2023. február 23-I KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

 

Közgyűlés 2023.02.23. előterjesztések véleményezése

Napirendről szavazás

Ügyrendi javaslat:

JAVASLOM, hogy a 7-es (térítési díjak félév után újabb emeléséről MUNKATERVI) és 26-os (nagyértékű ingatlan értékesítést tartalmazó döntésről) mint későn kiküldött előterjesztésekről külön szavazzon a Közgyűlés a napirend elfogadásakor.

Önálló képviselői indítványt nyújtottam be a Kaposvár területén környezetvédelmi engedélyezést igénylő tevékenység esetén tartandó KÖTELEZŐ közmeghallgatásról és akkumulátorgyártás céljára önkormányzati ingatlan hasznosítás tilalmáról, ezt kérem napirendre venni, erről foglaljon állást a testület.

Háború kitörésének egy éves évfordulóján egy perces néma felállással adózzunk az áldozatok emlékének. Gondolva azokra is, akik elvesztették otthonukat és menekülni kényszerültek a katonai invázió elől és azokra, akik a háború okozta megélhetési gondokkal küzdenek.

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Határozati javaslat:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy az önkormányzat vagy gazdasági társasága tulajdonában lévő ingatlant akkumulátor gyártására nem hasznosít és valamennyi szervét eltiltja ilyen jellegű tárgyaláson való részvételtől.

Kaposvár területén környezetvédelmi engedélyezést igénylő tevékenység esetén a Közgyűlés és szervei csak a Közgyűlés által tartott közmeghallgatáson kialakult többségi vélemény képviseletére jogosult.

Felelős: a Közgyűlés és szervei

Határidő: visszavonásig

 

SZMSZ 18.§ (2) A Közgyűlés tagjai és a meghívottak részére az ülés munkatervben szereplő előterjesztéseit a Közgyűlés ülése előtt nyolc nappal - a bizottság elé nem kerülő előterjesztéseket és a meghívót négy nappal - elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni. A munkatervben nem szereplő előterjesztéseket úgy kell hozzáférhetővé tenni, hogy az legalább az ülés előtt egy nappal a tárgyaló testületek tagjai rendelkezésére álljon. Késedelem esetén a napirendi pont tárgyalásáról a Közgyűlés dönt.

 

 1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Határozati javaslat:

Rendelettervezet:

KÉRDÉS: Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata 1.513.704 e Ft-tal csökken, a működésnél leírtak alapján az energetikai beruházás keretében meg nem valósuló intézmény felújításokhoz kapcsolódó támogatások, valamint a vízi közmű létesítmények bérleti díjának kivezetése miatt. Mindkét jogcím esetében a bevételek kivezetésével párhuzamosan csökkenek a kiadási előirányzatok is.

Átruházott polgármesteri döntések:

Kaposvár közvilágítási hálózatán ideiglenes átalakítási munkák költségeire 40 530 000 Ft 2022. évi költségvetés felhalmozási célú általános tartalék terhére MELYIK NAPTÓL KAPCSOLJÁK VISSZA A KÖZVILÁGÍTÁST? UGYANEKKORA LESZ A KÖLTSÉGE? AZ ÁLLAM ÁTVÁLLALJA A DÖNTÉSE MIATTI KÖLTSÉGET? 25% MEGTAKARÍTÁS ELŐÍRÁSA, ÁRAMÁR-TÁMOGATÁSI RENDSZER MIATT? KEZDEMÉNYEZTE EZT A POLGÁRMESTER, ILLETVE AZ MJVSZ?

Kaposvár közvilágítási hálózatán meglévő körzetvezérlők cseréje 36 968 000 FT 75 db 2022. évi költségvetés felhalmozási célú általános tartalék terhére mit jelent?

Intézmények, KSZK, valamint a Színház dolgozói részére év végén egyszeri juttatás kifizetésének költségeire 77 614 000 Ft MENNYIT KAPTAK EZEN KÍVÜL A VEZETŐK?  MENNYIT KAPOTT EGY MUNKAVÁLLALÓ, AKI MINIMÁLBÉREN VAN? SZÍNHÁZIGAZGATÓ 1.800.000 FT BÉR + JUTTATÁSOK MENNYI ÖSSZESEN, AMIT EGY ÉVBEN KIFIZETÜNK A CÉGVEZETŐNEK ÉS MENNYI A LEGALACSONYABB 10 ÉVE OTT DOLGOZÓ ÉVES JÖVEDELME?

Egészséges Kaposvár honlap elkészítésének költségeire 1 500 000 Ft MIÉRT KELL MINDENHEZ ÚJ HONLAP? KORONAVÍRUS NEM MŰKÖDŐ LAP 200.000 FT-BA FÁJT AZ ITT ÉLŐKNEK? MI KERÜL TÖBB MINT HÉTSZER ANNYIBA?

KAVÜ részére 2022. évi adventi rendezvények díszítési munkáinak költségére 39 270 000 Ft MIKOR SZEDTÉK LE VÉGRE A DÍSZEKET? felelősség?

Héthatár Szövetség tagdíj 310 000 Ft MI HASZNA EGYESÜLETI TAGSÁGUNKNAK?

11.sz. melléklet Gazdálkodási kiadások

Közvilágítás költségei ei. 220.000.000 mód.ei. 309.689.000 + 89.689.000

Illegális hulladékok felszámolása KMJV önkormányzat területén 5.000.000   mennyi lerakó van? külföldi szemét?

Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére eszköz beszerzésre (csikktartók, virágládák, út padkázás) (légszennyezettség mérő?) 30.585.000 muskátlikat mikor szedte be a cég?

Kaposvár, Pécsi u. 4.sz. alatti önkormányzati ingatlanon kialakított parkoló kivitelezési költségei; világítás és kamerarendszer kiépítése 6.333.000 Ft mikor lesz kész?

Borhi Zsombor alpolgármester „a kerékpáros pumpapálya megvalósításáról még jóval a gazdasági válság előtt 2021 decemberében döntöttünk a kaposvári fiatalok kérésére. A beruházás teljes mértékben beleillik Kaposvár hosszú távú fejlesztési elképzeléseibe. A pálya megvalósításának összköltsége szerződés szerint 46.872.398,- forint, a pálya melletti terület rendezésének költsége 20.548.600,- forint, amely összesen 67.420.998,- forint. A pálya megépítésével eltűnik a Városliget utolsó mocsaras, nádassal benőtt elhanyagolt területe.+1.547.002 Ft?

Kerékpáros pumpapálya kialakítása környezetrendezéssel együtt 68.000.000 Ft

Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapálya pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása 968.000 Ft Van még kifizetés ezen a címen? Mi van a járdával?

 A lakossági led csereprogram szállítási, raktározási feladatainak költségeire 2 000 e Ft volt, melyik napon kapják meg az igénylők az égőket?

HOZZÁSZÓLÁS:

 1. BESZÁMOLÓ Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2022. évi helyzetéről

KÉRDÉS:

„Toponári Településrészi Önkormányzat 2022.11.16-i ülésén a településrész közbiztonságát jónak tartja, elsősorban közlekedésrendészeti problémák vannak. Térfigyelő kamerák felszerelésének fontosságára hívta fel a figyelmet.”

Hány működő kamera van a városban? Ebből mennyi az, ami sötétben, közvilágítás nélkül is értékelhető képet tud felvenni? Mennyivel csökkent a kamerák használhatósága azzal, hogy a város közel felében kikapcsolták a közvilágítást? Többen jelezték, hogy nem érzik magukat biztonságban a sötét közterületeken? Ez mennyiben nyilvánul meg a feljelentések alapján? Mit tapasztaltak a járőrök, mennyiben jelent ez több járőrözést a kapitányságnak? A Deseda egyre népszerűbb, hány kamera áll rendelkezésre ezen a területen? A tóparti út személyi kerékpáros és gépkocsi forgalma rendkívül zsúfolt a zártkertekben élők az Aszalói út gépkocsi-forgalommá alkalmassá tétele mennyiben segítené a jelenlegi állapotot? Szükségesnek tartja-e, hogy az önkormányzat a fejlesztések során ezt kiemelten kezelje?

A közmeghallgatáson többször jelezték az itt élők a Laktanya és a MOL kút, valamint az Egyetem és Toponár közötti szakaszok baleset-veszélyességét a kerékpárosok számára? Az önkormányzati ígéretek megvalósulásáig, hogy lehet biztonságosabbá tenni a közlekedést?

A fiatalok droghasználati (kábítószer, alkohol stb.) szokásairól terveznek-e anonim módon reprezentatív felmérést készíteni a tankerület bevonásával, annak érdekében, hogy az érintettektől valós képet nyerjenek? Korábban volt Kaposváron alpolgármester, aki rendszeresen végzett ifjúságkutatást, amelynek ez is a része volt. Lehet, hogy érdemesebb komplex felérést végezni, ami segíti a valós válaszokat. Igényli-e a korábbi felmérések anyagait, ami a Városházán találhatóak? Ezek segítenek az indulásban.

„Ittas járművezetések száma érdemben nem változott” a zéró tolerancia jegyében. Mivel lehet csökkenteni ezt a számot?

„…lopások elkövetése fokozódott…” „Az erőszakos, garázda jellegű jogsértések száma emelkedett, gyakoribbá váltak a garázdaságok, a testi sértések és a rongálások.” A megélhetési gazdasági válság hatása érzékelhető, mivel a bevezető az orosz-ukrán konfliktus hatásait és a járványhelyzetet emelte ki?

Lopás bűncselekmények (a betöréses lopásokkal együttesen) 47%-kal nőttek. 2022-ben 275, 2021. évben 187 lopást regisztráltak. Mennyi ezen cselekmények esetén a vélt látencia? A lopás bűncselekmények (a betöréses lopásokkal együttesen) nyomozáseredményessége: 2022-ben 45,1%, 2021. évben 58,7% volt. Ezt az elkövetések 47%-os emelkedésének száma indokolja.

Közlekedési balesetek csökkentése érdekében milyen intézkedések szükségesek? Közlekedési lámpák kikapcsolási idejének csökkentése, kereszteződések átépítés, forgalmi rend változtatása?

A közlekedés környezetvédelmi kérdéseket is felvet a belvárosban a Kossuth Lajos utca Munkácsy lámpabeállítás dugót alakít ki egyes időszakokban a Damjanich utcáig áll a sor, a József Attila utca felső részén körforgalom, míg az alsó részén lámpás kereszteződés van, ami dugót okoz. Ezek közlekedéstervezési hibák Ön szerint? Hol és milyen forgalmi rend változást igényel a dugómentes közlekedés? Hol szükséges átépítés, amit a Közgyűlés a fejlesztések tervezésekor figyelembe kell vegyen? Megoldást jelent-e a József Attila utca felfelé egyirányúvá tétele, amellyel a forgalom a Honvéd utca/ 48-as Ifjúság utcai lámpás kereszteződéshez vezetne? Így nem egy rövid korábban egyirányú szélességű utcába szorítanánk be a forgalmat.

Van-e Kaposváron olyan útszakasz, ahol magasabb számú, rendszeresen előforduló baleseteket regisztráltak az elmúlt 5 évben?

A balesetek elemzése alapján megállapítható, hogy jelentősebb volt a kerékpáros okozók előfordulása. Az új közbringa rendszer indulása, a nem rendszeresen kerékpározók számát növeli. Az első időszakban számíthatunk-e a rendőrség fokozott ellenőrzésére? Milyen módon lehet segíteni a kísérletező kedvű, de biztonságosan közlekedni nem tudó vállalkozók biztonságát?

Migrációról is szól a beszámoló, idegenrendészet kapcsán, hány bevándorló érkezett 2022-ben és mennyi lehet a valós számuk? Mennyi ukrán, kínai, vietnámi egyéb ázsiai él a városban? Hol dolgoznak, laknak jellemzően?

„94 fő Ukrán kapott Kaposváron, Igalban és Csökölyben szállást, de létszámuk folyamatosan változott.” „A tárgyév végén összesen 31 fő (22 fő 18 év alatti gyerek 7 fő nő és 2 fő férfi) menekült tartózkodott a Rendőrkapitányság illetékességi területén.”

 

„Molnár Gábor r. dandártábornok 2022-ben elmondta, hogy nem jók az eredmények a közlekedési balesetek tekintetében, de ez országos probléma. 2020 és 30 között van egy Eu-s vállalásuk, ami szerint a balesetek számát felére csökkentik. Nincsenek könnyű helyzetben, de többféle újítást vezettek be. Ilyen például, hogy Kaposváron 8-9 civil autóval mérnek, drónt is használva, ami körülbelül 40 rendőr munkáját segíti.”

A vállalások 2022-ben a közlekedési balesetek esetén, hogy alakultak?

Hozzászólás:

A Kaposvári Rendőrkapitányság 150 éves, amelyet e teremben ünnepelt a város.

Különleges helyzete van Kaposvárnak, Nagy Imre 1945.11.15.-1946.03.20. között volt belügyminiszter, később 1953-1955 között, majd 1956.10.24.-1956.11.04 között miniszterelnök, a nagybajomi születésű Boross Péter 1947-ben a Kaposvári Somssich Pál Gimnáziumban érettségizett, aki 1990.12.21.-1993.12.21. között belügyminiszter, 1993.12.12.-1994.07.15. között miniszterelnök, Lamperth Mónika 2002-2006 között belügyminiszter, 2006-2007 között önkormányzati miniszter. Jenei Zoltán 1996-tól 2002-ig az Országos Rendőr-főkapitányság gazdasági főigazgatója, majd 2002-2007 között előbb helyettes-, ezt követően szakállamtitkár volt a Belügyminisztériumban. Nem csupán a múltról illik tényszerűen megemlékezni.

Kérem tolmácsolja valamennyi kollégája felé a képviselő-testület köszönetét.

 1. BESZÁMOLÓ a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről

KÉRDÉS:

Egyre szélsőségesebb időjárás jégverés, elszáradt fák kapcsán kérdezem, a talajgenerátorok száma elegendő-e a városban? Rendelkezésére áll-e az önkormányzat kiszáradt fák alapján összeállított fakivágási terve? Tavaly mintegy 131 kiszáradt fát vágott ki az önkormányzat. Február 4-én hány fa tőrése, kidőlése miatt kellett intézkedniük? Az áramkimaradás alapvető oka a növényzet vezetékrongálása miatt következett be?

Somogy megyében 35 éve működik az ún. jégkármérséklő rendszer, amit 2018 óta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara üzemeltet. Ez elsősorban a termények védelmét szolgálja. A működési alapja, hogy 10x10 km-es négyzetrácsos hálózat fedi le az országot a négyzetrácsok képzeletbeli csúcsán a generátorokkal. Toponáron, Zselicszentpálon, Jutában és Somogysárdon van generátor.

A város melyik része szenvedett súlyos jégkárt a riasztások alapján? Indokolt-e Ön szerint további talajgenerátort beállítani a teljes lefedettség érdekében, ahogy ezt több önkormányzat pl. Soltvadkert, Nagykőrös megtette?

Milyennek tartja a csapadékvíz-csatornák állapotát, tisztításuk milyen rendszerességgel indokolt? A nagy mennyiségű eső idején a József Attila utca alsó részén a csatornából ömlik felfelé a víz, az intermodális csomópontban a milliárdokért átépített úttest folyóvá változik. Mit kell tenni az önkormányzatnak ezek megszüntetése érdekében?

Tudnak-e segítséget nyújtani az önkormányzatnak az elszáradt fák jelzésében, esetleg kivágásában megelőzés érdekében, amíg a nagyszámú kiszáradt növényzetet eltávolítják?

Tudnak-e szakmai segítséget nyújtani a városban tapasztalt jellemző szélirányok, szélcsatornák megjelölésében?

Tudnak-e tanácsot adni, hogy mely területen, milyen fa ültetése biztonságos, ezzel megalapozni a város fatelepítési tervét?

A zárt csapadékvíz-csatornák ellenőrzésére milyen lehetőségük van, amelynek eredményeként a város meg tudja rendelni a tisztítást?

Hozzászólás:

Az általam feltett kérdések azt a célt szolgálják, hogy a megelőzésre, a rendszeres, valódi karbantartásra helyezze a város a hangsúlyt a károk utólagos, költséges elhárítása helyett. Kérem tolmácsolja valamennyi kollégája felé a képviselő-testület köszönetét.

 1. Előterjesztés a szociális vetítési alap bevezetése miatt egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

KÉRDÉS:

HOZZÁSZÓLÁS:

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYOK 10-BŐL 2 TÁMOGATOTT

Indokolás

a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.)

önkormányzati rendelet módosításáról

1.§

A törvényhozás nem tud mit kezdeni a szociális rászorultság meghatározásával. Több alkalommal javasoltam, hogy a féktelen áremelkedések időszakában a Közgyűlés összegszerűen határozza meg a jövedelemhatárokat és azt folyamatosan igazítsa a valós ár- és jövedelemviszonyokhoz. A Közgyűlési többség dacolva a józan ésszel csupán százalékos arányokat vizsgálta felül, és tett minimális emelési korrekciót. Most a központi jogalkotás miatt ismét a jövedelemhatárok meghatározását alakítja át.

 2020 márciusától koronavírus járvány pusztít, amely még nem zárult le, gazdasági hatása minden országot másképp érintett, attól függően milyen egészségvédelmi és gazdaságvédelmi intézkedéseket léptettek életbe az adott államok, tartományok, települések. 2021 őszén Magyarország hatósági árakkal próbálta fékezni az inflációt, sikertelenül. A válság tovább mélyült, az infláció elszabadult, a kamatemelés folyamatos, a hazai valuta leértékelődött. Az itt élők ebben a súlyos gazdasági válságban szembesültek az európai szinthez képest rendkívül alacsony jövedelmek mellett az energiaárak emelkedésével. Az állam a forráselvonásokat az önkormányzatoktól először ideiglenes intézkedésként vezette be, amely állandósult. A meglévő források ésszerű és takarékos felhasználása mellett jelentős önkormányzati támogatás szükséges az itt élők megélhetésének biztosításához. Jelenleg ez az első. A luxusberuházásokat, felelőtlen pénzköltéseket a költségvetés nem bírja el. Az itt élők megélhetésének támogatása és az önkormányzati intézmények, cégek takarékos működtetése a Közgyűlés és szerveinek feladata. A rendkívüli helyzetekben használt felülről nyitott előirányzat szlogen, most valóra válik, hiszen a forrásainkat a túlélésre kell koncentrálni.

A Közgyűlés tavaszi ülésszakán feltett kérdéseimre az energiaellátás kapcsán: Megszorítások, hogy érintik a lakosságot? Van-e terv a lakosság terheinek csökkentésére? Van-e terv esetleges gázellátási probléma esetén?

Az alábbi válaszokat kaptam a város vezetőjétől: "Kaposváron nem lesznek megszorítások, ezért a védelem költségvetése az idei." "A kaposvári gázellátás érdekében annyit tesz, hogy támogatja a Kormányt, hogy tartsa meg a rezsicsökkentést." "A magyar polgárok fizetik a brüsszeli rezsipolitika ellenére is a legolcsóbb gáz- és villanyköltséget, az példátlan. Köszönet jár a Kormánynak, hogy továbbra is biztosítják az olcsóbb rezsit."

A magyar bérek, nyugdíjak és az európaiak nem összehasonlíthatók. A négy városvezető milliós havijának fejenként több mint háromszázezer forintos havi emelése, már összehasonlítható az európai bérekkel, de az itt élők pénzével már nem.

A Közgyűlés 2022. június 16-i ülésén a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó előterjesztés tárgyalásakor javasoltam:

A ROHAMOS PÉNZROMLÁS MIATT, MÉG ÉVEN BELÜL FELÜLVIZSGÁLNI A JÖVEDELEMHATÁROKAT. Ez bő két hónap alatt most megtörténik.

TOVÁBBÁ JAVASOLTAM AUTOMATIZMUST BEÉPÍTENI VALAMENNYI JÖVEDELEMHATÁRT TARTALMAZÓ RENDELETNÉL. ENNEK MEGFELELŐEN, HA A JÖVEDELEMHATÁR MIATT A MÉLTÁNYOSSÁGBÓL HOZOTT DÖNTÉSEK MEGHALADJÁK A 15%-OT AKKOR AZT AZ ELŐTERJESZTŐ FELÜLVIZSGÁLJA ÉS DÖNTÉSRE A KÖZGYŰLÉS ELÉ TERJESZTI.

Több ilyen rendelete is van az önkormányzatnak, ilyen a lakásrendelet például. A nyugdíjminimum összege 2008. január 1. óta 28.500 Ft, azaz 14 éve nem változott, ezért nem indokolt a jogosultsági szinteket ehhez az összeghez százalékosan meghatározni. A világos és közérthető jogi szabályozás törvényi követelmény, így az összegszerűen megállapított jövedelemhatárok jobban segítik az itt élők, és a jogalkalmazók munkáját. Korábban a százalékosan megállapított összegek azt a célt szolgálták, hogy ne kelljen folyamatosan módosítani a jogszabályokat. Azonban a 14 éve változatlan alapösszeg miatt ez már nem alkalmas a világos és közérthető szabályozásra és a könnyebb jogalkalmazáshoz. A felgyorsult forint értékvesztése miatt kényszerűen a helyi jogalkotónak folyamatosan követni kell a pénz értékét és annak megfelelően módosítani a jogosultsági határokat, amelyet a polgárok is könnyen követni tudnak. A nyugdíj-minimumhoz csak a legszűkebb körben szabad - ilyen mértékű forint leértékelődése miatt - jogosultsági feltételeket megszabni. Erre alkalmasabb a minimálbér vagy az előző évi bruttó átlagkereset megfelelő százalékát meghatározni. Az országgyűlési képviselők alapfizetése 2018-ban 750.000 Ft volt, 2022 márciustól már 1.316.000 Ft. A képviselői alapilletményt az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosában állapítja meg a jogszabály, ez 2021-ben 438.800 Ft volt. A város négy vezetőjének milliós havija is több mint 300.000 Ft-tal emelkedett, amely a dolgozóknál nem történt meg. Az alacsonyan tartott bérek, a vezetői és dolgozói bérek közötti különbség aránytalan növekedése bizonytalanságot és félelmet kelt a megélhetési válságban. Az egészséges bér és ár aránnyal rendelkező országokban a többszörös energiaárak kifizethetőek a lakosság többsége részéről életszínvonal csökkenése mellett, hazánkban ez a torz ár és bér arány megélhetési válságot okoz széles körben. Ezért folyamatosan követnünk kell összegszerűen a jogosultsági határokat a válság alatt.

A polgármester által összehívott rendkívüli Közgyűlés 2022. szeptember 1. napján fogadta volna el a jövedelemhatárok emelését, - a minél több emberen való érdemi segítés érdekében – azonban két tanácsnoka távolmaradása miatt ez egy hónapot csúszott. Az eltelt félév alatt az áremelkedések miatt a jövedelmek értékvesztése indokolja a jogosultsági jövedelemhatárok további emelését, erre vonatkozóan azonban az előterjesztés nem tartalmaz számításokat, figyelembe véve az elutasított kérelmeket, valamint a jövedelemhatárok miatt nyújtott méltányossági támogatásokat. A normatív szabályozás fenntartása, a jogbiztonság követelménye, amely a jogállamiság alapja. Az infláció mértéke 2022. szeptemberében 20,1%, 2022. októberében 21,1%, 2022. novemberében 22,5%, 2022. decemberében 24,5%, 2023. januárban 25,7%. Ezért a szociális vetítési alap korábbi nyugdíjminimum 2008 óta változatlan összegének emelése a megoldás, amennyiben a közgyűlés értékkövetést tűz ki célul, megőrizve a jogosultsági jövedelemhatárok és a támogatások értékkövetését a 2008-tól eltelt 15 év minimum 20%-os emelést indokol, amely a későbbi számítások alapján tovább növelhető az értékkövetések érdekében. Így 34.200 Ft a szociális vetítési alap mértékkel számolva az alábbi összeghatárok jelenthetik az első lépést a vásárlóérték megőrzése felé.

2.§

Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása

Az önkormányzati települési támogatás keretében a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán az első diploma megszerzése érdekében tanulmányokat folytató diákok részére, pályázatuk alapján, legfeljebb az oktatási év időtartamára, legfeljebb havi 10.000,-Ft összegű albérleti díj támogatás állapítható meg akkor, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 250%-át 71.250 Ft nem haladja meg és kollégiumi férőhely iránti kérelmét és fellebbezését az oktatási intézmény elutasította. A támogatás összegének felső határát állapítja meg a rendelet, amely egyedi élethelyzet alapján a jelenlegi folyamatos áremelkedések mellett indokolja e határ emelését 20.000 Ft-ig.

3.§

Beiskolázási segély

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében a rendkívüli települési támogatás beiskolázási segély formájában is nyújtható az általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek és fiatal felnőtt részére a 23. életévének betöltéséig, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át 85.500 Ft nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs. A beiskolázási segély évente egy alkalommal nyújtható. A segély összege gyermekenként vagy fiatal felnőttenként legfeljebb 10.000 Ft-ig terjedhet. A támogatás összegének felső határát állapítja meg a rendelet, amely egyedi élethelyzet alapján a jelenlegi folyamatos áremelkedések mellett indokolja e határ emelését 20.000 Ft-ig.

4.§

Buszbérlet támogatás

2022-ben kétszer emelt árat az önkormányzat 2022. július 1. napjától 12,8%-kal és 2023. január 1. napjától 12,5%-kal, ezért javaslom a három vagy több gyermeket nevelő anya, illetve a három vagy több gyermeket igazoltan egyedül nevelő apa számára, amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik és a bérlet a munkába járásához szükséges, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 400%-át jelenleg 114.000 Ft nem haladja meg 5.000 Ft helyett 6.000 Ft támogatást kapjanak. Az egyvonalas havi bérlet 2022. január 1-től 5.620 Ft-ba, 2022. július 1-től 6.400 Ft-ba 2023. január 1-től 7.200 Ft-ba kerül. Az áremelkedésekkel együtt a támogatás növelése is szükségszerű.

5.§

Speciális diétára szoruló személyek időszaki támogatása

Települési támogatásként speciális diétára szoruló személyek időszaki támogatása annak a táplálékallergiája vagy más alapbetegsége miatt speciális diétára szoruló kérelmezőnek nyújtható - egészségi állapotához igazodó étkeztetése elősegítése érdekében - a (2) bekezdésben meghatározott időszakonként (a továbbiakban: időszaki támogatás), akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem, családban élő esetén a nyugdíjminimum 350%-át, egyedül élő esetén a 450%-át nem haladja meg, és részére külön jogszabály alapján személyi jövedelemadó kedvezmény nem érvényesíthető.” (2) Az időszaki támogatást tárgyévben három alkalommal a) április, b) augusztus, c) december hónapokban biztosítja az önkormányzat. (3) Az időszaki támogatás összege személyenként és jogosultsági időszakonként 10.000-Ft. Javaslatomra, 2022. január 1-től a Közgyűlés kiterjesztette a támogatási formát az szja adókedvezményből kieső nyugdíjba vonulókra, munkahelyüket elvesztőkre. Az eddigi tapasztalatok alapján az igazolt betegek kb. 10%-a vette igénybe a támogatást, amely azt jelenti, hogy nagyrészt az adókedvezménnyel tudnak élni a betegek, akik évi 120.000 Ft adókedvezményt kapnak. A speciális diéta alapvető élelmiszereire nem terjed ki a hatósági ársapka, azok ára korábban is brutális összeget jelentett, az elszabadult infláció idején ezeket a betegeket rendkívüli mértékben érinti a speciális élelmiszerek áremelkedése, ezért javaslom, hogy a támogatás mértéke 10.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra emeljék a képviselők.

6.§

Támogatás idősek világnapjára

Az idősek világnapja alkalmából települési támogatásban részesíthető az a szociálisan rászoruló személy, aki a 85. életévét betöltötte, vagy tárgyévben betölti feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 400%-át 114.000 Ft, egyedül élő esetén a 500%-át 142.500 Ft nem haladja meg. A támogatás összege személyenként 10.000- Ft, amelyet az önkormányzat tárgyévben egy alkalommal, október hónapban folyósít. Az elszabadult infláció idején ezeket legidősebb polgárainkat az élelmiszer-áremelés, a gyógyszer-áremelés, az energiaáremelés rendkívüli mértékben érinti a, ezért javaslom, hogy a támogatás mértéke 10.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra emeljék a képviselők. Kérem a Közgyűlést, hogy a megélhetési válsággal küzdő időseknek, akiknél 114.000 Ft, egyedülállóknál 142.500 Ft vagy ezen összegek alatt kapnak ellátást állapítsa meg az évi egyszeri  juttatást, továbbá az életkorhatárt törölje el, mert a rendelet a szociális rászorultságot veszi alapul, amelyhez az életkornak semmi köze. A nyugdíjkorhatár önmagában jelzi, hogy már nehezebben tud valaki munkát vállalni, hogy kiegészíthesse az alacsony jövedelmét. Ezen felül javaslom, hogy emelt szociális vetítési alapot vegyen a jogosultsághoz figyelembe a rendelet, így a 15 éve változatlan nyugdíjminimum 28.500 Ft helyett a 15 éves időszakra összesen 20%-kal emelt 34.200 Ft alapulvételével összegszerűen határozza meg azt, 136.800 Ft, egyedülállók esetén 171.000 Ft. A nyugdíjas napra évi egy alkalommal adott 20.000 Ft-ot a város ki tudja fizetni, ha 2022. évre a polgármester és már három alpolgármester milliós haviját 30%-kal megemelte, ami havonta fejenként több mint 300.000 Ft emelést jelent. Együtt a polgármesteri meghízottak számára a költségvetésben biztosított 30 millióval, 2022-ben az udvartartás közel 20 fős kabinet nélkül több mint 106.000.000 Ft-ba került az itt élőknek, így a nyugdíjas kaposváriaknak is. A 85. életévüket az itt élők közül kevesen érik meg, ezért irreális ilyen magas életkorhoz kötni az évi egyszeri juttatást. Ha a városvezetés önmagán nem spórol megélhetési válság idején, akkor azt ne az idősek évi egyszeri juttatásánál tegye.

7.§

Karácsonyi támogatás

A Kaposvári Szociális Központ Gyöngyfa Napközi Otthon nappali ellátását igénybe vevő fogyatékos személyek tárgyév decemberében, külön kérelem nélkül karácsonyi támogatásra jogosultak. Ezen intézményi ellátás igénybevételét az intézmény vezetője az arra rendszeresített formanyomtatványon személyenként igazolja.

A karácsonyi támogatás összege személyenként képviselői rendeletmódosító-javaslatomra 20 000 Ft-ra emelt a Közgyűlés 2019. évben, az azóta bekövetkezett vásárlóérték-csökkenés miatt az újabb képviselői rendeletmódosító-javaslatomban ezen évi egyszeri karácsonyi juttatás 30.000 Ft-ra történő emelésére kérem a képviselőket.

8.§

Közvilágítás korlátozása miatti egyszeri támogatás

Az itt élők sötétben botorkálnak, mert a közvilágítás közel felét lekapcsoltatta a polgármester, több épületet lezárt a fűtési szezonra. A polgárok fizetnek az önkormányzatnak, mint eddig, de most nem kapják meg érte azt, amit korábban, így az állami kompenzációból nekik is jár. Ezért javaslom, hogy a Közgyűlés az állam által Kaposvárnak adott 840.140.279 Ft energiaáremelkedés miatti támogatásából minden kaposvári háztartásnak 10.000 Ft-ot biztosítson. Nem csupán a városi vezetők milliós haviját kell megemelniük fejenként havonta több mint 300.000 Ft-tal, amelyhez még kapnak 260.000 Ft cafetériát, ingyenes éves parkolóbérletet, a háztartásoknak is jár egyszeri 10.000 Ft az állami támogatásból. Ezt a pénzt az itt élők kapták a kormánytól nem kell, hogy a cégháló ezt is elnyelje, amely válság előtt is folyamatosan a költségvetésből lett kisegítve.

9.§

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet meghatározza a jogszabály logikai tagolását. A jogszabály logikai egységeinek sorrendje kötött, így a záró rendelkezéseknél a hatályba léptető rendelkezések, megelőzik az átmeneti rendelkezéseket, a hatályon kívül helyező rendelkezéseket. A Közgyűlés 2022.09.22-i ülésén ugyanerre a szabályra hivatkozó módosításomat, a Jogi Bizottság támogató véleményével elfogadta.

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indokolás

4.§

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet meghatározza a jogszabály logikai tagolását. A jogszabály logikai egységeinek sorrendje kötött, így a záró rendelkezéseknél a hatályba léptető rendelkezések, megelőzik az átmeneti rendelkezéseket, a hatályon kívül helyező rendelkezéseket. A Közgyűlés 2022.09.22-i ülésén ugyanerre a szabályra hivatkozó módosításomat, a Jogi Bizottság támogató véleményével elfogadta.

 1. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kérdés:

HOZZÁSZÓLÁS:

„A lakásnyilvántartásba vételi kérelem feltételeként a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (továbbiakban: nyugdíjminimum) százalékai kerültek megállapításra. A minimálbér, a garantált bérminimum évenkénti emelése mellett az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összege 15 éve változatlan (azaz 2008. január 1. napjától a mai napig 28.500-Ft). Ez a tendencia azt eredményezte, hogy az alacsony munkabérrel rendelkezők kiszorultak a szociális bérlakásra nyilvántartásba vehető személyek köréből, mivel a hatályos szabályozás szerint a rendeletben szereplő összegnél magasabb az egy főre jutó nettó jövedelmük.”

A Közgyűlésnek általam javasolt - indokolás nélkül elutasított - módszertan, amely az önkormányzati rendeletek hatályosulásának vizsgálatára vonatkozik végül megvalósul:

A jogosultsági határok felülvizsgálata az egyes döntéstípusok esetén, amennyiben a méltányossági jogkörben hozott döntések száma eléri évente a 15%-ot, amely a lakásügyben hozott döntéseknél régóta aktuális, mivel a méltányossági döntés lett az uralkodó és a rendeleti normatív szabályozás a kivétel, amely sérti a jogbiztonságot, amely a jogállamiság alapja.

A százalékos jogosultsági meghatározásnál arra alkalmas alapot határoz meg, így a 2008 óta 28.500 Ft nyugdíjminimum helyett a minimálbérhez igazítja a határokat vagy összegszerűen és azt szükség szerint a pénzromláshoz igazítva módosítja.

Az elmúlt 10 évben fokozatosan romlott a helyi bérek vásárlóértéke, az utóbbi másfél évben már a megélhetési válság jelent meg egyre szélesebb körben, így a romló bérekhez közelítő jövedelemhatár jogosultság már elkerülhetetlen volt. A késlekedés sok itt élőtől vett el lehetőséget.

„Szociális jellegű bérlakások nyilvántartásba vétele iránti igény elutasítására 2018. évben 38, 2019. évben 51, 2020. évben 56, 2022. évben 75 alkalommal került sor a jelenlegi jövedelemhatárok miatt. Ezen számok azonban nem mutatják a bérlakás iránt igénylők tényleges számát, mert számosan (minimum kétszer ennyien) csak szóban, vagy elektronikus úton érkezett megkeresésben érdeklődtek, de kérelmüket már be sem nyújtották, amikor szembesültek a nyilvántartásba vételi kérelem feltételeként szabott jövedelemhatár összegével.”

A Városháza nyilvántartása alapján 2023. január 11. napján igényjogosultsággal csak 89-en rendelkeznek. A jelenleg hatályos jövedelemhatárok nem engedik a jogosulti kör bővülését. Az új jövedelemhatárok bevezetésével a nyilvántartásba vételi jogosultsághoz juthatók számát kb.: 300-ra becsüli az előterjesztő, ez egy 60.000 fős városban még mindig nagyon kevés. Egy differenciált, nem csak az önkormányzati lakásban élők albérleti díjtámogatási rendszerre van szükség, mivel üres önkormányzati bérlakás állomány véges. A fiatalok lakhatási problémájának megoldása a bérlakásépítés visszaesése miatt ez lehet, figyelembe véve a helyi bérek alacsony szintjét országos viszonylatban.

Javaslom egy differenciált, nem csak az önkormányzati lakásban élők albérleti díjtámogatási rendszerének kidolgozását, mivel az üres önkormányzati bérlakásállomány véges. A fiatalok lakhatási problémájának megoldása a bérlakásépítés visszaesése miatt ez lehet, figyelembe véve a helyi bérek alacsony szintjét országos viszonylatban. Ez a szociális rendeletbe való.

 1. Előterjesztés a Szent Vince-rend kaposvári sírkertjének védetté nyilvánításáról

Hozzászólás:

Bors István Munkácsy-díjas szobrászművész 2003-ban hunyt el, számos szobra található Kaposváron. A Tavasz a Városháza lépcsőházában, az Alakoskodó a Díszterem pulpitusától balra az épület mellett. Javaslom, hogy szeptemberi ülésén a kijelölt szakbizottság véleményezze sírjának védetté nyilvánítását.

6/A. §24 (1) Védett sírhely az 5. mellékletben felsorolt temetési hely.

(2) A védett sírhellyé nyilvánításról az Oktatási, Köznevelési Tudományos és Kulturális Bizottság véleményt ad, amelyhez a következő tanácskozási joggal rendelkező személyeket kell meghívni:

a) a Kaposvár Megyei Jogú Város főépítésze vagy megbízottja,

b) a Kaposvárért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke vagy megbízottja,

c) a Kaposvári Városszépítő Egyesület elnöke vagy megbízottja,

d) a Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke vagy megbízottja,

e) a temetők üzemeltetőjének vezetője vagy megbízottja,

f) a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Vármegyei Levéltárának igazgatója vagy megbízottja,

g) a Takács Gyula Megyei Vármegyei és Városi Könyvtár igazgatója vagy megbízottja,

h) a Rippl - Rónai Megyei Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója vagy megbízottja.

 

(3) Indokolt védetté nyilvánítani azt a temetési helyet, melyben olyan legalább 20 éve elhunyt személy nyugszik, aki:

a) Kaposvár város vezetésében kiemelkedő szerepet töltött be, vagy;

b) Kaposvár díszpolgára volt, vagy;

c) kritikus történelmi helyzetben példamutató helytállást tanúsított, vagy;

d) jelentős kaposvári közintézmény megalapítója vagy hírnevének megalapozója volt, vagy;

e) kiemelkedő tudományos-, sport-, vagy művészeti teljesítménnyel járult hozzá Kaposvár

hírnevének öregbítéséhez, vagy;

f) példamutató munkájával Kaposvár jelentős várostörténeti, közéleti személyisége volt, vagy;

g) kiemelkedő életműve alapján erre méltó.

 

(4) Indokolt védetté nyilvánítani azt a temetési helyet, amely

a) zarándokhelyként tisztelt;

b) kiemelkedő, vagy egyedi képzőművészeti értéket képvisel.

 

6/B. § (1) Az üzemelő és a lezárt temetőben, temetőrészben a védett sírhely nem szüntethető meg. A temető, temetőrész megszüntetése során a védett sírhely méltó áthelyezéséről a megszüntetőnek kell gondoskodnia.

(2) A védett sírhely feletti rendelkezési jog a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény szerint gyakorolható. A védett sírhelyet a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben meghatározott jogosult hiányában az önkormányzat váltja újra. Ebben az esetben a védett sírhely feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.

(3) A temető üzemeltetője előzetesen értesíti a polgármestert a védett sírhelyet érintő

intézkedésről, a védett sírhely gondozásának elmulasztásáról.

(4) Az üzemeltető a temető nyilvántartási könyvben rögzíti a védettség tényét.

(5) A védett sírhelyekről a városi főépítész nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) az eltemetett személy nevét, születési helyét és időpontját, halálozási helyét és időpontját, foglalkozását és beosztását, rövid életrajzát;

b) a temető, temetési hely megnevezését a szakasz, sírhelysor, sírhelyszám adatait, a sírjel, síremlék rövid leírását;

c) a temetési hely fényképét.

 

 1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

MÓDOSÍTÓ

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) - (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A R. 2. §, 3. § és - 4. §-a 2023. március 1. napján lép hatályba.

(3) A R. 5. §, 6. § és - 7. §-a 2023. szeptember 1. napján lép hatályba.

indokolás

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet meghatározza az eltérő időpontban történő hatálybalépésről rendelkező bekezdésekre vonatkozó szabályokat. Így a jogszabály típusának a megjelölése után gondolatjelben – a jogszabály egészének hatálybalépésétől eltérő időpontban történő hatálybalépésről rendelkező bekezdésre vagy bekezdésekre vonatkozó merev hivatkozás, foglalt kivétellel – majd a hatálybalépés időpontja szerepel.

A jogszabály hatálybalépésének időpontjánál későbbi, de e rendelkezések közül a legkorábbi időpontban hatályba lépő szerkezeti egységre vagy annak szövegrészére vonatkozó merev hivatkozás vagy hivatkozások után a későbbi hatálybalépés időpontja következik. A különböző eltérő hatálybalépési időpontok szigorú kronológiában kell kövessék egymást külön bekezdésben.

A Jogi Bizottság töretlen és következetes gyakorlata, hogy a kodifikációs módosításokat kellő szakértelem hiányában támogatja.

 

KÉRDÉS: Az előterjesztés 2023.02.15-én kelt, miért nem tárgyalhatta másnap a Jogi Bizottság?

Az 5.sz. melléklet Szociális és gyermekjóléti intézmények által nyújtott szolgáltatások személyi térítési díja (ÁFÁ-t nem tartalmazza) esetén a jövedelemhatárokat mikor módosította az önkormányzat hasonlóan a pénzbeli ellátásokról szóló rendelethez? Mivel most csak átnevezi a nyugdíjminimumot szociális vetítési alapra, de az összege 2008-tól 28.500 Ft. A jövedelmek különösen az alacsony jövedelmek drasztikus vásárlóérték romlásával nem számol. Az előterjesztésben szerepel, hogy a nyersanyagárak (élelmiszerek) drasztikusan, 45,0 – 163,0 % közötti mértékkel emelkedtek.

Tavaly már jelentős emelést hajtott végre a Közgyűlés 2022.10.01-től

Akkor a nyersanyagnorma emelés az ellátottak által fizetendő napi térítési díjakat ellátási formától függően 27 - 255 Ft-tal emelte A POLGÁRMESTERI JAVASLAT.

A jelenlegi nyersanyagnorma emelés az ellátottak által fizetendő napi térítési díjakat ellátási formától függően 34 - 323 Ft-tal tovább emeli. Ez nettó vagy még rá jön 27% ÁFA?

MIT JELENT EZ A MONDAT, AMELY BAGATELLIZÁLNI PRÓBÁLJA AZ EMELÉS

MÉRTÉKÉT?

2022.10.01-től

„Óvodák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 513 FT/NAP EDDIG, 427 FT/NAP NAPONTA 86

FT/NAP-OS EMELÉST JELENT EZ HAVI SZINTEN 1.720FT-OS EMELÉS.

Általános iskola 1-4. évfolyam (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 620 FT/NAP EDDIG 517

FT/NAP NAPONTA 103 FT-OS EMELÉST JELENT EZ HAVI SZINTEN 2.060FT-OS

EMELÉS.

Középiskolai diákotthon (háromszori étkezés) 1012 FT/NAP EDDIG 843 FT/NAP

NAPONTA 169 FT-OS EMELÉST JELENT EZ HAVI SZINTEN 3.030 FT-OS EMELÉS.

Fogyatékosokat nevelő intézményi ellátás (ötszöri étkezés) 1209 FT/NAP EDDIG 1008

FT/NAP NAPONTA 201 FT-OS EMELÉST JELENT EZ HAVI SZINTEN 4.020 FT-OS

EMELÉS.”

Mennyivel emelkednek 2023. március 1-től a havi költségek igénylőként?

A szociális étkezés házhoz szállításának díját az előterjesztő 59,90 Ft/alkalom összegről 2023. március 1-től nettó 77,- Ft/alkalom összegre javasolja. Erre jön még 27% ÁFA? 98 Ft azaz 100 Ft/alkalom?

Hány forint az igénybevevők többlet költsége?

Hozzászólás:

A nyersanyagnormák 26,0 %-os emelését kezdeményezték. Ez a mérték megegyezik a hatályos Vállalkozási szerződésben meghatározott, az élelmiszerekre és alkoholmentes italokra vonatkozó, a KSH által közzétett 2022. évi inflációs adattal. A nyersanyagárak drasztikusan, 45,0 – 163,0 % közötti mértékkel emelkedtek.

A kialakult gazdasági helyzetben az ellátottak ilyen jelentős mértékű díjemeléssel nem terhelhetők, ezért az előterjesztő javasolja, hogy a nyersanyagnorma emelésére két lépcsőben kerüljön sor. Az oktatási, a gyermekjóléti és a szociális intézményekben 2023. március 1-től 10,0 %-os, majd 2023. szeptember 1-től további 10,0 %-os élelmezési nyersanyagnorma emelést

A nyersanyagnorma emelés az ellátottak által fizetendő napi térítési díjakat ellátási formától függően 34 - 323 Ft-tal emeli.

FELHÁBORÍTÓNAK TARTOM, HOGY A RENDELETTERVEZET INDOKOLÁSÁHOZ

CSATOLT KIMUTATÁS CSAK A NYERSANYAGNORMA EMELÉSRE VONATKOZÓ

ÖSSZEGSZERŰ ÉS SZÁZALÉKOS ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOKAT

TARTALMAZZA, AZONBAN AZ ITT ÉLŐKRE RÓT PLUSZ TEHER BEMUTATÁSÁT

MÁR ELHALLGATJA.

 

 1. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről

KÉRDÉS: ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ZÁRÓ VÉLEMÉNYE? TÁRGYALHATÓ NÉLKÜLE AZ ELŐTERJESZTÉS? ÉRVÉNYESEN LEHET ÍGY DÖNTENI?

Hozzászólás:

 1. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2.  
 3. Előterjesztés vis maior pályázatról

KÉRDÉS:

HOZZÁSZÓLÁS:

 1. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói megbízásáról szóló pályázati kiírásról

KÉRDÉS: A Kr.-nek megfelelően a fenntartó képviselőjeként Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház igazgatóját és Dér Tamás alpolgármestert javaslom felkérni.

„Munkabér bruttó 1.800.000, - Ft/hó. Az egyéb juttatásokra a javadalmazási szabályzatrendelkezései irányadók.” Milyen egyéb juttatások járnak még?

„művész állomány 21 fő” helyett nem lenne kulturáltabb megfogalmazás a színművészek száma 21 fő? A 137 fő alkalmazott mellett eltörpül a számuk, de végül is miattuk mennek az itt élők színházba, ennyi kijár nekik.

HOZZÁSZÓLÁS:

Javaslom Molnár Piroska Díszpolgárt erre felkérni a fenntartó képviselőjeként, korábban is vett részt már a bizottság munkájában.  Mindegy melyik személy helyett.

 1. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról

KÉRDÉS:

 1. Előterjesztés a Kaposvárért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

KÉRDÉS:

 1. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

KÉRDÉS:

 1. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról

Kérdés:

68/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert - utólagos beszámolási kötelezettséggel - a kaposvári 5378/61 hrsz-ú, „rét”, a kaposvári 5378/51 hrsz-ú „beépítetlen terület”, a kaposvári 5378/52 hrsz-ú „beépítetlen terület” és kaposvári 5378/4 hrszú „rét” művelési ágú ingatlanok - Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete alapján készülő telekalakítási dokumentáció szerinti - részterülete tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárások lefolytatására, intézkedések megtételére, valamint a szükséges jognyilatkozatok, szerződések aláírására (vételi ajánlatok közlése, adásvételi szerződések megkötése, telekalakítási eljárás lefolytatása). A Közgyűlés az ingatlanrészek megvásárlására 11 500 000 Ft keretösszeget már elkülönített az Önkormányzat 2016. évi költségvetése felhalmozási tartalék kerete terhére. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Molnár György igazgató Szirják Imréné igazgató asszony Határidő: 2022. december 31. A tulajdonosokkal nem jött létre egyezség. Határidő módosítást kérünk: 2023.12.31-ig.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári 5378/61 hrsz-ú, „rét”, a kaposvári 5378/51 hrsz-ú „beépítetlen terület”, a kaposvári 5378/52 hrsz-ú „beépítetlen terület” és kaposvári 5378/4 hrszú „rét” művelési ágú ingatlanok - Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete alapján készülő telekalakítási dokumentáció szerinti - részterülete tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzésének eredménytelensége esetén felhatalmazza a Polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatása iránt kérelmet nyújtson be a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § c) „terület- és településrendezés”, valamint e) „közlekedési infrastruktúra fejlesztése” közérdekű célokra hivatkozással. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kisajátítási eljárás lefolytatása során az Önkormányzat képviseletében teljes jogkörben eljárjon, valamennyi nyilatkozatot megtegye. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Molnár György igazgató Határidő: 2022. december 31. A tulajdonosokkal nem jött létre egyezség. Határidő módosítást kérünk: 2023.12.31-ig.

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kisajátítási eljárásról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 24. § (5) bek. c) pontja alapján nyilatkozik, hogy a kaposvári 5378/61 hrsz-ú, „rét”, a kaposvári 5378/51 hrsz-ú „beépítetlen terület”, a kaposvári 5378/52 hrsz-ú „beépítetlen terület” és kaposvári 5378/4 hrszú „rét” művelési ágú ingatlanok - Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete alapján készülő telekalakítási dokumentáció szerinti - részterülete tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Molnár György igazgató Határidő: 2022. december 31. A tulajdonosokkal nem jött létre egyezség. Határidő módosítást kérünk: 2023.12.31-ig. MIÉRT NEM, NEM KELL VISSZAVONNI 6 ÉV UTÁN?

 

21/2020. (V. 15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati határozata: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörét gyakorolva a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következő határozatot hozta: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy hozzájárul a kaposvári 10686/2 hrsz-ú „kivett közút” megnevezésű Berkenye utcában Fülöp László Kaposvár, Bláthy Ottó u. 19. szám alatti lakos finanszírozásában megvalósuló közvilágítási hálózat kiépítéséhez. A kiviteli terv elkészíttetése és költsége, a közvilágítás létesítéséhez szükséges jóváhagyások, engedélyek, közútkezelői hozzájárulás beszerzése, a közműegyeztetések stb., továbbá a kivitelezés az engedélyes kötelezettsége és költsége. A beruházás során megépülő közvilágítási szakaszt (3 db ALTRA 36W lámpatestet, 3 db RK5 kandelábert, NAYY-O 4x16mm2 földkábel és 85 fm hosszúságú kábelt) a sikeres műszaki átadás-átvételt követően Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen tulajdonba veszi és gondoskodik annak üzemeltetéséről. Átadó köteles vállalni a térítésmentes átadáshoz kapcsolódó esetleges ÁFA fizetési kötelezettség teljesítését. A Berkenye utcai közvilágítási szakasz létesítésére és térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó megállapodást a Polgármester aláírja. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Kovács Katalin igazgató Balogh Beáta igazgató Határidő: 2023. január 10. A műszaki dokumentáció még nem érkezett meg. Határidő módosítást kérünk: 2023.06.30-ig. 2020. MÁJUSI POLGÁRMESTERI DÖNTÉS, MI AZ OK?

70/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságot, hogy dolgozza ki a hatályos önkormányzati rendeletek hatályosulásának felülvizsgálati módszerét. Felelős: dr. Szép Tamás a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke Közreműködik: a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság titkára Határidő: 2022. december 31. Végrehajtva. A bizottság nem tartotta szükségesnek módszertan kidolgozását. NEM VOLT KÉPES KIDOLGOZNI, ELKÉSZÍTETTEM HELYETTÜK DE NEM MERTÉK ELFOGADNI. A JÖVEDELEMHATÁROK EMELÉSÉT A KÖZGYŰLÉS VÉGREHAJTJA A NORMATÍV SZABÁLYOZÁS ÉRDEKÉBEN, HOGY NE MINDEN DÖNTÉST MÉLTÁNYOSSÁGBÓL A POLGÁRMESTER HOZZON MEG. HA A POLGÁRMESTER DÖNT MINDENBEN EGYEDÜL AKKOR NEM KELLENEK JOGSZABÁLYOK.

 

47/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat 3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Pécsi Utcai Tagiskolájának megszűnésével egyidejűleg a Kaposvári Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő Pécsi Utcai Tagiskolában használt eszközök egy részét nem veszi vissza, azokat továbbra is köznevelési feladatok ellátásához biztosítja a Kaposvári Tankerületi Központ részére az érvényben lévő vagyonkezelési szerződés alapján. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az eszközök más intézményhez történő átadása miatti vagyonkezelési szerződés módosított mellékleteinek aláírására. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2022. december 31. Nyilvántartások egyeztetése zajlik. Határidő módosítást kérünk: 2023.12.31-ig. EGY ÉVIG EGYEZTET?

17/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 7.000 e Ft kölcsönt biztosít a TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 A társadalmi együttműködés erősödését szolgáló helyi szintű komplex programok Kaposváron projekt kiadásaihoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a projekt ütemek támogatási összegeinek folyósításáig, legfeljebb 2022. december 31-ig. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2022. március 31. 2022. december 31. (a kölcsön visszafizetésére) A 138/2022.(XI.24.) önkormányzati határozat 9. pontja fizetési haladékot biztosított 2023.06.30-ig. Mi az oka?

73/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kiemelt sportszervezetek 2022/2023- as bajnoki idényre vonatkozó támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:

6) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub Kft., mint kiemelt sportszervezet részére az alábbi támogatásokat biztosítja: Működési támogatás (szponzoráció, bruttó): 52.578.000 Ft Ebből: alap támogatás 2022. II. félév: 26.289.000 Ft eredményességi támogatás 2023. I. félév: 26.289.000 Ft Eredményességi feltételek: Kritériumok a KVK Kft. részére Bajnoki helyezés (50%) OB I 1–8.: 150% OB I 9–13.: 100% OB I 14: 50% Nézőszám (50%) 250– : 150% 150–249: 100% 50–149: 50% 0-49: 0 % Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta igazgató Péterné Szarka Klára sport referens Határidő: 2022. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés) Végrehajtva 2023. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés A Kft. még nem küldte meg a szerződéskötéshez a nyilatkozatokat és az előző időszakra vonatkozó szöveges beszámolót. Határidő módosítást kérünk: 2023.03.31-ig. MIÉRT NEM KÜLDTE MEG?

 

9) A Közgyűlés a Kaposvári Labdarúgó Kft. részére a Kaposvári Rákóczi FC NB III-as bajnokságban való szerepléséhez az alábbi támogatást biztosítja: Működési támogatás (szponzoráció, bruttó): 50.800.000 Ft Ebből: alap támogatás 2022. II. félév: 25.400.000 Ft eredményességi támogatás 2023. I. félév: 25.400.000 Ft Eredményességi feltételek: Kritériumok a Kaposvári Labdarúgó Kft részére Bajnoki helyezés (50%) NB III. 1–10 : 150% NB III. 11–14 : 100% NB III. 15-16 : 50% NB III. 17–20 : 0% Nézőszám (50%) 200 – : 150% 100 –199 : 100% 50 – 99 : 50% 0 – 49 : 0% 2023.02.17. 12:02 J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\2023_02_23\15.docx dr. Bérczi Antal 19/44 Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta igazgató Péterné Szarka Klára sport referens Határidő: 2022. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés) Végrehajtva 2023. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés A Kft. még nem küldte meg a szerződéskötéshez a nyilatkozatokat és az előző félévre vonatkozó szöveges beszámolót. Határidő módosítást kérünk: 2023.03.31-ig. MIÉRT NEM KÜLDTE MEG?

87/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3331 hrsz-ú ingatlan megközelítőleg 4 ha 1960 m2 nagyságú területét, valamint a 3330/1, a 3328/1 hrsz-ú ingatlanait kizárólag együttesen, pályázati eljárás lefolytatását követően elsősorban élelmiszeripari célú beruházáshoz az alábbi feltételekkel értékesíti: - az ingatlanok együttes minimum vételára nettó 221.768.531 Ft, amelyből a 3331 hrszú ingatlanból értékesítésre kerülő megközelítőleg 4 ha 1960 m2 nagyságú terület minimális vételára nettó 6.621.731 Ft, a 3330/1 hrsz-ú ingatlan vételára nettó 143.101.200 Ft, és a 3328/1 hrsz-ú ingatlan vételára nettó 72.045.600 Ft; - a vételár részben teljesíthető értékarányos telekcserével is; - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az ingatlanok értékesítése kapcsán a Magyar Államnak elővásárlási joga van; - az ingatlanokon lévő épületek bontása, a bontott anyag elszállítása a vevő kötelezettsége, nem követelheti az építésre alkalmas terület kialakítását az eladótól; - az ingatlanok a szabályozási terv szerint építhetők be; - a 3331 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos telekalakítási- és az esetlegesen szükséges szolgalmi jog átvezetési munkarészek elkészíttetése az Önkormányzattal egyeztetett módon a vevő kötelezettsége és költsége; - a telekhatár kitűzés vevő kötelezettsége és költsége, - az adásvételi szerződés aláírásának feltétele a véglegessé vált telekalakítási engedély kiadása, az adásvételi szerződés elkészíttetése vevő kötelezettsége és költsége; - a telekalakítás és a tulajdonjog átvezetésének ingatlan-nyilvántartási költségei vevőt terhelik; - az Önkormányzat a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve az esetleges telekcsere esetén a birtokbaadásig fenntartja. A Közgyűlés a 3331 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakult értékesített területét a törzsvagyonából kiveszi és üzleti vagyonba sorolja, a továbbra is szennyvíztelepi funkciót betöltő ingatlanrészt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon között tartja. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert utólagos beszámolási kötelezettséggel a pályázati eljárás lefolytatására, a telekalakítással kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, valamint az adásvételi/csereszerződés megkötésére. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta igazgató Határidő: 2022. december 31. A pályáztatást megelőzően telekalakítás szükséges, melyet a februári közgyűlésre terjesztünk elő. Határidő módosítást kérünk: 2023.03.31-ig.

HOZZÁSZÓLÁS:

 1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2023. évben érvényesítendő minimális bérleti díjak megállapításáról

KÉRDÉS:

15 pontból álló bérletidíjakat megállapító határozatot, miért nem csatolta az előterjesztéshez?

A határozati javaslat 2. pontja alapján valamennyi a 28/2020.(II.27.) önkormányzati határozat 2-15-ig lévő pontokban szereplő nem lakás céljára szolgáló ingatlanokra és egyéb bérleményekre kötött bérleti szerződések esetén a fizetendő bérleti díjakat 2023. január 1. napjától 9,4 %-kal javasolja emelni? pl. aréna, egyéb sportlétesítmények, színházterem, mozi

A 11. pont szerint: „A Közgyűlés a Kaposvári Aréna napi nyitvatartási idejét a hét valamennyi napján egységesen 7.30 órától 21.00 óráig állapítja meg.” a bezárás idején nem kell visszavonni?

A határozati javaslat 1. pontja alapján a 28/2020.(II.27.) önkormányzati határozat 1. pontban szereplő bár, mulató, pénzintézeti és pénzügyi tevékenység céljára bérbeadott ingatlanok bérleti díja miért nem emelkedhetett 2022.07.01-től? Most mi az oka, hogy itt nem módosulnak a díjak?

HOZZÁSZÓLÁS:

Javaslom, hogy a bérletidíjak minden esetben kövessék az inflációt, mivel az itt élők vagyonával ez a felelős gazdálkodás, indokolt esetben egyedi kérelemre döntsön a kedvezményes bérletidíjról a Közgyűlés, ezzel biztosítva az átláthatóságot.

A szabadpiacon bérbeadáshoz képest csak indokolt esetben adható kedvezmény, részletfizetés.

„HATÁROZATI JAVASLAT:

 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, a 28/2020.(II.27.) önkormányzati határozat 1. pontjával megállapított nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat során érvényesítendő minimális bérleti díját 2023. március 1. napjától nem módosítja.” MIÉRT NEM? BÁR, BANK

 

17. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, hasznosításáról és egyéb tulajdonviszony-rendezéssel kapcsolatos ügyekről

KÉRDÉS: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 102/2022. (VIII.9.) önkormányzati határozatával döntött a kaposvári Keleti Ipari Park területén levő 3657/122 hrsz-ú, 6 ha 1049 m2 nagyságú önkormányzati ingatlan (Cabero) pályázati úton történő értékesítéséről. Az ingatlan értékesítésének előkészítéseként szükségessé vált –a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező helyszínrajz szerint -a telek délnyugati sarkában levő szennyvízátemelő önálló ingatlanként történő kiszabályozása, illetve az ingatlan déli telekhatárán húzódó árokrendszer leválasztása. A vízgazdálkodási terület és az árok leválasztásával az ingatlan területe megközelítőleg 5 ha 8892 m2 nagyságra csökken. A telekalakítás ingatlannyilvántartási engedélyeztetése folyamatban van. Tekintettel arra, hogy a vevő által egyébként sem hasznosítható vízgazdálkodási terület és árok kerül leválasztásra és a telekalakítás, valamint a kerítés - telekalakításnak megfelelően kialakuló - új telekhatárra történő áthelyezésének költségét Önkormányzatunk vállalná, így a korábbi döntésnek megfelelő vételár fenntartását javaslom.

ELKAPKODOTT VOLT AZ ÉRTÉKESÍTÉS? MÉG AZ ÖNKORMÁNYZAT FIZET? KEVESEBB TERÜLET UGYANANNYIÉRT IS JÓ A VEVŐNEK? EZ PIACGAZDASÁG?

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 87/2022. (VI.16.) önkormányzati határozattal döntött a kaposvári 3331 hrsz-ú ingatlan (I. számú szennyvíz tisztító telep) részbeni értékesítéséről. Az ingatlan értékesítésének előkészítéseként szükségessé vált – a jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képező helyszínrajz szerint - a telek északnyugati sarkában levő települési végátemelő önálló ingatlanként történő kiszabályozása. A végátemelő a város szennyvízét a dombóvári úton levő II. számú szennyvíztisztító telepre juttatja jelenleg is.

EZ ÖSSZEFÜGG A VÍZIKÖZMŰVEK INGYENES ÁLLAMOSÍTÁSÁVAL?

HOZZÁSZÓLÁS:

 1. ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratának módosításáról

KÉRDÉS:

 1. ELŐTERJESZTÉS a "150 éve város Kaposvár" emlékév programjáról és kellékeiről

KÉRDÉS:

„HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a „150 éve város Kaposvár” emlékév programtervezetét elfogadja, és a programok megvalósításához 20 000 E Ft-ot biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésének szabad maradványa terhére.”

A 20 millió forint a nagyrendezvényeken felüli összeg? 109 millió Ft, a nagyrendezvényekre, ez plusz 20 millió Ft.

Hozzászólás:

Javaslom a Közgyűlés a program részletes költségvetésének birtokában hozzon döntést, jelenleg erre a célra nincs 20 milliója az itt élőknek, amikor a közvilágítás csökkentése és önkormányzati épületeket kényszerülünk bezárni.

Javaslom a tények rögzítését és az emlékév neve legyen „150 éve rendezett tanácsú város Kaposvár” emlékév. Nagykanizsa idén ünnepli, hogy 150 éve rendezett tanácsú város. A községek három kategóriájának egyike a rendezett tanácsú város. Csak a város megnevezés nem tényszerű. A községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. törvénycikk rendezi az egyes községekre vonatkozó szabályozást.

„1. § A községek:

a) városok, melyek a jelen törvény 64. §-a szerint rendezett tanácscsal birnak;

b) nagy községek (mezővárosok és nagy faluk), melyek rendezett tanácscsal nem birnak ugyan, de a törvény által rájuk ruházott teendőket saját erejökből teljesiteni képesek;

c) kis községek, melyek a törvény által a községekre ruházott teendőket korlátolt anyagi viszonyaik miatt saját erejökből teljesiteni nem képesek és e végből más községekkel kell szövetkezniök.

 1. Előterjesztés a Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról

KÉRDÉS: A motivációs levél az ügyvezetői poszt betöltésre 2022. október 17. Miért most küldték ki az anyagot? Miért nincs pályázat kiírva? Az oktatást átvette az állam, miért kér hozzá forrást az önkormányzattól? Miért nem támogatást adunk a működéshez, miért veszünk részt tulajdonosként 15%-ban? A szakképzési centrumnak adhatunk támogatást.

Hozzászólás:

Javaslat a Közgyűlés kezdeményezze a tulajdonosok felé pályázat kiírását az ügyvezetői posztra. Október óta le lehetett volna folytatni a pályázatot és a jelöltek közül lehetne választani.  

 1. ELŐTERJESZTÉS a polgármester szabadságának ütemezéséről

Kérdés:

A Kttv. szabályozása szerint a polgármester előterjesztésére a képviselőtestület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. A szabadság kiadására vonatkozó igény a közszolgálati jogviszony fennállása alatt nem évül el, az elévülés a megszűnés napján kezdődik. A szabadságot megváltani nem lehet, kivéve a jogviszony megszűnésekor, ha a képviselőtestület az arányos szabadságot nem adta ki. A Kttv. szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra (összesen 39 nap) jogosult. 2023. évi szabadságom 39 nap. A 2021-2022. évi ki nem adott szabadságom jegyző úr tájékoztatása szerint 64 munkanap. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az összesen 103 nap szabadságom ütemezését az alábbiak szerint szíveskedjen jóváhagyni: 2023. április 3. napjától 2023. május 5. napjáig – 22 nap 2023. június 12. napjától 2023. augusztus 25. napjáig – 55 nap 2023. november 22. napjától 2023. december 29. napjáig – 26 nap

A szénszünet alatt 2023.01.02.-09 között a polgármesternek kiírták a szabadságát, mint az összes munkavállalónak? A Közgyűlés adja ki a polgármesteri szabadságának ¾-ét a munkavállaló csak ¼-ről rendelkezik, MINT MINDEN MUNKAVÁLLALÓ?

Hozzászólás:

A DÖNTÉS ALAPJÁN A KÖZGYŰLÉS KIADTA A SZABADSÁGOT, AHOGY MÁS MUNKAVÁLLALÓKNÁL IS TÖRTÉNIK. JÓ PIHENÉST KÍVÁNUNK!

67 évesen megérdemli, hogy visszavegyen a tempóból és pihenjen. Van három főállású alpolgármestere fejenként a bére 90%-áért, tavaly január egytől a milliós havijukat fejenként havonta több mint 300.000 Ft-al megemelte a többség, így egy évben több mint 54 millióba kerülnek az itt élőknek. Pihenjen polgármester úr, volt itt eleget.

 1. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

Kérdés:

 1. TÁJÉKOZTATÓ a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2022. IV. negyedév)

Kérdés:

 1. TÁJÉKOZTATÓ a 2022. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

KÉRDÉS:

 1. Képviselői szándéknyilatkozat NEM ENGEDI MAJD NAPIRENDRE VENNI, INTERPELLÁCIÓNÁL VÁLASZOLNIA KELL
 2. ELŐTERJESZTÉS szolgalmi jog alapításáról, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről, hasznosításáról, valamint eszközátadásról

Kérdés: Mennyiért adtuk bérbe az eladásra javasolt 33 millióra értékelt ingatlant a keleti ipari parkban?

Hozzászólás: Nem javaslom inflációs időszakban az eladást, a bérleti díj emelése az értékmegőrzés módja.

 1.             Előterjesztés alapítványi támogatásról