KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY albérleti támogatás emeléséről

ELŐTERJESZTÉS a szociális vetítési alap bevezetése miatt egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 2.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

…….. /2023.(……) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, és a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

2.§

A R. 20.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati települési támogatás keretében a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán az első diploma megszerzése érdekében tanulmányokat folytató diákok részére, pályázatuk alapján, legfeljebb az oktatási év időtartamára, legfeljebb havi 10.000,-Ft 20.000 Ft összegű albérleti díj támogatás állapítható meg akkor, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg és kollégiumi férőhely iránti kérelmét és fellebbezését az oktatási intézmény elutasította.”

indokolás

Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása

Az önkormányzati települési támogatás keretében a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán az első diploma megszerzése érdekében tanulmányokat folytató diákok részére, pályázatuk alapján, legfeljebb az oktatási év időtartamára, legfeljebb havi 10.000,-Ft összegű albérleti díj támogatás állapítható meg akkor, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 250%-át 71.250 Ft nem haladja meg és kollégiumi férőhely iránti kérelmét és fellebbezését az oktatási intézmény elutasította. A támogatás összegének felső határát állapítja meg a rendelet, amely egyedi élethelyzet alapján a jelenlegi folyamatos áremelkedések mellett indokolja e határ emelését 20.000 Ft-ig.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …….. /2023.(…….) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ A pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 20.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) Az önkormányzati települési támogatás keretében a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán az első diploma megszerzése érdekében tanulmányokat folytató diákok részére, pályázatuk alapján, legfeljebb az oktatási év időtartamára, legfeljebb havi 30.000,-Ft összegű albérleti díj támogatás állapítható meg akkor, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap 450%-át nem haladja meg és kollégiumi férőhely iránti kérelmét és fellebbezését az oktatási intézmény elutasította. (2) Pécs városában a felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán az első diploma megszerzése érdekében tanulmányokat folytató diákok részére pályázatuk alapján legfeljebb az oktatási év időtartamára kollégiumi férőhely biztosítható, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap 450%-át nem haladja meg és kollégiumi férőhely iránti kérelmét és fellebbezését az oktatási intézmény elutasította.” 2.§ A R. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató diákok minden évben a pályázati felhívásban megjelölt időpontig nyújthatják be formanyomtatványon pályázatukat, melyhez a család tagjainak jövedelemigazolását és az oktatási intézmény elutasító határozatainak fénymásolatát, valamint az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása estén az albérleti szerződés fénymásolatát is csatolni kell.” 3.§ A R. 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) Amennyiben a pályázatot benyújtó az oktatási intézmény kollégiumi férőhelyét, illetve fellebbezését elutasító határozatait, valamint az albérleti szerződést azért nem tudja csatolni a 6 pályázat benyújtásának határidejéig, mert az még nem áll rendelkezésére, a támogatás megállapítható azzal a feltétellel, hogy annak folyósítására csak a hiányzó iratok becsatolását követően kerülhet sor. A hiányzó iratok becsatolásának végső határideje tárgyév október 30. napja.” 4.§ A R. 20.§-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki: „(8) A hallgatói jogviszony fennállását az adott tanév II. félévére vonatkozóan a jogosult legkésőbb március 31. napjáig köteles igazolni. Az albérleti díj támogatás összege csak az igazolás benyújtását követően folyósítható tovább. (9) Az albérleti díj támogatás csak a költségvetési rendeletben e célra meghatározott éves keretösszeg erejéig nyújtható.” 5.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kaposvár, 2023. június 22. dr. Csillag Gábor Szita Károly jegyző polgármester