Képviselői módosító javaslat polgármester túlhatalma ellen

Képviselői módosító javaslat

Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

………/2024. (………..) önkormányzati rendelete

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) a következő 47/A. §-al egészül ki:

„47/A. § A polgármester tisztségét főállásban látja el.”

2. § (1) A R. 6. melléklet h) pont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„h) a polgármester:

4. jóváhagyja az önkormányzati intézmények, valamint az önkormányzati fenntartásban működő köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, pedagógiai programját, éves munkatervét, házirendjét, valamint elfogadja az óvodák továbbképzési programját;”

(2) A R. 6. melléklet h) pontja a következő 59.-61. alpontokkal egészül ki:

„h) a polgármester:

59. a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján dönt a „Kaposvár Emlékérem – a Közösség Szolgálatáért” kitüntető cím adományozásáról;

60. dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználásának rendjéről;

61. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendeletben foglaltak alapján dönt hatósági bizonyítvány kiállításáról az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a R. 6. melléklet a) pont 1. alpontja.

Kaposvár, 2024. február 15.

Szita Károly                                                    dr. Csillag Gábor

polgármester                                                                jegyző

Indokolás

Átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználásának rendjéről továbbra is a Pénzügyi Bizottság döntsön. Pénzügyi, vagyoni kérdésekben nem indokolt a módosítás.