KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY szervezeti és működési szabályzatról

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY                           

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

………/2023. (…..)

önkormányzati rendelete

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ.) 8/A. §-al egészül ki:

8/A.§ A Közgyűlés a választói akaratot szolgálva az alábbi alapelvek mentén határozza meg működési rendjét:

  1. a bizottsági tagsági és bizottsági elnöki feladatokat az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok arányában osztja fel a többségi és a kisebbségben lévő képviselők között;
  2. az egyes képviselői, alpolgármesteri tiszteletdíjak, illetmények értékmegőrző meghatározása azonos arányban változhat a képviselői jogegyenlőség biztosításával;
  3. a Közgyűlés által egyes szervezetekbe delegált képviselők feladatait az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok arányában osztja fel a többségi és a kisebbségben lévő képviselők között.

2. §

A SZMSZ. 9.§ első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9.§ A Közgyűlés tagjai közül egy foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármestert választ, további legfeljebb két társadalmi megbízatású alpolgármestert az önkormányzat feladatainak változatlan színvonalú ellátása esetén választhat.”

3. §

16. § (1) A Közgyűlés éves munkatervének megfelelően évente legalább hat alkalommal ülésezik, ezen kívül szükség halaszthatatlan, indoklást tartalmazó összehívás szerint esetén rendkívüli ülést tart.

4.§

Az SZMSZ. 18. § (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A kaposváriak, a Közgyűlés tagjai és a meghívottak részére az ülés munkatervben szereplő előterjesztéseit és a meghívót a Közgyűlés ülése előtt nyolc munkanappal - a bizottság elé nem kerülő előterjesztéseket négy munkanappal - elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni. A munkatervben nem szereplő munkaterv szerinti bizottsági ülések után készített rendkívüli előterjesztéseket – a halaszthatatlan tárgyalás indoklásával - úgy kell hozzáférhetővé tenni, hogy az legalább az ülés előtt egy nappal 24 órával a tárgyaló testületek tagjai rendelkezésére álljon. Késedelem esetén a napirendi pont tárgyalásáról a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés közmeghallgatásának meghívóját tizenöt munkanappal az ülés előtt hirdetményben és a helyi sajtóban is közzé kell tenni.

5.§

A SZMSZ. a következő 41- 44.§-kal egészül ki:

„41. § (1) A településrészi önkormányzat nem önkormányzati képviselő tagjait a Közgyűlés a településrész választópolgárainak jelölése ismeretében választja meg.

(2) A településrészi jelölőgyűlést a településrész egyéni választókerületben megválasztott önkormányzati képviselője hívja össze és vezeti.

(3) A jegyző a jelölőgyűlést megelőzően a jelölőgyűlés helyét és idejét a településrészen közzéteszi. A jelölőgyűlés törvényességi felügyeletét a jegyző látja el.

42. § (1) A jelölőgyűlésen minden a településrészen lakó - vagy tartózkodási hellyel rendelkező - választópolgár ajánlhat jelöltet, illetve jelöltként állítható. A helyben lakás tényének igazolására az önkormányzati képviselőválasztásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A jelölőgyűlésen az (1) bekezdés szerinti résztvevők a jelöltek személyére ajánlásokat tesznek, amelyet a jelölt személy elfogadó nyilatkozatát követően a jelölőgyűlés vezetője egyenként megszavaztat. Jelölt az lesz, akit a jelenlévők több mint egyharmada támogat.

(3) A (2) bekezdés alapján összeállított betűrendes névsorban szereplő személyekre a jelölőgyűlésen az (1) bekezdésben résztvevők nyílt vagy titkos szavazással szavaznak, titkos szavazás tartásához a jelenlévők több mint felének támogatása szükséges.

(4) Nyílt szavazás lefolytatásakor a jelölőgyűlés vezetője egyenként felteszi szavazásra az ajánlott személyek nevét. A szavazás kézfelemeléssel történik.

(5) Titkos szavazás lefolytatására az (1) bekezdés szerinti résztvevők háromtagú szavazatszámláló bizottságot hoznak létre, akik maguk közül elnököt választanak. Az elnök a szavazás eredményéről készített jegyzőkönyv alapján hirdeti ki a jelöltekre leadott érvényes és érvénytelen szavazatok számát.

(6) Az (5) bekezdésben rögzített szavazás szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével történik, az önkormányzati képviselőválasztásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával.

43. § (1) A jelöltekről a jelölőgyűlés vezetője jegyzéket készít, amely tartalmazza:

a) a jelölt nevét, lakcímét, születési idejét;

b) a kapott szavazatok számát.

(2) A jegyzéket a kapott szavazatok számának csökkenő sorrendjében kell összeállítani.

(3) A jegyzéket és a jelölőgyűlés jegyzőkönyvét a jelölőgyűlés vezetője tizenöt napon belül megküldi a polgármesternek.

(3) A jegyző törvényességi véleményével a polgármester előterjesztést nyújt be a Közgyűlés ülésére a részönkormányzat testülete tagjainak megválasztása érdekében.

44. § (1) A részönkormányzat testületének tagjait a Közgyűlés választja meg a jelölőgyűlés által javasolt jelöltek közül. Az eskü szövegét a legfiatalabb önkormányzati képviselő olvassa elő.

(2) Ha a részönkormányzat testület nem önkormányzati képviselő tagjának megbízatása megszűnik, a polgármester előterjesztést nyújt be a Közgyűlés elé a jelölőgyűlésen készült jegyzéken szereplő jelölt megválasztása érdekében. A jegyzéken szereplő jelölt hiányában a Közgyűlés tagot nem választ.”

6. §

Az SZMSZ. 1. melléklet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. Bizottsági tagsággal rendelkező önkormányzati képviselő tiszteletdíja az 1. pontban meghatározottakon felül bizottságonként: 60. 000,- forint.

7. §

(1) Ez a rendelet - az 1. és 2.§, valamint 5.§ kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. és 2.§-a, valamint 5.§-a a 2024. évi önkormányzati választás napján lép hatályba.

(3) E rendelet 6.§-a rendelkezését a 2019. évi önkormányzati választás napjától kell alkalmazni.

 

Kaposvár, 2023. június 22.

                        Szita Károly                                                   dr. Csillag Gábor

                        polgármester                                                              jegyző

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

....../2023. (….) önkormányzati rendeletének indokolása

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az önkormányzati működés választói akaratnak való megfelelést szolgálják, rögzítve az alapelveket, így a: bizottsági és egyéb szervezetekbe delegáltak feladatmegosztásait az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok arányában osztja fel a többségi és kisebbségben lévő képviselők között; az egyes képviselői tiszteletdíjak értékmegőrző meghatározása azonos arányban változhat a képviselői jogegyenlőség biztosítása érdekében; továbbá a településrészi önkormányzatok megválasztásának 20 évig hatályban volt rendszerét emeli vissza.

Részletes indokolás

  1. §-hoz

A Közgyűlés a választói akaratot szolgálva az alábbi alapelveket határozza meg működési rendjében: a bizottsági tagsági és bizottsági elnöki feladatokat az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok arányában osztja fel a többségi és a kisebbségben lévő képviselők között; a Közgyűlés által egyes szervezetekbe delegált képviselők feladatait az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok arányában osztja fel a többségi és a kisebbségben lévő képviselők között.

Ezen alapelv rögzítésével a tényleges érvényes szavazatokat kell követnie a Közgyűlésnek, amely jelenleg még a mandátumarányos elvet sem követi. Mivel a törvényi szabályozás hiányzik, az önkormányzati joghagyomány pedig 2019-ben megtört, a „Jaj a legyőzötteknek!” (Vae victis[1]) elv érvényesül. Két testületet egy képviselő vezet, mert a sok főállású alpolgármester és a többség által megbízható ellenzéki képviselő elfogyott.

Az egyes képviselői tiszteletdíjak értékmegőrző meghatározása azonos arányban változhat a képviselői jogegyenlőség biztosításával. 2019-ben csak a polgármester által kijelölt képviselők tiszteletdíja emelkedett, a több képviselő tiszteletdíját a 2014. évi szinten befagyasztotta a Közgyűlés. Egyedül nem szavaztam meg a képviselői jogegyenlőséget sértő javaslatot.

Fontosnak tartom a korábbi önkormányzati gyakorlathoz való visszatérést, szemben a „Jaj a legyőzötteknek!” lelkülettel. Az önkormányzati mandátum félidejében alkalmas az idő egy ilyen alapelvi szintű szabályozásra, amikor még nem ismert a 2024. évi választás eredménye.

  1. §-hoz

Az önkormányzattól elvont hatáskörök és intézmények alapján a Közgyűlés tagjai közül egy foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester, további legfeljebb két társadalmi megbízatású alpolgármester alkalmazására van mód és lehetőség az önkormányzat feladatainak változatlan színvonalú ellátása esetén. Ha az otthoni szakápolás önkormányzati fenntartását nem finanszírozza, akkor 3 főállású alpolgármestert sem. A soha nem látott arcátlan több mint 300.000 forintos fejenként havi emelésekkel, a milliós fizetések az önkormányzat feladatellátását befolyásolhatják, hiszen 30 beteg ember otthoni szakápolását ellátó négy szakápoló elbocsájtásáról döntött szégyenteljes módon a többség, az elégtelen állami finanszírozásra hivatkozva civilekre testálva a feladatellátást. Majd következő döntésként 260.000 Ft-os cafetéria juttatást szavazott meg a városvezetőnek, aki ugyanúgy megkapja ezt közel másfél milliós havija mellé, mint aki 40 éve jelenleg garantált bérminimumot, bruttó 260.000 Ft fizetést kap (nettó 173.000 Ft). A jelenlegi szégyenteljes és pazarló vezetői létszámot még politikai alkuk kényszerítő körülménye sem indokolja, mivel mind a három főállású alpolgármester egy pártfrakció tagja.

3.§-hoz

A módosító indítvány átlátható, nyilvános testületi döntéshozatali rendet tartalmaz.

4.§-hoz

A Közgyűlési előterjesztések késedelmes kiküldése olyan méreteket öltött, hogy a Közgyűlés megalapozott döntéshozatalát veszélyezteti. Nagyságrendileg több a munkatervben nem szereplő előterjesztések száma, ami a jelenlegi szabályozásban az előterjesztőknek túl tág teret nyújt. Ezért a munkatervben nem szereplő megkülönböztetés törlése indokolt.

A munkaterv szerinti bizottsági ülések után készített rendkívüli előterjesztések esetén elengedhetetlen a halaszthatatlan tárgyalás indoklása, továbbá a legalább az ülés előtt egy nappal való közzététel helyett a 24 óra szerepeltetése, ami objektíven számon kérhető. Jelenleg a Közgyűlés közmeghallgatásának meghívójáról nincs külön szabály, így mivel nem előzi meg a testület ülést bizottsági tárgyalás 4 nappal korábban is elég lenne a lakosságot értesíteni, ami tarthatatlan. A közmeghallgatás a Közgyűlés munkatervében szerepel, de ez nem jelent megfelelő nyilvánosságot. 2019. évet megelőzően a költségvetés előtt tartott közmeghallgatást a Közgyűlés, amely jógyakorlattal szakítani súlyos hiba. A korábbi szabályozásban a költségvetés tervezetét 10 nappal korábban közzé kellett tenni. Javaslom, hogy tizenöt munkanappal az ülés előtt hirdetményben és a helyi sajtóban is legyen kihirdetve a közmeghallgatás helye, ideje és napirendje.

5.§-hoz

„Döntsön a nép!” húsz évig meglévő elvvel szemben a „Dönt a polgármester javaslatára a Közgyűlési többség!” elv érvényesül a településrészi önkormányzatok felállításakor. Kaposfüred, Toponár, Töröcske, Kaposszentjakab lakói nagy számban vettek részt a korábbi jelölőgyűléseken és a közterületek jelenlegi állapota miatt bizonyára továbbra is részt vennének a saját részönkormányzatuk létrehozásában. A javaslat a korábbi húsz évet megélt szabályozást javasolja visszaemelni a SZMSZ-be.

6.§-hoz

A mellékelt megyei jogú városi szabályozások, ahogy korábban a kaposvári is különbséget tett a bizottságok számai alapján meghatározott összegek között. Ezt rögzíti a módosítás, amely lényegesen elmarad a most már 3 főállású alpolgármester fejenként több mint havi 300.000 Ft-os és a polgármester havi közel 350.000 Ft-os emelésétől.

  7.§-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg. A Közgyűlés mandátumának félidejéhez érkeztünk. A 2019. évi alakuló ülés tapasztalatai alapján az alpolgármesteri, bizottsági, bizottsági elnöki és az önkormányzati cégek felügyelőbizottsági feladatok felosztását, a településrészi önkormányzatok megalakítását rögzítő javaslatok a 2024. évi választások napján lép hatályba.

A jelenlegi torz rendszert a polgármesterhez hű képviselők hozták létre, így nincs realitása, hogy belássák a hibás döntéseik következményeit, azonban lehetőségük van arra, hogy a következő ciklusban a választói akarat döntsön. 2024-re a polgármester 30 éves, a jelenlegi Közgyűlési többség 26 éves uralma zárul le és vagy folytatódik vagy nem. De ne szolgáljon a következő testületnek példaként a választói akarat semmibevétele és a „Jaj a legyőzötteknek!” kicsinyes bosszúálló hozzáállása. A választás közszolgálatra, nem pedig a közhatalom birtokában aljas ösztönök kiélésére való felhatalmazás. Aki ezt nem látja be annak szakember segítségére van szüksége.

A képviselői tiszteletdíjak és az alpolgármesteri javadalmazások elveinek meghatározása a szervezeti és működési szabályzatban szükséges rögzíteni, mivel a törvényi keretek lehetővé teszik, hogy a többség visszaéljen a jogával, ahogy az először fordult elő a 2019. évi választást követően. A választási eredmények ismerete nélkül objektív szabályozásra nyílik lehetőség, kizárva a sehova nem vezető bosszúvágyat.

Tiszteletdíjak meghatározása az eddigi a 2014-től számított infláció figyelembevételével kerül sor egységesen és arányosan minden tiszteletdíj esetében, figyelembe véve az Alkotmánybíróság által lefektetett és a Kúria által tovább folytatott töretlen és következetes joggyakorlatot.

A képviselői jogegyenlőség tiszteletben tartásával alkalmazott, különböző viszonyítási alapokra néhány példa. Az országgyűlési képviselő fizetésének alapösszegét az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosában állapítja meg a jogszabály, így egyes tisztségeknél meghaladja a havi 2.000.000 Ft-ot, amihez albérlet és irodabérlet, alkalmazott foglalkoztatás és számos kedvezmény kapcsolódik. Az önkormányzatok ettől jóval szerényebbek a képviselői tiszteletdíjak esetén, de jóval bőkezűbbek a polgármester és helyettesei havi bérezésénél, ezek milliós havi összegek fejenként, közelítve a parlamenti képviselők fizetését.

Mivel az állam állapítja meg és az önkormányzat fizeti ki a polgármester havi járandóságát, az államnak felel meg és nem az önkormányzatnak. A szavak helyett a tettek számítanak.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

ALAPJA:

POLGÁRMESTER ÁLTAL KIJELÖLT KÉPVISELŐK ELNÖKI POSZTOT KAPTAK AZ ALAKULÓ ÜLÉSEN ÉS 30%-KAL EMELTÉK FEL A TISZTELETDÍJUKAT, A TÖBBI KÉPVISELŐ TISZTELETDÍJA 2014. ÉVI SZINTEN BEFAGYASZTATTA

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1. Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja: 100.000,- forint.

2. Bizottsági tagsággal rendelkező önkormányzati képviselő tiszteletdíja az 1. pontban meghatározottakon felül: 60.000,- forint. 2014-2021.IX.23. 50.000 Ft 2021.IX.24.-től 60.000 ombudsman előtt kezdeményezett vizsgálat eredményeként összesen 160.000Ft

3. A tanácsnok tiszteletdíja az 1. pontban meghatározottakon felül: 160.000,- forint. 2019.X.31.-tól 260.000 Ft

4. A bizottság és részönkormányzat nem önkormányzati képviselő tagjának tiszteletdíja: 2019.X.31.-tól 60.000,- forint.

 

Példák az egyes megyei jogú városok képviselői jogegyenlőséget tiszteletben tartó szabályozására.

ALAPJA: A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYE

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2022. (I.28.) önkormányzati rendelete (70.000 fő lakosságszáma, Polgármester: Szalay Ferenc Fidesz-KDNP)

az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és tagoknak járó tiszteletdíjról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja a mindenkori polgármesteri[2] illetmény 15,4%-ának megfelelő összeg, ha bizottsági megbízatást nem lát el. 200.200 Ft

(2) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja a mindenkori polgármesteri illetmény 22,6%-ának megfelelő összeg, ha egy bizottságnak tagja. 293.800 Ft

(3) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja a mindenkori polgármesteri illetmény 30%-ának megfelelő összeg, ha 390.000 Ft

a) kettő bizottságnak tagja,

b) kettőnél több bizottságnak tagja, vagy

c) bizottság elnöke.

(4) Nem önkormányzati képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja a mindenkori polgármesteri illetmény 7,5%-ának megfelelő összeg. 97.500Ft

ALAPJA: GARANTÁLT BÉRMINIMUM - MINIMÁLBÉR

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2019. (XI. 15.) önkormányzati rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (140.000 fő lakosságszám Polgármester: Péterffy Attila független)

89. § (1) A Közgyűlés a képviselők, a bizottsági tagok és elnökök, a településrészi testületek vezetői, a tanácsnokok és a bizottságok nem képviselő tagjainak részére az 5. mellékletben meghatározott tiszteletdíjat állapítja meg. A tiszteletdíj összege a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló mindenkor hatályos Korm. rendeletben a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegéhez[3] (a továbbiakban: mindenkori minimálbér) igazodik.

 2.        képviselői tiszteletdíj: alapdíj a mindenkori minimálbér összege 260.000 Ft

 3.        képviselői tiszteletdíj, ha a képviselő egy bizottságnak tagja, vagy albizottság elnöke: alapdíj + az alapdíj 20%-a a mindenkori minimálbér összege + annak 20%-a 312.000 Ft

 4.        képviselői tiszteletdíj, ha a képviselő két vagy több bizottság tagja: alapdíj + az alapdíj 50%-a a mindenkori minimálbér összege + annak 50%-a 390.000 Ft

 5.        képviselői tiszteletdíj, ha a képviselő bizottsági elnök, vagy településrészi testület vezetője:(több tisztség, bizottsági tagság esetén is) az alapdíj + az alapdíj 90%-a a mindenkori minimálbér összege + annak 90%-a 494.000Ft

 6.        tanácsnoki tiszteletdíj:(több tisztség, bizottsági tagság esetén is)az alapdíj + az alapdíj 90%-a a mindenkori minimálbér összege + annak 90%-a 494.000 Ft

 7.        a bizottság nem képviselő tagja: a mindenkori minimálbér összege + annak 20%-a 52.000 Ft

ALAPJA:

EGYEDILEG MEGHATÁROZOTT TISZTELETDÍJ ÉS AZT FELADATONKÉNT NŐVELŐ MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGEK

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 57/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról, egyéb juttatásairól (60.000 fő lakosságszám Polgármester: Dr. Farkas Ciprián Fidesz–KDNP)

2. § (1) A képviselő havi tiszteletdíjának mértéke bruttó 130 000,- Ft.

(2) A képviselő állandó bizottsági tag havi tiszteletdíjának mértéke további bruttó 65 000,- Ft, több állandó bizottsági tagság esetén minden további állandó bizottsági tagságért bruttó 25 000,- Ft tiszteletdíjra jogosult. BIZOTTSÁGI TAGSÁGOK

1-195.000 FT

2-220.000FT

3-245.000Ft

(3) Az állandó bizottság elnöke havi tiszteletdíjának mértéke további bruttó 50 000,- Ft.

BIZOTTSÁGI TAGSÁGOK

1-245.000 FT

2-270.000FT

3-295.000Ft

(4) A nem képviselő állandó bizottsági tag havi tiszteletdíjának mértéke bruttó 65 000,- Ft.

(5) A tanácsnok havi tiszteletdíjának mértéke bruttó 350 000,- Ft.

ALAPJA: ALAPDÍJ ÉS FELADATTÓL FÜGGŐ SZÁZALÉKOS NÖVEKMÉNY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról (200.000 fő lakosságszáma Polgármester: Papp László Fidesz–KDNP)

49/A. § (1) A képviselőt megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig - e minőségben végzett munkájáért - tiszteletdíj illeti meg.

(2) A képviselői tiszteletdíj mértéke 195.000 Ft/hó (továbbiakban: alapdíj).

(3) Ha a képviselő bizottságnak tagja - megválasztásától kezdődően - tiszteletdíja az alapdíjon felül:

a) egy állandó bizottsági tagság esetén az alapdíj 60%-a, 312.000 Ft

b) kettő vagy több állandó bizottsági tagság esetén az a) pontban meghatározott összegen felül további 15.000 Ft, 327.000 Ft

c) állandó bizottság elnöke esetén az alapdíj 100 %-a, függetlenül a betöltött megbízatások számától. 390.000 Ft

ALAPJA: ALAPDÍJ MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGGEL NÖVELVE

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2014. (XI. 4.) számú rendelete a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről (150.000 fő lakosságszáma Polgármester: Veres Pál független)

2. § (1) A települési képviselők havi tiszteletdíja 150.000 Ft (alapdíj).

(2) A bizottsági tagságot is betöltő képviselő az alapdíjon felül havi 75.000 Ft összegű, a nem képviselő bizottsági tag összesen havi 75.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. 225.000Ft

(3) Amennyiben a képviselő egyidejűleg két különböző bizottságnak tagja, akkor az alapdíjon felül összesen havi 112.500 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. 262.500Ft

(4) A bizottsági elnök az alapdíjon felül havi 150.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. Amennyiben a bizottsági elnök egyidejűleg más bizottságnak tagja, akkor az alapdíjon és az elnöki díjon felül havi 30.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. 330.000Ft

(6) A tanácsnok havi tiszteletdíja - az alapdíjon és a bizottsági tagsági díjon felül - havi 150.000 Ft.

ALAPJA:

EGYEDILEG MEGHATÁROZOTT TISZTELETDÍJ ÉS AZT FELADATONKÉNT DIFFERENCIÁLTAN NŐVELŐ MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGEK

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelete a városi képviselők, bizottsági elnökök, tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjának, természetbeni juttatásainak megállapításáról (78.000 fő lakosságszáma Polgármester: Dr. Nemény András (Éljen Szombathely!Egyesület-Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-MKKP-Szolidaritás-MMM)

2. § (1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel - havonta bruttó 250.000, - Ft.

(1a) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig havonta bruttó 225.000, - Ft.

(2) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja valamennyi bizottsági tagsága után havonta bruttó 50.000, - Ft összeggel növekszik.

BIZOTTSÁGI TAGSÁGOK

1-300.000 FT

2-350.000FT

3-400.000Ft

(3) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja havonta bruttó 50.000, - Ft összeggel növekszik bizottságonként, amennyiben az önkormányzati képviselő bizottság elnöke.

BIZOTTSÁGI TAGSÁGOK

1-350.000 FT

2-400.000FT

3-450.000Ft

(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja, amennyiben az önkormányzati képviselő tanácsnok, havonta bruttó 350.000, - Ft összeggel növekszik. 600.000FT

(5) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja, amennyiben frakcióvezetői feladatokat is ellát, havonta bruttó 250.000, - Ft összeggel növekszik. 500.000FT

(6) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja valamennyi bizottsági tagsága után havonta bruttó 60.000, - Ft.

(7) Az önkormányzati képviselő, valamint a bizottság nem képviselő tagja e minőségéből eredő feladatainak ellátásával - így különös tekintettel a közgyűlésen, bizottsági ülésen való részvétellel - összefüggő munkabér-kiesésének megtérítésére a polgármesterhez címzett nyilatkozatával nyújthat be igényt. Az igénybejelentéshez csatolni kell a bérkiesésre vonatkozó munkáltatói igazolást.