Megbecsülés a szociális szférában

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló rendelet megalkotásához

 

Módosító javaslatom lényege, hogy a dolgozók havi jövedelmének meghatározott hányadában határozzuk meg a juttatás mértékét a kiemelkedően magas infláció miatt, annak értékállóságának biztosítása, valamint az általános ágazati szabályozásoknak megfelelően.

„153/2021. (V. 28.) Alpolgármesteri határozat alapján

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörének gyakorlásában helyettesítve a következő határozatot hozta:

Kaposvár Megyei Jogú Város Alpolgármestere Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése munkáltatói jogkörében eljárva úgy határozott, hogy Szita Károly polgármester részére 2021. június 1. napján esedékes 40 év közszolgálati jogviszonyára tekintettel 4.986.000, -Ft jubileumi jutalmat állapít meg.” Ez nettó 3.315.690 Ft., ami 5 havi bért jelent.

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hogy a módosító indítványomban foglalt a dolgozók havi jövedelmének meghatározott hányadában határozzuk meg a juttatás mértékét a kiemelkedően magas infláció miatt, valamint az általános ágazati szabályozásoknak megfelelően.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

……/2022. (…..)

önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

„5. §

A hűségjutalom összege:

a) legalább 10 éves jogviszony esetén egy havi

b) legalább 15 éves jogviszony esetén másfél havi,

c) legalább 20 éves jogviszony esetén két havi,

d) legalább 25 éves jogviszony esetén két és fél havi

e) legalább 30 éves jogviszony esetén három havi,

f) legalább 35 éves jogviszony esetén négy havi

g) legalább 40 éves jogviszony esetén öt havi.”

 

 

Általános indokolás

Módosító javaslatom lényege, hogy a dolgozók havi jövedelmének meghatározott hányadában határozzuk meg a juttatás mértékét a kiemelkedően magas infláció miatt, valamint az általános ágazati szabályozásoknak megfelelően. A polgármester legmagasabb jubileumi jutalmának összege 4.986.000, -Ft, (nettó 3.315.690 Ft) míg a szociális és gyermekjóléti ellátásban dolgozóé nettó 232.750 Ft. A polgármester és az ágazati dolgozó bére között jelentős, sokszoros különbség van, ami 2022. január 1. napjától a polgármester járandóságának 30%-os emelésével tovább nőt (összes havija: 1.495.000 Ft, ami 348.220 Ft havi pluszt jelent). A durva bérszakadék miatt indokolt azonos jogviszony időszakokra hónapban meghatározni a havi többletjuttatás mértékét.

Részletes indokolás

A hűségjutalom összege:

a) legalább 10 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 100.000, - Ft, nettó   66.500 Ft

b) legalább 15 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 150.000, - Ft, nettó   99.750 Ft

c) legalább 20 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 200.000, - Ft, nettó 133.000 Ft

d) legalább 25 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 250.000, - Ft, nettó 166.250 Ft

e) legalább 30 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 300.000, - Ft, nettó 199.500 Ft

f) legalább 35 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 350.000, - Ft, nettó    232.750 Ft

Ezek a nettó összegek elfogadhatatlanok a polgármester által felvett összeghez képest. Az éves infláció miatt az értékmegőrzése nem biztosított évente módosítást igényelne. Ha hosszú távra tervezünk a havi megállapítás indokolt.

A hatásvizsgálati lap plusz többlet kiadást jelölt meg költségvetési hatásként, ez érvényes a módosító javaslatra is.

Kiegészítő határozati javaslat:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, úgy határozott, hogy a humán (pl. szociális, gyermekjóléti és egészségügyi, sport, közművelődési, nevelési, igazgatási) területen dolgozók megbecsüléséről rendeletet alkot. Ennek érdekében utasítja a jegyzőt, hogy terjesszen be rendelettervezetet.

Felelős: Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző

Határidő: 2022. június 1.

 

Indokolás

A Közgyűlés 2022. január 27-i anyagai között szerepelt egy előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

A Népjóléti Bizottság tárgyalta volna elsőként a tervezetet. Amikor benyújtott módosító indítványaim közzététele iránt érdeklődtem rákérdeztem, hogy az éves költségvetéshez hasonlóan ezt az előterjesztést is az utolsó pillanatban kapjuk meg? Meglepetésemre azt a választ kaptam, hogy nem lesz ilyen előterjesztés. Ez durva sértés az ágazatban dolgozókkal szemben.

Nem a Közgyűlés által munkatervben meghatározott napirendi pontról van szó, így annak közzététele utáni levétele rossz érzést kelt a dolgozókban. Ilyen hibát az előterjesztő még soha nem követett el az elmúlt három évtizedben. Ez nagyfokú érzéketlenségre vall, amely miatt a Közgyűlésnek kell megkövetnie a szociális és gyermekjóléti területen dolgozókat.

Mivel a tervezet kész és a költségvetést 2022. január 27-én tárgyalja a Közgyűlés semmilyen ésszerű oka nincs a napirendről való levételnek, ezért a napirend módosítását a bizottsági üléseken -mivel a bizottsági ülés meghívói tartalmazták – nem szavaztam meg. Mélységesen felháborít és határozottan visszautasítom az ilyen vezetői magatartást.

Rátérve az indítványra, mivel az előterjesztés tartalmáról a felvilágosítást megtagadta az előterjesztő képviselője az alábbi javaslatokat fogalmazom meg a tervezet benyújtásához:

A legfontosabb a rendelet személyi hatálya, amely nem korlátozódhat az önkormányzati közalkalmazottakra a humán (pl. szociális, gyermekjóléti, egészségügyi) területen dolgozók intézményeinken kívül az egyházi, civil, sőt a Városházán dolgozókra is ki kell terjedjen. Természetesen, ha választási kampányígéretnél megszokott 13. havi, sőt 14. havi juttatásról szól, akkor abban a körben lehet az önkormányzatnál dolgozókat preferálni. Külön kiemelendő a humán ágazatban és a hivatalban dolgozók garantált bérminimumon vagy kevéssel az felett ágazati pótlékokkal foglalkoztatottak helyzete. A szociális gondozók, a családsegítők, a középfokú gazdasági területen és adminisztrációban dolgozók helyzete. Tapasztalat és szolgálati jogviszonytól függetlenül a pályakezdő és a nyugdíj előtt álló 40 évet ledolgozó között nincs érdemi bérkülönbség. Ami feszítően méltánytalan helyzet. Ez az országgyűlés feladata, de nem választási évben a korábbi években alacsonyabb garantált bérminimum-emelés felemelésével, hanem az önkormányzat finanszírozásának emelésével érhető el. A fenntartói jogok biztosításával a helyi közösség döntsön a bölcsődétől, az idősek otthonáig minden helyben lévő intézményről, így az iskolákról is. Az államosítás megbukott, ahogy az előre látható volt. Nem lehet a fővárosból irányítani egy országot, mint ahogy a várost sem lehet autóból vezetni.

A koronavírus járvány okozta szociális problémák jól megmutatták, hogy a Szociális Iroda és a humán (pl. szociális, gyermekjóléti, egészségügyi) intézményeinkben dolgozók, sőt az különböző karitatív szervezetek együttműködve, egymásra utalva tudtak csak helyt állni.

Gondoljunk a 2. és 3. hullám alatt a Liget Otthon gondozóinak tömeges megbetegedésére, amikor a házi segítségnyújtásból mentek át segíteni a dolgozók. Mindenesetre az önkormányzat által finanszírozott színházi jutalom-előadásra a kormányhivatal dolgozói mellett a mi kollégáink nem kaptak helyet, ami a városvezető szégyene és érzéketlensége.

A személyi kör meghatározása után rátérek a megbecsülés kifejezésére. A szervezéstudományban a humán iskola elért eredményeinél kiemeli a pszichológia, az emberi magatartás alapulvételét, amely a munkavégzés hatékonyságát eredményezi. Nem ég ki az ember és jó munkakörülmények esetén nagyobb teljesítményre képes.

A megbecsültség érzése a tisztességes munkabér – amely a családfenntartás alapja – mellett a megfelelő munkakörülményt jelenti. Az irodai elhelyezés és az eszközök biztosítását. Ezen a területen különös hangsúlyt kapnak a kommunikációs eszközök pl. mobil telefon internet használat, amelynek költségei Magyarországon a bérekhez képest kiugróan magasak. Egy család mobil, internet, tv előfizetése a háztartási költségek jelentős részét képezi. A szolgáltatók is nyújtanak flotta kedvezményeket, amely a szolgáltatás mellett a készülék vásárlást is támogatja, ezekhez az önkormányzat hozzájárulva tovább csökkentheti a dolgozók költségeit. Ezek az eszközök a munka adminisztrációs terheit csökkentik, így több idő marad az érdemi munkára.

A tisztességes munkabér és munkaeszköz mellett az odafigyelés is fontos megtartó erő. Ha betegség, családi problémák esetén kiszámítható segítséget kap a dolgozó, így az otthonteremtés, a családfenntartás, a prevenciós szűrések, a szűrés alapján diagnosztizált betegség során a betegút biztosítása, munkaidő-kedvezmény, a lehetetlen táppénz fizetési szabályok miatt fizetési előleg biztosítása, temetési költséghez való hozzájárulás. Ha ezek szabályait előre ismeri, tudja, hogy olyan munkáltatónál dolgozik, ahol számítanak a szakértelmére.

A szélesebb teljes fenntartótól független megbecsültség a humán (pl. szociális, gyermekjóléti, egészségügyi) területen dolgozók bevonása a város szórakozási, kikapcsolódást nyújtó rendezvényeibe. Ortodox gazdasági szakemberek már verik az asztalt, ez is pénzbe kerül. A kamarazenei fesztiválunk szervezője megmutatta annak idején, hogy ez nem feltétlenül igaz. A magas bérlet és jegyárak, amelyek elengedhetetlenek a színvonalas előadókhoz, nem töltötték meg a koncert termeket. Így bevezette itt is a párna rendszert 3.000 Ft-ért vásárolt párnával a padlón, lépcsőn - ha volt üres szék azon - ülve bármelyik koncertre be ülni. Így a diákok és Magyarországon a tanárok is megengedhették maguknak a zenei élményt. Nem történt más, mint a szabad kapacitásokat okosan használták. Beléptetés először a bérlettel, jeggyel rendelkezők, majd a fesztivál párnát vásárlók. A rendezvényt több tíz millióval támogatja (finanszírozza) az önkormányzat.  

A humán (pl. szociális, gyermekjóléti, egészségügyi) területen dolgozók részére a szabad kapacitások „last minute” rendszerben kedvezményesen értékesíthetők. Színház- és mozijegytől a sportversenyeken át a fürdő szolgáltatásokig. De a kiállítások megnyitói és zárás előtti látogatása is ide tartozhat. A városi rendezvényekre történő meghívás a megbecsülés fontos eleme. A város napján a humán (pl. szociális, gyermekjóléti, egészségügyi) területen dolgozók közül szinte minden évben kap valaki elismerést, ilyenkor nem csupán a hozzátartozók, hanem a kollégák is örömmel részt vennének a színházi eseményen.

A humán (pl. szociális, gyermekjóléti, egészségügyi) területen dolgozók a családjuk megértése és támogatása nélkül aligha tudnának jól dolgozni, ezért fontos, hogy a cégekhez hasonlóan évente családi naphoz, egy szakmai naphoz és egy év végi találkozóhoz támogatást biztosítson a város, amely lehet helység biztosítástól kezdve a helyi vállalkozók támogatásának kéréséig bármi. Az első városi pedagógus napok erre jó példa, ma már kényszerként élik meg a dolgozók. A korábban egy vezető helyett ma már három, négy ember ad át okleveleket. Az oklevelek számának növekedésével együtt a megbecsültség csökkenését érzik a pedagógusok, gratulációként like a Facebook felületen, mindenki várja, hogy mielőbb hazamehessen.

Ezek a felsorolt elemek különböző formákban itt-ott megvoltak az erős önkormányzati időben, amikor még a város volt a fenntartó, volt gazdája az ágazatoknak, de ma már lélektelen, üres, kötelező, „nemszeretem” eseményekké váltak. Ehhez új szemléletre és szívre van szükség. Az emberek életük nagy részét munkával töltik, nem mindegy, hogy telik ez az idő és az sem, hogyha vége a munkával töltött éveknek, miként búcsúznak el a kollégáktól, vagy csak becsapják utánuk az ajtót.

Dr. Ozsváth Ferenc alpolgármester úr nyolc éven keresztül dolgozott velünk, nem csupán tisztelet, de szeretet volt közte és a munkatársak között. Egy csoportképet, amit kapott tőlünk kitette otthon a falra és sokszor nézegette. Minden év október 2-án tortával köszöntöttük 85 éves koráig, majd telefonon hívtam és az első mondat a képről szólt. Megkérdezte kivel, mi van. Amikor 90 éves lett, barátai, tanítványai, kollégái szerenádot adtunk az ablaka alatt.

Lesétált hozzánk, mindenkivel kezet fogott, a lányokat megcsókolta. Majd odasúgta:”Nem felejtettek el! Amikor valaki elkezdi írni a költségvetéshez be nem terjesztett előterjesztést, ez legyen a mottó.