KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY Támogatás idősek világnapjára

ELŐTERJESZTÉS a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

…….. /2023.(……) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, és a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

6.§

A R. 33.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az idősek világnapja alkalmából települési támogatásban részesíthető az a szociálisan rászoruló személy, akinek a 85. életévét betöltötte, vagy tárgyévben betölti feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 400%-át 136.800 Ft, egyedül élő esetén a 500%-át 171.000 Ft nem haladja meg.

(2) A támogatás összege személyenként 10.000- Ft 20.000 Ft, amelyet az önkormányzat tárgyévben egy alkalommal, október hónapban folyósít.”

indokolás

Támogatás idősek világnapjára

Az idősek világnapja alkalmából települési támogatásban részesíthető az a szociálisan rászoruló személy, aki a 85. életévét betöltötte, vagy tárgyévben betölti feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 400%-át 114.000 Ft, egyedül élő esetén a 500%-át 142.500 Ft nem haladja meg. A támogatás összege személyenként 10.000- Ft, amelyet az önkormányzat tárgyévben egy alkalommal, október hónapban folyósít. Az elszabadult infláció idején ezeket legidősebb polgárainkat az élelmiszer-áremelés, a gyógyszer-áremelés, az energiaáremelés rendkívüli mértékben érinti a, ezért javaslom, hogy a támogatás mértéke 10.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra emeljék a képviselők. Kérem a Közgyűlést, hogy a megélhetési válsággal küzdő időseknek, akiknél 114.000 Ft, egyedülállóknál 142.500 Ft vagy ezen összegek alatt kapnak ellátást állapítsa meg az évi egyszeri juttatást, továbbá az életkorhatárt törölje el, mert a rendelet a szociális rászorultságot veszi alapul, amelyhez az életkornak semmi köze. A nyugdíjkorhatár önmagában jelzi, hogy már nehezebben tud valaki munkát vállalni, hogy kiegészíthesse az alacsony jövedelmét. Ezen felül javaslom, hogy emelt szociális vetítési alapot vegyen a jogosultsághoz figyelembe a rendelet, így a 15 éve változatlan nyugdíjminimum 28.500 Ft helyett a 15 éves időszakra összesen 20%-kal emelt 34.200 Ft alapulvételével összegszerűen határozza meg azt, 136.800 Ft, egyedülállók esetén 171.000 Ft. A nyugdíjasnapra évi egy alkalommal adott 20.000 Ft-ot a város ki tudja fizetni, ha 2022. évre a polgármester és már három alpolgármester milliós haviját 30%-kal megemelte, ami havonta fejenként több mint 300.000 Ft emelést jelent. Együtt a polgármesteri meghízottak számára a költségvetésben biztosított 30 millióval, 2022-ben az udvartartás közel 20 fős kabinet nélkül több mint 106.000.000 Ft-ba került az itt élőknek, így a nyugdíjas kaposváriaknak is. A 85. életévüket az itt élők közül kevesen érik meg, ezért irreális ilyen magas életkorhoz kötni az évi egyszeri juttatást. Ha a városvezetés önmagán nem spórol megélhetési válság idején, akkor azt ne az idősek évi egyszeri juttatásánál tegye.