HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

ELŐTERJESZTÉS a szociális vetítési alap bevezetése miatt egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 9.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

…….. /2023.(……) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, és a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

2. 9. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a R. 2.§ 16. pontja.”

indokolás

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet meghatározza a jogszabály logikai tagolását. A jogszabály logikai egységeinek sorrendje kötött, így a záró rendelkezéseknél a hatályba léptető rendelkezések, megelőzik az átmeneti rendelkezéseket, a hatályon kívül helyező rendelkezéseket. A Közgyűlés 2022.09.22-i ülésén ugyanerre a szabályra hivatkozó módosításomat, a Jogi Bizottság támogató véleményével elfogadta.