Közgyűlés 2023.11.2. előterjesztések véleményezése

 

Ügyrendi javaslat: SZMSZ 35.§. (1) bekezdése alapján kérem szó szerint rögzíteni a következőket: Javaslom az 1. napirendi pontot és a 2. napirendi pont 1. pontját levenni napirendről és arról a törvényben megkövetelt nyilvánosság elvének betartása érdekében a novemberi munkaterv szerinti ülésen megtárgyalni. Polgármester sokadik távolléte alatt alpolgármester olvasta fel interpellációmra a válaszát a szeptemberi ülésen, ezek szerint a november 30-ai ülésen ráér döntést hozni a testület a víziközmű megállapodásról.

Indítványozom, hogy az 1. napirendi pontot vegyük le a napirendről és a Közgyűlés tartson minden nyilvános fórumon előre meghirdetett KÖZMEGHALLGATÁST az itt élők vízvagyonáról.  

Három ív van nálam, valamennyi Közgyűlési tag neve szerepel rajta, három törvényben rögzített jogot tartalmaz. Minden képviselő neve rajta van az íveken, bárki aláírhatja lelkiismerete szerint, amennyiben az előterjesztés tárgyalása alatt a Közgyűlés.

Az első ív azt a javaslatomat tartalmazza, hogy képviselő-testület tagjainak ¼-e indítványára kötelezően hívjon össze közgyűlést, amely közmeghallgatást tart az itt élőknek a víziközmű vagyon és szolgáltatás ingyenes államosításáról.

A második ív azt a javaslatomat tartalmazza, hogy a képviselő-testület tagjainak ¼-e kezdeményezzen népszavazást ebben az ügyben, így az itt élők hozzák meg a döntést saját vízvagyonuk, tulajdonuk megtartásáról.

A harmadik ív azt a javaslatomat tartalmazza, hogy a képviselő-testület tagjainak ¼-e kérjen név szerinti szavazást a Polgármester által a víziközmű vagyon és szolgáltatás ingyenes államosításáról szóló döntés minden egyes határozati javaslati pontjáról.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Jogi Bizottság számára indítványoztam, hogy kezdeményezzen népszavazást, amelyre a törvény feljogosít. Januári bizottsági szakban már 3 bizottságban megtettem a népszavazás kezdeményezésére vonatkozó indítványomat.  A Bizottság 4 : 2 arányban nem vette napirendre az indítványomat.

  1. Előterjesztés víziközmű vagyon integrációjához szükséges döntésekről és a 2023. évi bérleti üzemeltetési díjak módosításáról

Kérdés: SZMSZ 35.§. (1) bekezdése alapján kérem szó szerint rögzíteni a következőket:

Mi a konkrét jogszabályi alapja a rendkívüli közgyűlés összehívásának?

AZ ELŐTERJESZTÉSBEN NEM SZEREPEL MIÉRT 2 NAPPAL KORÁBBAN ÖSSZEHÍVOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSEN javasolja a DÖNTÉST HOZNI, amely minden itt élő ivóvízellátását érinti.

Kaposváron kívül még 15 település döntött úgy, hogy megtartja üzletrészét a társaságban. Mikor döntenek ezek a települések? (Zselickislak, Vásárosdombó, Görgeteg, Simonfa, Bőszénfa, Zselicszentpál, Büssü, Nagykorpád, Patca, Sántos, Szabás, Szenna, Szilvásszentmárton, Táska, Zselickisfalud)

2022.11.24. Polgármester interpellációmra a következő választ adta: Négy fontos dolog van, amit önmagának állított fel kihívásnak. Az első, hogy biztonságos legyen a vízszolgáltatás, a szennyvíz mindig legyen megtisztítva. A második, hogy továbbra is az ország egyik legolcsóbb közszolgáltatási díjat fizető városa legyen Kaposvár. A harmadik szempont, hogy legyen lehetőség arra, hogy a rekonstrukciós munkák mindig készüljenek el és elinduljon egy víziközmű felújítási program. A negyedik, hogy növekedjen a közszolgáltatásban dolgozók bére. Ezt a négy szempontot tartja fontosnak, amíg ezt nem látja, addig így marad minden, ahogy van.”

Melyik napon emelkedik a vízdíj és a szennyvíz díja a lakosság és a közületek esetében?

Melyik napon és mennyivel emelkedik a közműszolgáltatónál dolgozók reálbére?

2024 és 2029 között milyen konkrét elmaradt felújítási munkák készülnek el, milyen pénzügyi ütemezéssel? Ugye nem gondolja, hogy ezek nélkül aláírható a megállapodás, van olyan képviselő, aki nyugodtan kimehet az utcára, ha ezt megszavazza?

A polgármester határozta meg azt a 4 pontot, amit számon kérek.

Miért nem szerepel a szerződéstervezeten pénzügyi és ügyvédi ellenjegyzés?

Melyek konkrétan azok a megyei jogú városok, akik átadták és melyek nem a víziközmű vagyonukat? Ön az MJVSZ elnöke, tudnia kell. Miért titkolózik? Mi volt az államosítást visszautasítók indoka?

A szerződés melyik pontja biztosítja a minőségi szolgáltatást, melyik pont határozza meg ennek pontos tartalmát? Egy évtizede nem engedte az állam emelni az árakat, hihető, hogy ez így marad, ha a cégünket tönkre tette, és elmaradtak a fejlesztések? A kaposvári víziközmű rendszer működtetéséhez szükséges 60 milliárd Ft összegre becsült felújítási, rekonstrukciós munkálatok az állami beavatkozás miatt tornyosultak ilyen magas összegre?

A szerződés melyik pontja tartalmazza, hogy a dolgozók maradnak és nem szüntetik meg a munkaviszonyukat egy visszautasíthatatlan úgynevezett „közös megegyezéssel”?

Miért volt szükség az itt élők vagyonának megszerzésénél háborús veszélyhelyzetre hivatkozni? Nem működnek a jogalkotás szervei zavartalanul Magyarországon jelenleg? A rendelet 5. §-a szerint 2023. november 26-án hatályát veszti. Ezért ez a kapkodás?

A megmaradó tulajdonrész milyen döntési lehetőséget ad a városnak? Vízdíj, felújítás, bérek?

Polgármester két közösségi tulajdonról beszélt: önkormányzat és állam. Mind a kettő az itt élőkből áll, az állam esetén valamennyi állampolgár. Ingyenes átadásról van szó, hogy lehet itt üzleti titok?

Hogy lehet minden titkos: az egymás közötti tárgyalások valamennyi részlete, ideértve a szerződés megkötését megelőzően, valamint annak hatálya alatt megtett bármely nyilatkozat üzleti titok?

Mi értelme van ennek a kikötésnek, ha nyilvánosan tárgyaljuk az előterjesztést, megszegve a megállapodásban foglaltakat?

Minek ez a kapkodás és titkolózás? Miért kell az itt élőket a nyilvánosságtól megfosztani?

Az állam tulajdonlása esetén melyik pont zárja ki, hogy pl. 30 évre koncesszióba adja az üzemeltetést? A szerződés melyik pontja garantálja, hogy az üzemeltetést ne egy magántőkealapokból álló társaság végezi, amelynek tulajdonosi adatai nem nyilvánosak?

Hozzászólás:

Az SZMSZ 35.§. (1) bekezdése alapján kérem szó szerint rögzíteni a következőket:

Módosító javaslatom, a polgármesteri válasz után a titoktartási rész törlését a megállapodásból.

Az itt élők életét, ivóvízellátását hosszútávra meghatározó döntés tervezetét két nappal korábban kiküldeni cinikus, a kaposváriakat semmibe vevő tett. Mindenszentek ünnepe, majd Halottak napján az itt élők elhunyt szeretteik sírját keresik fel. A polgármester Halottak napjának estéjét tartotta alkalmasnak a város és a környező települések ivóvíz-ellátásának államosításáról a végső döntést meghozni. Szégyen!

Interpellációmra 2023. szeptember 21-i közgyűlésen polgármester sokadik távollétében alpolgármester válaszolt idézem szó szerint: „az integrációról a Közgyűlés döntött. A megállapodás megkötésére 2023. november 30-ig van lehetőség, amelyet ezen időpontig meg is fognak kötni.”  

Szintén a 2023. szeptember 21-i közgyűlésen kérdésemre válaszolva kijelentette, hogy: NEM LESZ LAKOSSÁGI VÍZDÍJEMELÉS. „Lakossági vízdíj emelést nem akar és nem is lesz.” Egy gyerek sem hiszi el, hogy a fagyi ára nem emelkedik. 50 fillérrel kezdtük, ma 500 Ft egy gombóc fagyi. Miből finanszírozná az állam a 10 éve elmaradt karbantartás miatti sürgős felújításokat, vezetékmosását? Ázsiai drága hitelekből, amit az itt élők fizetnek vissza extra kamattal?

NEM LESZ FOGYASZTÓI GÁZÁREMELÉS! lassan mondta egy akkor kormánypárti politikus. Nem lehet ilyen nyilvánvaló hazugsággal az itt élőket megvezetni.

A határozati javaslat az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt megállapodás aláírására hatalmazza fel a polgármestert, a 7/2023. (I. 27.) önkormányzati határozat: 1. pontja szintén erről szólt, azonban a két megállapodás több ponton eltér egymástól.

A Közgyűlés akkor lenne döntési helyzetben, ha a módosított pontokról szavazna. A polgármestert tájékoztatták az általam a főispántól kért állásfoglalásról. A jogszerűtlenül összehívott januári ülésen hozott döntés közjogi érvénytelensége miatt, amennyiben a bíróság ezt megállapítaná bukna az államosítás. Ezért a januári megállapodás helyébe a két napja kiküldött átírt megállapodás lép. Ezzel a trükkel, már egyszer élt ebben a ciklusban, akkor az ombudsmanhoz fordultam. Ott is új döntéssel akarta felülírni a közjogi érvénytelenséget.

A sietség valódi oka a háborús veszélyhelyzetről szóló kormányrendelet 2023. november 26-i hatályon kívül helyezése, ezért kell visszaállítani a közvilágítást és gyorsan államosítani a víziközmű vagyont.

EZT AZ ÁTÍRT MEGÁLLAPODÁST NEM SZABAD TÁMOGATNI. AZ ÁRSZABÁLYOZÁSI JOGKÖRÉVEL VISSZAÉLŐ ÁLLAMI SZERVVEL NINCS MIT TÁRGYALNI. BÍRÓI ÚTON KELL A VÁROSNAK AZ ITT ÉLŐK JOGOS PÉNZÉT VISSZASZEREZNI, EZUTÁN AZ ELMARADT FELÚJÍTÁSOKAT ELVÉGEZNI. CSAK EZ BIZTOSÍTJA A TISZTA IVÓVIZET. NEM TISZTESSÉGES MAGATARTÁST TANÚSÍTÓ FÉLLEL NEM SZABAD MEGÁLLAPODÁST KÖTNI.

Van az országban olyan Vízművek, amely bíróság elé viszi az ügyet, és utólagosan behajtja az állami cégeken a valós költség és a hatósági ár közötti különbözetet. Hogy milyen súlyos a helyzet mutatja, hogy az ehhez szükséges vízdíjszámítási adatokat a kormány harminc évre titkosítaná egy rendelettel.

NE LEGYEN SENKINEK SE KÉTSÉGE EGY EGYSÉGES ÁRSZABÁLYOZÁSBAN A 27%-OS A NYUGDÍJASOK ÁLTAL IS FIZETETT ÁFA MELLETT MEGJELENIK A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJ. TÖBBET FOGNAK FIZETNI AZ ITT ÉLŐK! Ócska propaganda lesz a víz díja nem emelkedik csak a rendszerhasználati díj.

 Az árat az állam állapítja meg, az ÁFA (27%) szintén, a hatalmas rendszerhasználati díjat is. Nézzék meg a számlán melyik mekkora összeg. Az áram díja a rápakolt díjak, adók töredéke.

Javaslom utasítsa el a Közgyűlés a polgármester javaslatait, akinek a bérét az állam határozza meg, legutóbb milliós haviját több mint 300.000 Ft-al emelte meg. Akinek az állam emeli a milliós járandóságát az alkalmatlan, nem képviselheti az itt élők érdekeit. Melyik épeszű felperes bízna meg az alperes ügyvédjében, hogy lássa el a bíróságon a képviseletét. 7 hónappal a választások előtt ez a testület ne hozzon az itt élők életét évtizedekre meghatározó döntést. Volt rá 4 év, ha a polgármester biztos a dolgában írjon ki népszavazást a Közgyűlés. Döntsenek a jelenlegi tulajdonosok, a kaposváriak!

2. ELŐTERJESZTÉS önkormányzati vagyont érintő jogügyletekről

Kérdés:

Miért nem csatolta az előterjesztő az értékbecslést a taszári polgári terminálra? A költsége 50.000 Ft+ ÁFA.

Mennyibe került Kaposvárnak az ingatlan eddig, építés, őrzés, karbantartás valamennyi költség? 73,5 mFt-ért szándékozik értékesíteni.

Mikor kér valaki bocsánatot egy soha nem működő polgári terminál megépítéséért, az itt élők pénzének felelőtlen elköltéséért?

Hozzászólás:

Javaslom a határozati javaslat 1. pontokról külön szavazni, az értékbecslés eltitkolása miatt azt elutasítani, a felelősséget megállapítani.

3. ELŐTERJESZTÉS a Kaposvárért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

Kérdés:

Hozzászólás: