Temetkezési rendelet

Előterjesztés a Szent Vince-rend kaposvári sírkertjének védetté nyilvánításáról

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

…./2023. (………)

önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép

2. §

A R. 6/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A védett sírhellyé nyilvánításról az Oktatási Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság véleményt ad, amelyhez a következő tanácskozási joggal rendelkező személyeket kell meghívni:

a) a Kaposvár Megyei Jogú Város főépítésze vagy megbízottja,

b) a Kaposvárért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke vagy megbízottja,

c) a Kaposvári Városszépítő Egyesület elnöke vagy megbízottja,

d) a Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke vagy megbízottja,

e) a temetők üzemeltetőjének vezetője vagy megbízottja,

f) a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Vármegyei Levéltárának igazgatója vagy megbízottja,

g) a Takács Gyula Megyei Vármegyei és Városi Könyvtár igazgatója vagy megbízottja,

h) a Rippl - Rónai Megyei Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója vagy megbízottja.”

2. 3.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2023. február 23.

Szita Károly                                                                          dr. Csillag Gábor

polgármester                                                                                      jegyző

Indokolás

Az átnevezések korát éljük ismét. Ha már módosítja a Közgyűlés a rendeletet, akkor érdemes átvezetni a 10 évvel ezelőtt államosított közoktatás miatt a bizottság nevét. A 2013-ban kiemelt feladatként megjelent megyék átnevezését vármegyére.