII.13) önkormányzati rendeletet módosításáról

KÉRDÉS:

 1. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról

KÉRDÉS:

A RIPPL-RÓNAI VILLA, DESEDA LÁTOGATÓKÖZPONT 200 FT-OS TELJESÁRÚ JEGYÁREMELÉS MILYEN BEVÉTEL NÖVEKEDÉST JELENT? VAN ÉRTELME EMELNI?

VÁLSÁG IDEJÉN AZ EMBEREK ELŐSZÖR A KULTURÁLIS KIADÁSAIKAT CSÖKKENTIK.

A LÁTOGATÓ LÉTSZÁM NÖVELÉSÉÉRT MILYEN TERVET NYÚJTOTT BE AZ INTÉZMÉNY? A VEZETŐI PÁLYÁZATKOR EZ VOLT AZ ELVÁRÁS, MOST MARAD MINDEN A RÉGIBEN?

HOZZÁSZÓLÁS:

A LÁTOGATÓ LÉTSZÁM NÖVELÉSÉVEL LEHET BEVÉTELNÖVEKEDÉST ELÉRNI NEM ÁREMELÉSSEL

TÖBB MINT 300.000 FT-OS A VÁROSVEZETŐK HAVIJÁNAK EMELÉSE, HA ERRŐL LEMONDANAK SZOLIDARITÁST VÁLLALVA AZ ITT ÉLŐKKEL TÁMOGATOM A RENDELETET. HA NEM ERKÖLCSILEG ELFOGADHATATLAN. KAPOSVÁR ÖSSZEFOG!

 1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város 2022-2030-as időszakra szóló sportkoncepciójáról

KÉRDÉS:

A TAVALYI SPORTKONCEPCIÓT FELÜLVIZSGÁLÓ TANULMÁNY 1.200.000 FT-BA KERÜLT.

MI SZÜKSÉG VOLT EGY ÚJABB DOKUMENTUMRA, AMELYNEK ELSŐ 30 OLDALA MEGLÉVŐ ADOTTSÁGAINK ÖSSZEGYŰJTÉSE, AMI RENDELKEZÉSÜNKRE ÁLLT.

MI ÉRTELME VOLT EGY MÚLVA ÚJABB DOKUMENTUMOT RENDELNI?

MENNYIBE KERÜLT?

MILYEN LÉNYEGI ELTÉRÉS VAN AZ EGY ÉVVEL KORÁBBI MEGÁLLAPÍTÁSOKHOZ KÉPEST?

A TAVALYI SPORTKONCEPCIÓT FELÜLVIZSGÁLÓ TANULMÁNY MEGÁLLAPÍTÁSAI ALAPJÁN MI VÁLTOZOTT A FINANSZÍROZÁSBAN?

A NŐI RÖPLABDA HIÁNNYAL KAPCSOLATOSAN VAN INFORMÁCIÓ, A TÁMOGATOTT SZERVEZET TETT BÜNTETŐFELJELENTÉST?

ILYEN ESETBEN A FELJELENTÉS ELMARADÁSA ESETÉN A RENDELET MEGENGEDI A TOVÁBBI FINANSZÍROZÁST?

HA HIÁNYOS A RENDELET MIKOR NYÚJTJA BE AZ ÁTLÁTHATÓSÁGOT CÉLZÓ MÓDOSÍTÁST?

„Nincs fejlődés, a diáksportkörök száma csökkenő tendenciát mutat.”

NEM A TÖMEGSPORT TÁMOGATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZAT ELSŐDLEGES FELADATA?

„Az Önkormányzatnak a bizottsági alapon belül növelnie kell a diáksport támogatására fordított összeget.”

MIT TESZ EZÉRT ?

„Milyennek kívánjuk látni Kaposvári sportját az évtized végén, 2030-ban?

Kaposvár lakossága 2030-ban aktívan sportol, mozog, a fiataloktól az idősekig. A sport a városlakók számára nemcsak az egészség megőrzésének, hanem a helyi közösségek építésének és erősítésének eszköze is, ahol a sportolás, valamint a sportesemények látogatása képezi a kaposvári identitásuk alapját.” MINTHA RÁKOSSY SZELLEME ISMÉT A DÓZSA PÁLYÁN KÍSÉRTENE, MÉG A TAPSOT ÉS KIÁLTÁSOKAT IS HALLANI.

AHOGY BANKNÉ MARIKA MESÉLTE: ÉLJEN NAFTALIN!

MI ÉRTELME VAN IRREÁLIS CÉLOKAT KITŰZNI?

„Kaposvár – a sportoló sportváros.” SPORTOLÓ VÁROS?

 „Mozdulj, Nyíregyháza!” eseménynaptár Nyíregyházán.

KELL AZ ESEMÉNYNAPTÁR, DE SZÁLLÁSKAPACITÁS MIATT, NEM? TÚL SOK A HONLAP, NEM EZEN MÚLIK.

„jó példa Székesfehérváron a „Nyitott tornatermek” program,

MI A FŐ AKADÁLYA, EZT EDDIG IS MINDENKI TUDTA, HOGY AZ ISKOLAI SPORTPÁLYÁK KINT BENT NEM HASZNOSULNAK?

SWOT

VESZÉLYEK

· Kiemelt sportszervezetek jelenlegi magas száma.

 ·   Fiatal kaposvári sportolók távozása más városok egyesületeibe.

· Önkormányzati források elosztása a sport területei között nem lesz elég hatékony.

MELYIK AZ A MEGÁLLAPÍTÁS, AMIT NEM TUDTUNK?

HOZZÁSZÓLÁS:

KÖZHELYGYŰJTEMÉNY A RENDELKEZÉSÜNKRE ÁLLÓ ADATOK GYŰJTEMÉNYE

„A Közgyűlés a tavalyi évben a 19/2021. (V. 21.) számmal hozott önkormányzati rendeletet a sportról, jelenleg ez a kaposvári sport legjelentősebb helyi jogforrása, amely egyben jelen koncepciónak is irányt ad.”

EZ TÉNYSZERŰEN NEM IGAZ A POLGÁRMESTER EGYSZEMÉLYBEN FOGADTA EL A RENDELETET. 2021. JÚNIUS 15-TŐL ENGEDTE MEG AZ ÁLLAM, HOGY ÚJRA ÜLÉSEZZEN A TESTÜLET.

A POLGÁRMESTER NEM VÁRTA MEG A 2021. JÚNIUS 17-I MUNKATERVI ÜLÉST ÉS MAGA DÖNTÖTT A RENDELETRŐL, AZT A TESTÜLET NEM TÁRGYALTA.

2021. JÚNIUS 23-ÁN DÖNTÖTT AZ ÚJ RENDELET ALAPJÁN A KIEMELT SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL.

AZ ANYAG ELSŐ 30 OLDALA MEGLÉVŐ TÉNYEK ÖSSZEGYŰJTÉSE, AMELY AZ ÖNKORMÁNYZATNAK RENDELKEZÉSRE ÁLL.

A 2021-ben a sportkoncepcióról készített tanulmány fontos megállapításai:

Az Önkormányzat kifejezetten magas hányaddal járul hozzá a klubok költségvetéséhez, aminek egyrészt aggályokat vet fel a hosszú távú fenntarthatósága, másrészt egyértelművé teszi, hogy ezért a városnak megfelelő ellenszolgáltatásban kell részesülnie.                                                               

• A támogatásokban az eredményességi elem aránya rendszerint alacsony, és csak a sportszakmai eredményre fókuszál.

• Láthatóan magas a kiemelt sportszervezetek száma, így a finanszírozási modell fenntarthatósága ebből a szempontból is kérdéses.

„Kaposvár lakossága 2022. január 1-jén 60 946 fő volt a Belügyminisztérium nyilvántartása szerint. Ez 8,3%-os csökkenést jelent 2012-höz képest, ami jelentősen magasabb, mint ugyanezen időszak országos átlaga (2,0%) és ugyanebben az időszakban a megyei jogú városok átlaga (5,3%). Megjegyzendő, hogy a más módszertannal számoló Központi Statisztikai Hivatal szerint már 2011-ben 60 ezer alá csökkent a város lélekszáma, 59 777 főre, de a korábbi évekhez mért csökkenések a KSH-nál is megfelelnek az előbbi adatoknak. Mindez megerősíti a sportkoncepció szükségességét, mind az Egészség legyen! – Kaposvár 2030 stratégiai programhoz kapcsolódóan, mind a város megtartó erejének fokozása céljából”

JAVASLOM A STRATÉGIÁT TÁRGYALJÁK MEG A SPORTEGYESÜLETEK ÉS ISMERJÜK MEG AZ Ő VÉLEMÉNYÜKET IS, CSAK AZUTÁN DÖNTSÖN A KÖZGYŰLÉS.

 1. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek pályázatairól és a 2022/2023. évi bajnoki idényre szóló támogatásokról

KÉRDÉS:

MIT KERESNEK GYEREKEK NEVEI ÉS JELLEMZÉSÜK A KIKÜLDÖTT ANYAGBAN? A DIÁKOK ÉS SZÜLEIK HOZZÁJÁRULTAK? HAGYJÁK BÉKÉN A GYEREKEKET A SPORTVEZETŐK IS!

MIÉRT ENGEDTE CSAK 2022.JÚNIUS 13-ÁN KÖZZÉTENNI A 2022.JÚNIUS 8-ÁN KELT ELŐTERJESZTÉST?

A NEM IDŐBEN KIKÜLDÖTT ANYAG AZ ÁTLÁTHATÓSÁGOT KORLÁTOZZA?

TAVALY UGYANEZT JÁTSZOTTA, MEDDIG NÉZI MÉG A KÉPVISELŐKET SZAVAZÓGÉPNEK?

KI NEM ALKALMAS A FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA?

1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club a tavalyi hiány miatt a büntetőfeljelentés megtörtént?

ennek hiányában, mi a garancia a közpénz rendeltetésszerű felhasználására?

MI VOLT A SZÜLŐKKEL FOLYTATOTT FÓRUM EREDMÉNYE?

Kapos Sport Röplabda Kft. ÜGYVEZETŐJÉVEL KAPCSOLATOS SZÜLŐI JELZÉSEKET MEGOLDOTTÁK?

HOZZÁSZÓLÁS:

JAVASLOM A HATÁROZATI JAVASLATOK ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSÉT, AZZAL, HOGY AMENNYIBEN JOGSZERŰTLEN PÉNZFELHASZNÁLÁS TÖRTÉNIK A TÁMOGATOTT KÖTELES FELJELENTÉST TENNI ENNEK HIÁNYÁBAN TARTOZIK VISSZAFIZETNI A TÁMOGATÁST.

A 2021-ben a sportkoncepcióról készített tanulmány fontos megállapításai:

Az Önkormányzat kifejezetten magas hányaddal járul hozzá a klubok költségvetéséhez, aminek egyrészt aggályokat vet fel a hosszú távú fenntarthatósága, másrészt egyértelművé teszi, hogy ezért a városnak megfelelő ellenszolgáltatásban kell részesülnie.                                                               

• A támogatásokban az eredményességi elem aránya rendszerint alacsony, és csak a sportszakmai eredményre fókuszál.

• Láthatóan magas a kiemelt sportszervezetek száma, így a finanszírozási modell fenntarthatósága ebből a szempontból is kérdéses.

JAVASLOM KÉSZÜLJÖN ELŐTERJESZTÉS A magas a kiemelt sportszervezetek száma, így a finanszírozási modell fenntarthatóságÁT MEGVIZSGÁLNI ÉS EGY FENNTARTHATÓ FINANSZÍROZÁST BETERJESZTENI.

 1. Előterjesztés a Kaposvár és a Zselic térsége Desztinációfejlesztési Stratégia 2022-2030 elfogadásáról

KÉRDÉS:

A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN ÍGÉRETET KAPTUNK A SZERZŐDÉS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁRA, MIÉRT HIÁNYZIK AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETÉBŐL?

KIVEL SZERZŐDÖTT AZ ÖNKORMÁNYZAT? MI VOLT A TELJESÍTÉS EREDETI HATÁRIDEJE?

a Kaposvár és a Zselic térsége Desztinációfejlesztési StratégiÁNAK, HOGY LEHET RÉSZE JÓ ÍZLÉSTŐL TÁVOL ÁLLÓ MEGJEGYZÉS:

„AZ ÜGYVEZETŐ EGY SZEMÉLYBEN LEHET A TOURINFORM IRODA VEZETŐJE IS, hiszen néhány bürokratikus és reprezentatív feladatot kivéve a többi feladatkört a kollégák meg tudják valósítani.”

mIÉRT NEM VETETTE KI EZT A MONDATOT? SZEMÉLYI KÉRDÉSEKET NEM ÍGY KELL KEZELNI, KÜLÖNÖSEN, HA A ROKONÁT JAVASOLJA EGY SZAKMAI MÚLTTAL BÍRÓ KOLLÉGA HELYÉRE.

A VÉGLEGES, BETERJESZTETT STRATÉGIÁT KI VÉLEMÉNYEZTE A SZOLGÁLTATÓK KÖZÜL?

MIÉRT NEM TERJESZTETTÉK AZOKAT IS A DÖNTÉSHOZÓ KÖZGYŰLÉS ELÉ?

HOZZÁSZÓLÁS:

ÁLMOK- ÉS KÖZHELYEK GYŰJTEMÉNYE

A szakbizottság elnöke a 10 millió Ft költségvetési forrás alapján készült képviselői indítványom szavazásakor, amely az   elutasítást tartalmazta TARTÓZKODOTT, majd a POLGÁRMESTERI javaslatnál nem szavazott inkább. Kérdésemre azt válaszolta NEM VONTÁK BE A MUNKÁBA,  

NEM ÉRT EHHEZ a területhez. Polgármester úr választotta ki erre a feladatra. Ez már tarthatatlan, lépnie kell. Sem az anyag készítője, sem a Turisztikai Kft. vezetője nem jött el. A 67 oldalas anyag miatt az áprilisi ülésen haladékot kért az előterjesztő. Most júniusban a bizottság ülése előtti késő délután úgy került fel az előterjesztés a honlapra, hogy értesítés nem érkezett. Ez tűrhetetlen, ha technikai gondokkal küzdenek használják a telefont. Polgármester úr biztosítsa a szakmai munkát.

a Kaposvár és a Zselic térsége Desztinációfejlesztési StratégiÁNAK, HOGY LEHET RÉSZE JÓ ÍZLÉSTŐL TÁVOL ÁLLÓ MEGJEGYZÉS:

„AZ ÜGYVEZETŐ EGY SZEMÉLYBEN LEHET A TOURINFORM IRODA VEZETŐJE IS, hiszen néhány bürokratikus és reprezentatív feladatot kivéve a többi feladatkört a kollégák meg tudják valósítani.”

MIÉRT NEM TERJESZTETTÉK AZOKAT IS A DÖNTÉSHOZÓ KÖZGYŰLÉS ELÉ?

AZ ANYAG TELE VAN ÉRTELMEZHETETLEN MONDATOKKAL:

„A sétálóbelváros és a fürdő övezet - jelenleg vasút által elválasztott – összekötése a Csiky Gergely Színház és a Virágfürdő tengelyében építendő gyalogos – kerékpáros híddal.”

„Tervek között van többek között egy olyan rendszer kidolgozása, ami lehetővé teszi egy online kaposvári bakancslista összeállítását.”

Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft

Mi történt 3 hónapon keresztül?

„A szervezet 2022. februárban került megalapításra…”

„…létrehozását 2021. novemberi ülésén határozta el Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete.”

27 kérdésből álló kérdőívet állított össze a megbízott, amelyet írásban véleményeztem. Ebben szerepel, hogy összességében a kérdőívet alkalmatlannak tartom Kaposvár turisztikai stratégiájának kutatásához. Elnagyolt, esetleges, a helyi viszonyok ismerete nélkül összevágott, egymásra nem épülő kérdések. Amelyekre az adható válaszok, értékelések nem képesek hozzáadott értéket megjeleníteni.

Javasoltam a területet felügyelő Borhi Zsombor alpolgármester úr jelezze Polgármester úr felé, a bizottság tagjainak véleményét juttassa el hozzá a kiküldött kérdőív-tervezetet és ez alapján erre a feladatra alkalmas, megfelelő referenciákkal bíró embert bízzon meg.

Megkapta-e a bizottság tagjainak véleményét polgármester úr?

Mit gondol a kérdőív minőségéről pl. a 27. kérdés így hangzott: 2021-ben aktualizált Turizmus 2.0 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 az alábbi 4 témakört határozza meg prioritásként. Ezekben milyen Kaposvár és térségének felkészültsége, milyen javaslatai vannak az adott témakörökben? - Vallási turizmus: *

2022. január 12-én levélben fordultam polgármester úrhoz, amely így szólt:         

„A kérőívet javaslom tekintse meg és még időben döntse el, hogy a 10.160.000 Ft megbízási díj elköltése jelen vállalkozóval megfelelő eredményt hozhat-e.

Az Ön által kiválasztott vállalkozás, a sárvári, 2020 októberében alapított Desegroup Kft. referenciáinak hiánya és szolgáltatásainak a megbízástól lényegesen eltérő köre miatt tett felszólalásomra a Közgyűlés ülésén, úgy reagált: „Szita Károly polgármester hozzáfűzte, hogy a munkáját ítélik meg, ha nem jó, akkor nem fizetnek.”

A bizottság tagjaival történt találkozón két frakciótársa is összedobott, alkalmatlan dokumentumnak minősítette a kérdőívet, így nem küldték vissza azt kitöltve. Az egyikük hiányolta az Ön vejét, az új kaposvári turisztikai cég vezetőjét a bizottság üléséről, mivel a bizottság tagjainak véleményét nem fogja megismerni.  

A bizottság tagjai által elmondottak és az általam írásban leadott vélemény alapján javasoltam, hogy a területet felügyelő Borhi Zsombor alpolgármester úr jelezze Polgármester úr felé, a bizottság tagjainak véleményét juttassa el hozzá a kiküldött kérdőív-tervezetet és ez alapján, az erre a feladatra alkalmas, megfelelő referenciákkal bíró embert bízzon meg a 140/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat végrehajtására.

Kértem Polgármester urat, hogy a képviselőknek kiküldött anyagot a jövőben személyesen jóváhagyni szíveskedjék, ahogy az előterjesztések esetében is teszi, mint a Közgyűlés döntéselőkészítő és végrehajtó szerve. (Ez a gyakorlat a képviselői szavazások jegyzőkönyvből való kikérése esetén is, bár az a meglévő közokiratból való közérdekű adatközlés.) Ezzel elkerülhető, hogy minősége miatt alkalmatlan anyagokkal foglalkozzunk, amely méltatlan a város vezetőjéhez és a képviselőkhöz.

A szálloda beruházás és TOP20-as cél kapcsán a Közgyűlésen elhangzott előterjesztői várakozásokat célszerű lenne, ha egyeztetnék a vállalkozóval a találkozón elhangzottak alapján.

A képviselői levélre Polgármester úr nem reagált, helyettese által küldött válaszlevél alapján az anyag elkészítésének határideje 2022. február 28-a, amelyet 2022. április 28-án tárgyal a Közgyűlés. Most kiderült nincs kész határidőre az anyag.

Javaslom NE FOGADJA EL A STRATÉGIÁT A KÖZGYŰLÉS ÉS NE DOBJON KI 10 MILLIÓT AZ ABLAKON A MAI VÁLSÁGOS IDŐBEN

változatlanul, alkalmas a helyi viszonyokat ismerő szakembert bízzon meg az önkormányzat a több mint 10 millió forintos minőségi munka elvégzésével határidőre.

 1. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről
 2.             Előterjesztés egyéb vagyongazdálkodási ügyekről

Kérdés:

Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága Kaposvári Tagozata VALAHA HASZNÁLATBA VETTE AZ INGATLANT?

LÉTEZIK, HOGY EGY BELVÁROSI EXKLUZÍV INGATLAN KÖZEL 20 ÉV ALATT NEM HOZOTT EGY FILLÉRT SE? KI FELEL EZÉRT?

„A Kaposvár, Dózsa György u. 14. sz. alatti társasház I./4. szám alatti, 53/A/9 hrsz-ú, 186 m2 alapterületű iroda megnevezésű ingatlana Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi. Az ingatlan tehermentes. A Közgyűlés 26/2003.(II.27.) önkormányzati határozatával a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága Kaposvári Tagozata (MTA) részére tartotta fenn. A helyiségcsoportot 2009. júliusában az MTA visszaadta önkormányzatunknak. A Közgyűlés a 94/2011.(IV.28.) önkormányzati határozatával az üresen álló ingatlan értékesítéséről döntött, mely pályázati kiírások nem jártak eredménnyel. Az érdeklődők a helyiségcsoport hátrányát alapvetően abban látták, hogy az irodai/ügyfélfogadással együttjáró funkcióra történő hasznosítást nagyban hátráltatja, hogy utcafrontról közvetlenül nem megközelíthető, a nagy belmagasságú polgári épület I. emeletén helyezkedik el.

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kizárólagos tulajdonát képező Kaposvár, Dózsa György u. 14. sz. alatti társasház I./4. szám alatti, 53/A/9 hrsz-ú, 186 m2 alapterületű iroda megnevezésű ingatlan rendeltetését lakásra változtatja, a rendeltetésváltoztatás során legfeljebb 2 db lakás alakulhat ki, melyek az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába és nyilvános pályázati eljárás keretében értékesítésre kerülnek.

 1.             Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról
 2. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

„A közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletnek a bérlője, tulajdonosa közterülethasználati hozzájárulás megfizetése nélkül 2022. szeptember 30-ig jogosult a közterület használatára a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 149. § (1) bekezdése alapján.”

KÉRDÉS:

A 7,5 %-os átlagos áremeléséről szóló polgármesteri javaslat lakosságra való átterhelése további áremelkedést eredményez, a vásárlókra terhelik majd ezt a költséget.

NEM GONDOLJA, HOGY VISSZAFOGOTTABB ÉS CÉLONKÉNT DIFFERENCIÁLT JAVASLATRA VAN SZÜKSÉG?

MENNYIVEL FOG ÍGY EMELKEDNI A KARÁCSONYFA ÁRA VAGY A város valamennyi zöldség-élelmiszer üzlete előtti, árusításra alkalmas terület?

AZ ÁRUSÍTÓ PAVILONOK NEM HATÓSÁGI ÁRAS TERMÉKEKET ÁRULNAK. NEM GONDOLJA, HOGY AZ ÁREMELÉSI JAVASLATÁT A KAPOSVÁRIAK FIZETIK MEG? AKIKET AZ ALACSONY BÉREK MELLETT A FOLYAMATOS ÉS MEGÁLLÍTHATATLAN ÁREMELKEDÉS KILÁTÁSTALAN HELYZETBE SODOR.

AZ ÖNKORMÁNYZATNAK NEM A LAKOSSÁGOT KELL MEGSARCOLNIA, HANEM A BEVÉTELEIT VISSZASZEREZNI AZ ÁLLAMTÓL ÉS SEGÍTENI AZ ITT ÉLŐKEN A SÚLYOS GAZDASÁGI VÁLSÁG IDEJÉN. AMIKOR NEM ELVENNI, HANEM ADNI KELL, AHOGY HANGZOTT EGYSZER MÉG A CSAPBÓL IS.

HOZZÁSZÓLÁS:

AZ EMELÉSEK ÁTHÁRÍTÁSA AZ ITT ÉLŐKRE TOVÁBB GERJESZTI A PÉNZROMLÁST.

CSALFA AZ AZ ÚJ MÓDSZER, HOGY A HATALOM NEM MAGA SZEDI BE AZ EXTRA BEVÉTELÉT, HANEM VÁLLALKOZÁSOKON CÉGEKEN KERESZTÜL. LASSAN ADÓHIVATALRA SE LESZ SZÜKSÉG. A BANKOK, BIZTOSÍTÓK, REPÜLŐTÁRSASÁGOK NEM EGYEDÜL VANNAK, AKIK AZ ÁTHÁRÍTÁST VÁLASZTJÁK.

AZ EMBEREKET NEM LEHET MEGETETNI AZZAL, HOGY FIZESSENEK A GAZDAGOK! VÁLSÁG ALATT A GAZDAGOK MÉG GAZDAGABBAK LESZNEK A SZEGÉNYEK MÉG SZEGÉNYEBBEK, ADDIG AMÍG A MÉRLEG FEL NEM DŐL.

KIEGÉSZÍTŐ JAVASLAT:

A KORMÁNY JAVASLATÁVAL EGYETÉRTVE, ÁLTALÁNOSAN JAVASLOM 2022.10.01. NAPJÁVAL A DÍJEMELÉST AZOKNÁL A DÍJTÉTELEKNÉL, AHOL NEM TERHELHETŐ TOVÁBB A KAPOSVÁRIAKRA A POLGÁRMESTER ÁLTAL JAVASOLT ÁREMELÉS

Németországban pedig az év első három hónapjában 5,8 százalék volt az infláció, miközben a bérek csak 4 százalékkal emelkedtek, arányosan tehát 1,8 százalékkal érnek kevesebbet a fizetések.

 1.             Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

HOZZÁSZÓLÁS:

A KÉPVISELŐK INGYEN PARKOLHATNAK ÉS

TÖBB MINT 300.000 FT-OS A VÁROSVEZETŐK HAVIJÁNAK EMELÉSE.

 HA ERRŐL LEMONDANAK SZOLIDARÍTÁST VÁLLALVA AZ ITT ÉLŐKKEL TÁMOGATOM A RENDELETET. HA NEM ERKÖLCSILEG ELFOGADHATATLAN. KAPOSVÁR ÖSSZEFOG! EGYÜTT SÍRUNK, DE KÖZBEN ÖNÖK RAJTUNK NEM NEVETHETNEK!

 1. ELŐTERJESZTÉS a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról

KÉRDÉS:

AZ ALPOLGÁRMESTEREK IS MEGKAPTÁK A TÖBB MINT 300.000 FT-OS HAVI EMELÉS MELLETT A 260.000 FT cafetéria JUTTATÁST, vagy csak a polgármester?

51/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a polgármester cafetéria juttatásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a polgármester 2022. évi cafetéria juttatásának éves összegét Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat 15.1. pontja alapján bruttó 260.000, -Ft-ban határozza meg, továbbá elrendeli Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a cafetéria-juttatás igénybevételére, elszámolására és visszatérítésére vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását a polgármester tekintetében is.

KI LETT AZ ÚJ TULAJDONOS? Kaposvár, Kontrássy u. 6. szám alatti INGATLANT JÓL EMLÉKSZEM 60 MILLIÓÉRT ADTA EL AZ ÖNKORMÁNYZAT, AMELYRE az OTP Bank Nyrt. javára 1. ranghelyen 350 millió Ft és járulékai erejéig jelzálogjogOT JEGYEZ BE?

122/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul, hogy az OTP Bank Nyrt. javára 1. ranghelyen 350 millió Ft és járulékai erejéig jelzálogjog, annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a Kaposvár, Kontrássy u. 6. szám alatti, 234 hrsz-ú ingatlanra, valamint a Kaposvár, Kontrássy u. 4. szám alatti, 233 hrsz-ú ingatlan 55/250-ed tulajdoni illetőségére. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2022. április 30. A jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulást az új tulajdonosnak megküldtük. A tulajdonváltásra vonatkozó földhivatali bejegyzés folyamatban van. Határidő módosítást kérünk: 2022.08.31-ig.

MI AZ OKA A CSÖKKENTÉSNEK? MILYEN VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZIK A KOORDINÁTOR, HA FELÉRE CSÖKKEN A JÁRANDÓSÁGA? VAN DIPLOMÁJA?

3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2022. január 1-től 2025. december 31-ig 1 fő, egészséges város koordinátori álláshelyet létesít. Az álláshely pénzügyi fedezetére 2022. január 1-től tárgyévre 5.500 eFt személyi juttatás és 853 e Ft szociális hozzájárulási adót biztosít.

A határozati pont alábbi módosítását javasoljuk: A Közgyűlés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál 2022. július 1-től 1 fő WHO koordinátori álláshelyet létesít. Az álláshely pénzügyi fedezetére 2022. július 1-től tárgyévre 2.500.000 Ft személyi juttatás és 325.000 Ft szociális hozzájárulási adót biztosít.

MI AZ OKA, HOGY AZ ELSŐ HÁROM UTÁN A ROKONA HAVI MEGBÍZÁSI DÍJA 3 HÓNAP UTÁN A TIZSZERESÉRE NŐTT AZ ÖN JAVASLATÁRA?

110/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat 6. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság első ügyvezetőjének az első három hónapban havi 50 ezer Ft, ezt követően havi 500 ezer Ft összegű megbízási díjat javasol. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2022. április 30.

 1. Előterjesztés vis maior pályázatról
 2. Előterjesztés a 2022. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről
 3. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról

KÉRDÉS:

Átlagosan 12,8 %-os díjemelés elfogadását javasol.

A VEZETŐNÉL VÁLTOTT JEGY 25%-OS EMELÉSÉT MIVEL INDOKOLJA?

ÉS AZ ARCKÉP NÉLKÜLI ÖSSZVONALAS BÉRLET 19,5%-OS EMELÉSÉT? DRASZTIKUS!

MENNYIVEL NŐ A JÁRATSZÁM?

RITKULÓ JÁRATOK, DRÁGULÓ VITELDÍJAK EZ A SZLOGEN?

MIKOR LEHET VÉGRE BANKKÁRTYA ÉRINTÉSSEL KÜLÖN JEGYKIADÁS NÉLKÜL UTAZNI, MOBIL BÉRLETET VENNI CSÖKKENTVE A JEGY, BÉRLET ELŐÁLLÍTÁS, ÉRTÉKESÍTÉS KÖLTSÉGÉT?

HOZZÁSZÓLÁS:

HA MOBILLAL LEHET PARKOLNI EZ SE ÚJDONSÁG. 65 ÉV FELETT INGYENES NEM KELL GENERÁCIÓKAT ÚJ RENDSZEREKRE KÉNYSZERÍTENI.

EZZEL TEHERMENTESÍTHETŐ A BUSZSOFŐR ÉS A 25%-OS EMELÉS IS ELKERÜLHETŐ.

JELENLEG KÉTSZER ANNYIBA KERÜL FÜREDRE VAGY TOPONÁRRA A JEGY A HELYI, MINT A VIDÉKI BUSZON, HA A BUSZSOFŐRNÉL VÁSÁROL.

EGYÉBKÉNT 20FT-AL DRÁGÁBB A JEGY.

ÉVRŐL ÉVRE A TÚLÉLÉSRŐL ÉS A FINANSZÍROZÁS LEHETETLENSÉGÉRŐL SZÓL A BUSZKÖZLEKEDÉS. ELEKTRONIKUS JEGY A HOLDBAN.

MA KÉT ÁLOM ÉS KÖZHELYGYŰJTEMÉNYT TÁRGYALTUNK, HÁT ILYEN AMIKOR SZEMBESÜLÜNK A VALÓSÁGGAL.

A KÉPVISELŐK INGYEN PARKOLHATNAK ÉS

TÖBB MINT 300.000 FT-OS A VÁROSVEZETŐK HAVIJÁNAK EMELÉSE.

ERRŐL LEMONDANAK, SZOLIDARÍTÁST VÁLLALVA AZ ITT ÉLŐKKEL AKKOR TALÁN KISEBB LESZ AZ ITT ÉLŐK FELHÁBORODÁSA.

ERKÖLCSILEG ELFOGADHATATLAN. KAPOSVÁR ÖSSZEFOG!

 1. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről
 2. Előterjesztés a Közgyűlés 2022. évi munkatervének felülvizsgálatáról

KÉRDÉS:

A BIZOTTSÁGOKNAK VAN JAVASLATI JOGA MIÉRT NEM TÁRGYALTÁK?

HOZZÁSZÓLÁS:

JAVASLOM A NOVEMBERI ÜLÉSEN AZ ŐSSZEL VÁRHATÓ MÉG BRUTÁLISABB VÁLSÁG MIATT A JÖVEDELEMHATÁROKAT ÚJRA TÁRGYALNI, AHOL A JOGOSULTSÁGOT EZ HATÁROZZA MEG, HOGY AZ JANUÁR 1. NAPJÁVAL HATÁLYBA LÉPHESSEN.

EZ A MAI GAZDASÁGI HELYZETBEN NEM JELENTI A FELELŐS GAZDÁLKODÁST, SZÜKSÉG VAN A BEVÉTELEINKRE

JAVASLOM A SZEPTEMBERI ÜLÉSEN AZ ŐSSZEL VÁRHATÓ MÉG BRUTÁLISABB VÁLSÁG MIATT A VAGYONRENDELET FELÜLVIZSGÁLATÁT AZ ÉRTÉKKÖVETÉS MIATT. (bérleti díjak)

Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012.(X.03.) önkormányzati rendelet 45. §-ában foglaltak szerint a bérleti díj legkisebb mértékét a Közgyűlés határozatban állapítja meg, a bérleti szerződésekben pedig rögzíteni kell, hogy a bérleti díjat minden év első napjától egyoldalúan megemeli a bérbeadó önkormányzat a KSH által közzétett előző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével.

 1. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2022. július 1. napjától érvényesítendő minimális bérleti díjak megállapításáról
 2. Képviselői előterjesztés a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 54/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

A BIZOTTSÁG ELVESZETT A TÁBLÁK KIHELYEZÉSÉNEK SŰRŰSÉGÉBEN. A JÁTSZÓTEREK, PARKOK EGY-EGY KIS TÁBLÁVAL JELZIK JELENLEG ÉS EZ ELÉG IS.

A BIZOTTSÁG NEM FOGADTA EL AZT SEM, HOGY A KÖZGYŰLÉS ÁTNEVEZTE A GÁBOR ANDOR TERET, TAKÁTS GYULÁRA. EZZEL SZAKBIZOTTSÁGBÓL CENZORI TESTÜLETET JÁTSZOTT. NEM A POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE, HÁT NEM.

SZOMORÚ, AMIKOR FELNŐTT EMBEREK ANNYIRA FELADJÁK ÖNÁLLÓSÁGUKAT, HOGY NYILVÁNVALÓ, ÁLTALUK ISMERT TÉNYEK ELLEN SZAVAZNAK. CSAK EMLÉKEZTETNÉK A MUNKAKÖRÜK A KAPOSVÁRI VÁLASZTÓK KÉPVISELETE, NEM EGY EMBER UTASÍTÁSAIT SZOLGAIAN BETARTANI.

KÉREM POLGÁRMESTER ÚR SZABADÍTSA FEL MÁR ŐKET, ÉS HATÁROZZA MEG A KÖTELEZŐ SZAVAZÁS KÖRÉT. A TÖBBI KÉRDÉSBEN ADJA VISSZA AZ ÖNÁLLÓSÁGUKAT.

Lakossági megkeresésre nyújtom be elsősorban a rendelet-módosító javaslatomat, valamint a korábban átnevezett tér átvezetését is elkészítettem, amelyeket régen a rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztés tartalmazott.

A Búzavirág utcai lakótelep és a bevásárlóközpont közötti járdaszakaszon a kutyatulajdonosok a rendeletre hivatkozva póráz és szájkosár nélkül kutyafuttatóként használják a területet a bejelentő szerint. A korábbi a „Búzavirág utcától északra” történő területmegjelölés túl általános. A lakók békés együttélése érdekében fontos precíz szabályozást alkotni.

Mivel a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (IV. 27.) 7/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKM.) 1. § (8) bekezdése alapján a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. Továbbá a TKM. 5. § (1) (3) bekezdése szerint, aki ebet póráz nélkül az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott kutyafuttatásra kijelölt területek kivételével közterületre kivisz, harapós és támadó természetű ebet szájkosár nélkül a tartási helyéről közterületre kivisz vagy kivezet, tiltott, közösségellenes magatartást követ el. Pontosan jelölni kell azon területeket, amelyeken az ilyen tevékenységet az önkormányzat büntetni rendeli. A pontos, jól látható jelzések az önkéntes jogkövetést, annak elmaradása esetén a hatóság hatékony fellépését szolgálja.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 54/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Berzsenyi park, a Színház park, a Rippl-Rónai park, a Jókai liget, a Gábor Andor Takáts Gyula téri park, az Európa park, a Nagy Imre park és a Városliget, továbbá valamennyi játszótér területére az ebek bevitele, bevezetése tilos. Eb póráz nélküli futtatására kijelölt területet a rendelet melléklete tartalmazza.

Kaposvár városban eb póráz nélküli futtatására külön táblával kijelölt helyeken

1. Keceli bejáró - Kapos-parton

2. Cseri park erdős része

3. Búzavirág utcától északra (ezt a területet kitáblázzák)

4. Lőtéri - kutyatanpálya

5. Béla király utca Malomárok - Kapos-csatorna

6. Gilice utca mentén - Kapos-parton

7. Kemping utcától nyugatra az árokparton

8. Szigetvári utcai téglagyári gödör

9. A Toldi ltp-i zöldterület Szondi utcától nyugatra és az APEH irodaháztól északra fekvő része 300 m hosszan

10. A Kinizsi lakótelepi garázsvárostól nyugatra a patakpartig elterülő kb. 900 m hosszú területrész”

 

 1. Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról

 

ZÁRTÜLÉS

Csatolmányok: