KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY Speciális diétára szoruló személyek időszaki támogatása

ELŐTERJESZTÉS a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 4.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

…….. /2023.(……) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, és a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

5.§

A R. 32.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az időszaki támogatás összege személyenként és jogosultsági időszakonként 10.000-Ft 20.000 Ft.”

indokolás

Speciális diétára szoruló személyek időszaki támogatása

Települési támogatásként speciális diétára szoruló személyek időszaki támogatása annak a táplálékallergiája vagy más alapbetegsége miatt speciális diétára szoruló kérelmezőnek nyújtható - egészségi állapotához igazodó étkeztetése elősegítése érdekében - a (2) bekezdésben meghatározott időszakonként (a továbbiakban: időszaki támogatás), akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem, családban élő esetén a nyugdíjminimum 350%-át, egyedül élő esetén a 450%-át nem haladja meg, és részére külön jogszabály alapján személyi jövedelemadó kedvezmény nem érvényesíthető.” (2) Az időszaki támogatást tárgyévben három alkalommal a) április, b) augusztus, c) december hónapokban biztosítja az önkormányzat. (3) Az időszaki támogatás összege személyenként és jogosultsági időszakonként 10.000-Ft. Javaslatomra, 2022. január 1-től a Közgyűlés kiterjesztette a támogatási formát az szja adókedvezményből kieső nyugdíjba vonulókra, munkahelyüket elvesztőkre. Az eddigi tapasztalatok alapján az igazolt betegek kb. 10%-a vette igénybe a támogatást, amely azt jelenti, hogy nagyrészt az adókedvezménnyel tudnak élni a betegek, akik évi 120.000 Ft adókedvezményt kapnak. A speciális diéta alapvető élelmiszereire nem terjed ki a hatósági ársapka, azok ára korábban is brutális összeget jelentett, az elszabadult infláció idején ezeket a betegeket rendkívüli mértékben érinti a speciális élelmiszerek áremelkedése, ezért javaslom, hogy a támogatás mértéke 10.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra emeljék a képviselők.