OTTHONI MUNKAVÉGZÉS

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

Indokolás

A koronavírust több közszolgálati tisztviselő is elkapta, így a fertőzés kockázata a munkahelyen történő munkavégzéssel nő, ez pedig a dolgozók egészségét közvetlenül veszélyeztetheti.

A 2020 és 2021 szeptemberi közgyűlésen elutasított tesztelési keret létrehozása, annak eredményeként szükségszerű otthoni munkavégzés elrendelésének hiánya több dolgozó és hozzátartozóik megbetegedését okozhatta. A hibás döntés belátását követően hónapokkal később elkezdett tesztelést sem követte az otthoni munkavégzések elrendelése.

A dolgozók határozott és következetes munkáltatói döntést igényelnek, amely a járványhelyzethez igazodik. Amennyiben napi települési járvány adatokat a hivatal nem kap a társhatóságtól, a számára rendelkezésre álló információk alapján dönt.

A járvány idején két lehetősége van egy felelős vezetőnek, vagy otthoni munkavégzést rendel el, vagy veszélyességi pótlék megállapítása mellett munkahelyen történő munkavégzést rendel el a védőfelszerelések biztosításával.

Az otthoni munkavégzés nem csupán a járványhelyzetben indokolt a modern munkaszervezési módszerek egyike, amely a gyermekvállalás és nevelés idején különösen felértékelődik. A technikai feltételek adottak, amelyek tovább fejlődnek. Figyelembe kell venni az újabb felnövő generációk igényét, amely hatékonyabb és rugalmasabb munkaszervezést igényel.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2021. (……) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) - (4) bekezdésében és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet a következő 3/B. és 3/C.§-kal egészül ki:

„3/B. §

(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója valamennyi munkakör esetében elrendelheti az otthoni munkavégzést.

(2) Veszélyhelyzet idején a munkáltatói jogkör gyakorlója a feladatellátás biztosítása mellett a minimális létszám részére rendeli el a munkahelyen való munkavégzést. A közszolgálati szabályzat rögzíti szervezeti egységenként a minimális létszámot. A minimális létszám biztosítását a szervezeti egység vezetője munkaszervezési jogkörében határozza meg.

(3) A munkahelyen való munkavégzés elrendelése járványügyi veszélyhelyzet vagy más egészségügyi kockázatot jelentő időszakban veszélyességi pótlék megállapításával egyidejűleg történik.

(4) A veszélyességi pótlék napi mértéke a közszolgálati tisztviselő napi munkabérének 20%-a.

 

3/C. §

(1) A közszolgálati tisztviselő és a munkáltatói jogkör gyakorlójának megállapodása esetén a közszolgálati tisztviselő a munkáját a munkavégzés rendes helyétől eltérően a lakó-, illetve tartózkodási helyén, saját eszközeivel is végezheti.

(2) Az otthoni munkavégzésre abban az esetben kerülhet sor, ha az elvégzendő munka jellege ezt lehetővé teszi, továbbá, ha az otthoni munkavégzés elrendelése vagy lehetővé tétele nem jár a hivatal vagy a közszolgálati tisztviselő számára aránytalan sérelemmel.

(3) Az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodásban rögzíteni kell az otthoni munkavégzés idejét, az egyedileg elvégzendő feladatokat, továbbá a kapcsolattartás és az elvégzett munka leadásának módját és időpontját.

(4) Az otthoni munkavégzés részletes szabályait a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban a dolgozói érdekképviselet egyetértésével állapítja meg.

(5) A hivatal vezetője a közszolgálati szabályzatában a tízéves vagy annál fiatalabb gyermeket nevelő közszolgálati tisztviselő otthoni munkavégzése vonatkozásában a (1)-(4) bekezdésben foglaltaknál kedvezőbb rendelkezéseket állapíthat meg.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kedvezményre a gyermek mindkét közszolgálati tisztviselő szülője jogosult, ha a gyermekkel közös háztartásban él.”

2.§

Ez a rendelet 2021. december 17. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2021. december 16.

Szita Károly                                                                          dr. Csillag Gábor

polgármester                                                                                      jegyző