KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY illetmény-kiegészítést vissza

 

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelete megalkotásáról és a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2024. (……) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) - (4) bekezdésében és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Az illetménykiegészítés mértéke 2024. évben a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 40 %-a, középfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a.”

  1. §

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni lép.

 

Kaposvár, 2024. február 15.

 

Szita Károly                                                                            dr. Csillag Gábor

polgármester                                                                                       jegyző

 

Indokolás

 

……Az illetménykiegészítés korábbi szintjének visszaállítására tett rendeletmódosító javaslat

Előzmény: 2019. november 28-i Közgyűlésen javasoltam, hogy az illetménykiegészítés mértéke 2020. évben a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 40 %-a, középfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a legyen. A testület 5 igen 9 nem és 3 tartózkodással nem támogatta, hogy a Városháza köztisztviselői visszakapják a korábban általam kiharcolt illetménykiegészítés mértékét. A polgármesterhez hű képviselők sem voltak egységesek, mivel a 12-ből csak 8 volt a polgármesteri javaslat mellett. (17 képviselő vett részt, mivel egy mandátum kiadása még jogorvoslati szakaszban volt)

A Városháza köztisztviselői korábban a felsőfokú végzettségűek 40%, míg a középfokúak 20% illetménykiegészítésre voltak jogosultak, ezt a mértéket fokozatosan vezette be az önkormányzat. Amely az átmeneti időben kevesebb bért jelentet, mint más szervezeteknél.

 

Az illetményalap KSH tavalyi infláció közléséhez 17,6 %-hoz közelítve csupán a keresetek értékének megőrzését jelenti, az életszínvonal minimális javításához szükség van a korábbi illetménykiegészítések helyreállításra. Ezt a célt szolgálja a Közgyűlés 5 éves gazdálkodási programjának megfelelően képviselői rendeletmódosító javaslatom beterjesztése.