Interpelláció az itt élők vízvagyonáról

interpelláció

Polgármester úr!

Az itt élők, a tulajdonosok képviseletében kérdeztem polgármester úrtól:

Adott-e ki szándéknyilatkozatot polgármesterként a kaposvári víziközmű vagyon átjátszásáról? Bármilyen nyilatkozatot a kaposvári víziközmű vagyonnal kapcsolatosan?

Mikor történt a szándéknyilatkozat? Mi a szándéknyilatkozat szövege? Mikor teszi azt közzé?

Miért nem tájékoztatta erről a tulajdonosokat, az itt élőket és a Közgyűlést?

Emlékeztetőül, mit jelent egy vár, egy város védelme, ami a XXI. században is érvényes. Sőt!

- Esküszöm az egy élő Istenre - hangzott az ünnepi mormolás. - ...hogy véremet és életemet a hazáért és királyért, az egri vár védelmére szentelem. Sem erő, sem fortély meg nem félemlít. Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok. Magamat élve sem a váron belül, sem a váron kívül meg nem adom. A vár védelmében elejétől végéig alávetem akaratomat a nálamnál feljebb való parancsának. Isten engem úgy segéljen! - Úgy segéljen! - zúgták egy hanggal. - És most magam esküszöm - szólt Dobó, két ujját a feszületre emelve. - Esküszöm, hogy a vár és az ország védelmére fordítom minden erőmet, minden gondolatomat, minden csepp véremet. Esküszöm, hogy ott leszek minden veszedelemben veletek! Esküszöm, hogy a várat pogány kezére jutni nem engedem! Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom! Föld úgy fogadja be testemet, ég a lelkemet! Az örök Isten taszítson el, ha eskümet meg nem tartanám! Nem kételkedett azon senki. (Gárdonyi Géza: Egri csillagok)

Az egri védők esküjének felelevenítése után, Kaposvár polgármestereként átjátszaná-e az itt élők víziközmű vagyonát másnak? Saját vagyonával felel-e, hogy azt az állam később nem juttatja valamelyik közpénzen hizlalt milliárdosnak bármely formában? Az itt élőknek később lesz beleszólásuk a víziközművek, hálózat felújításába és a vízdíj megállapításába? Mi a neve annak, aki szülővárosa közvagyonát átjátssza másnak?  

2023.01.26-ére meghirdetett Közgyűlésen a napirendi javaslatához hozzászólva indítványoztam, „hogy a közgyűlési anyagok között szereplő 6. napirendi pontot vegyük le a napirendről és a Közgyűlés tartson 15 nappal korábban minden nyilvános fórumon előre meghirdetett KÖZMEGHALLGATÁST az itt élők vízvagyonáról.  

Három ív volt nálam, valamennyi Közgyűlési tag neve szerepelt rajta, három törvényben rögzített jogot tartalmazott. Minden képviselő neve rajta van az íveken, bárki aláírhatja lelkiismerete szerint. Isten Önöket úgy segítse, ahogy döntenek!

Az első ív azt a javaslatomat tartalmazta, hogy képviselő-testület tagjainak ¼-e indítványára kötelezően hívjon össze közgyűlést, amely közmeghallgatást tart az itt élőknek a víziközmű vagyon és szolgáltatás ingyenes államosításáról.

A második ív azt a javaslatomat tartalmazta, hogy a képviselő-testület tagjainak ¼-e kezdeményezzen népszavazást ebben az ügyben, így az itt élők hozzák meg a döntést saját vízvagyonuk, tulajdonuk megtartásáról vagy ingyenes átadásáról.

A harmadik ív azt a javaslatomat tartalmazta, hogy a képviselő-testület tagjainak ¼-e kérjen név szerinti szavazást a Polgármester által a víziközmű vagyon és szolgáltatás ingyenes államosításáról szóló döntés minden egyes határozati javaslati pontjáról.

Tájékoztattam a közgyűlést, hogy három bizottság számára indítványoztam, hogy kezdeményezen népszavazást, amelyre a törvény feljogosít, a mellettem ülő képviselő és Máté Erzsébet egykori közjegyző asszony, a választási bizottság volt tagja támogatott. Bereczki úr tartózkodott, az Ön pártjának tagjai és delegáltjai megakadályozták.

Felhívtam a figyelmet, hogy Kaposvár tulajdonát képező víziközmű vagyon és feladatellátási kötelezettség ingyenes államosításáról szóló előterjesztés határozati javaslati pontok határideje 2023. június 30. Így felesleges erővel az Önhöz hű képviselőkön keresztül átverni az itt élők(ET) hatalmas értékű vagyonát átjátszani az államnak. Van idő. A tulajdonosok megkérdezése nélkül, - akiknek a képviseletére esküt tettünk - nem dönthetünk. Mondják el az itt élők a véleményüket.”

Indítványai a Közgyűlés jegyzőkönyvéből kimaradtak, amit kérek pótolni.

Az indítványimat megismételtem a 2023.02.23-i Közgyűlésen napirend utáni hozzászólásként, ezt tartalmazza a jegyzőkönyv.

Még a 2022.11.24-én elhangzott Polgármester úrhoz benyújtott interpellációmra a következő választ adta: „A Kavíz vesztesége 400 millió forint lesz úgy, de elengedték a 200 millió forint bérleti díjat. Ez a bérleti díj arra szolgált, hogy a víziközműves karbantartási munkákat el tudják végezni, de fontosabb volt, hogy működjenek és vizet tudjanak szolgáltatni. Ez országos helyzet. 2013 óta van befagyasztva a víz ára, de a költségek nőttek. Ebből következik az, hogy a veszteségük 400 millió forint lesz, a következő évben 2,3 milliárd forint lesz. Ezt kell megoldani. Négy fontos dolog van, amit önmagának állított fel kihívásnak. Az első, hogy biztonságos legyen a vízszolgáltatás, a szennyvíz mindig legyen megtisztítva. A második, hogy továbbra is az ország egyik legolcsóbb közszolgáltatási díjat fizető városa legyen Kaposvár. A harmadik szempont, hogy legyen lehetőség arra, hogy a rekonstrukciós munkák mindig készüljenek el és elinduljon egy víziközmű felújítási program. A negyedik, hogy növekedjen a közszolgáltatásban dolgozók bére. Ezt a négy szempontot tartja fontosnak, amíg ezt nem látja, addig így marad minden, ahogy van.”

 

Melyik pontokban szerepel a négy feltétel a megállapodásban?

 

A Közgyűlési döntéstől, hónapok teltek el, hol tart a tárgyalás? Továbbra is üzleti titkot sért a tárgyalásokról adott tájékoztatása esetén az Ön által Közgyűlésen átvert megállapodás alapján?

 

Kivel oszthatja meg a víziközmű vagyonnal kapcsolatos tárgyalás információit az itt élőkkel vagy az új tulajdonosokkal? Kit képvisel Ön? Melyik nap hoz végső döntést a Közgyűlés? Melyik napon tart ez ügyben közmeghallgatást?

 

Egy hónappal ezelőtt levélben kértem, hogy a közmeghallgatáson vegyen rész az állam képviselője Volencsik Zsolt Mihály úr a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatója, és a Kavíz Kft. ügyvezetője Takács Tamás úr. Meghívja Őket a közmeghallgatásra, hogy kérdezhessenek tőlük az itt élők?

 

A kormány áprilisi döntése szerint előkészítik a vízdíjak egységesítését, amely adott településeken árcsökkenést vagy áremelkedést eredményezhet. Ezért akarják megszerezni az önkormányzatok víziközműveit. 2012 előtt a Közgyűlés döntött a víz- és csatornadíjakról. Először emelési tilalmat, majd 2013-tól egységes, 10 %-os csökkentést írt elő az állam. A díjak azóta nem változtak, viszont több mint ezermilliárdos felújítást maradt el. 

A hírek szerint a hálózatokból a víz átlag 20%-a, egyes térségekben 60 %-a elfolyik a rossz víziközművek miatt.

 

Kaposváron, amíg az önkormányzat döntött alacsony volt a vízdíj a többi településhez képest. Az állami egységes rendszer estén nálunk emelkedhet a vízdíj az állam tervei alapján. Mennyivel emelik fel a vízdíjat Kaposváron, ha egységes lesz a tarifa?

Januárban az együttes bizottsági ülésen a műszaki bizottság elnöke úgy fogalmazott: Kaposvár közműbombán ül.”

Hány százaléka szivárog el a víznek Kaposváron az elavult vezetékek miatt?

 

Melyik napon kérdezhetnek a Közgyűlés előtt az itt élők a víziközmű vagyon ingyenes átadásáról a polgármestertől, aki a tárgyalásokat folytatta és tárgyalópartnerétől?

 

Hány település nem adja át ingyen az államnak a víziközmű vagyonát és hány adta át eddig?

Az itt élők, a tulajdonosok várják a polgármester őszinte válaszát.

Kaposvár, 2023. április 23.                           Köszönti: 

Dr. Nadrai Norbert József  

      képviselő