Nuku akku

KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Határozati javaslat:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy az önkormányzat vagy gazdasági társasága tulajdonában lévő ingatlant akkumulátor gyártására nem hasznosít és valamennyi szervét eltiltja ilyen jellegű tárgyaláson való részvételtől.

Kaposvár területén környezetvédelmi engedélyezést igénylő tevékenység esetén a Közgyűlés és szervei csak a Közgyűlés által tartott közmeghallgatáson kialakult többségi vélemény képviseletére jogosult.

Felelős: a Közgyűlés és szervei

Határidő: visszavonásig

INDOKOLÁS

Képviselői kérdésre a polgármester, mint a Közgyűlés szerve elismerte, hogy a Kaposvár és környező települések víziközmű-vagyonának átadásáról és az ivóvíz -, valamint szennyvíz-szolgáltatás ingyenes államosításáról a Közgyűlés előzetes tájékoztatása nélkül szándéknyilatkozatot írt alá. Az aláírást követő Közgyűlésen nem adott róla tájékoztatást, eltitkolta az itt élők előtt. Ezt a dokumentumot többszöri kérésre sem hozták nyilvánosságra.

2022.11.24. Közgyűlési jegyzőkönyv „dr. Nadrai Norbert József képviselő két határozati javaslatot tett. A polgármester válasza számára nem megnyugtató az otthoni szakápolással kapcsolatban. A két szervezet összesen 3 millió forintos forrást kaphat az önkormányzattól. Az önkormányzattól azért szállt ki, mert 18 millió hiányzott. Javasolta, hogy forduljon a Közgyűlés a Kormányhoz, hogy ezt a finanszírozást állítsa helyre, ha nem, akkor vonja vissza az április 28-i határozatát és folyamatosan biztosítsa ezt az ellátást. A másik a víziközmű tulajdonlásával kapcsolatban, olyan határozati javaslatot tett, hogy mindenképp előre meghirdetett az önkormányzat nyilvánosság elvének megfelelő rádióban, televízióban előre meghirdetett közgyűlés döntsön ebben a kérdésben és nem rendkívüli ülésen. Amennyiben így lesz, akkor közvetítéssel tudják követni a lakók saját vagyonuknak a változását. Állásfoglalást kért.” Nem történt meg, a polgármester figyelmen kívül hagyta a javaslatot, nem rendelt el szavazást.

2022.11.24. Közgyűlési jegyzőkönyv alapján a polgármester a következő választ adta: „2013 óta van befagyasztva a víz ára, de a költségek nőttek. Ebből következik az, hogy a veszteségük 400 millió forint lesz, a következő évben 2,3 milliárd forint lesz. Ezt kell megoldani. Négy fontos dolog van, amit önmagának állított fel kihívásnak. Az első, hogy biztonságos legyen a vízszolgáltatás, a szennyvíz mindig legyen megtisztítva. A második, hogy továbbra is az ország egyik legolcsóbb közszolgáltatási díjat fizető városa legyen Kaposvár. A harmadik szempont, hogy legyen lehetőség arra, hogy a rekonstrukciós munkák mindig készüljenek el és elinduljon egy viziközmű felújítási program. A negyedik, hogy növekedjen a közszolgáltatásban dolgozók bére. Ezt a négy szempontot tartja fontosnak, amíg ezt nem látja, addig így marad minden, ahogy van.” A megfogalmazott feltételek egyikét sem tartalmazta a Közgyűlési többség által elfogadott - a nyilvánosság kizárásával folytatott tárgyalásokat követő - szerződés az állam képviselőjével. A szerződés alapján az egymás közötti tárgyalások valamennyi részlete, ideértve a szerződés megkötését megelőzően, valamint annak hatálya alatt megtett bármely nyilatkozat üzleti titok.

2022.11.24. Közgyűlési jegyzőkönyv interpelláció „Dr. Nadrai Norbert József képviselő „az itt élők, a tulajdonosok képviseletében kérdezem: Adott-e ki szándéknyilatkozatot polgármesterként a kaposvári víziközmű vagyon átjátszásáról? Bármilyen nyilatkozatot a kaposvári víziközmű vagyonnal kapcsolatosan? Mikor történt a szándéknyilatkozat? Mi a szándéknyilatkozat szövege? Mikor teszi azt közzé? Miért nem tájékoztatta erről a tulajdonosokat, az itt élőket és a Közgyűlést? Emlékeztetőül, mit jelent egy vár, egy város védelme: Gárdonyi Géza Egri Csillagokból idéznék pár sort: Sem erő, sem fortély meg nem félemlít. Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok. Az egri védők esküjének felelevenítése után az itt élők vízi közmű vagyonát másnak átadná-e? Saját vagyonával felel-e, hogy azt az állam később nem juttatja valamelyik közpénzen hizlalt milliárdosnak bármely formában? Az itt élőknek később lesz beleszólásuk a víziközművek, hálózat felújításába és a vízdíj megállapításába? Mi a neve annak, aki szülővárosa közvagyonát átjátssza másnak?”

 

A polgármester szünet után nem tért vissza az általa meghatározott időpontra, hiábavaló várakozás után a Közgyűlés nem folytathatta a napirendi pontok tárgyalását, helyette az alpolgármester az interpellációk tárgyalását kezdte meg: „Borhi Zsombor alpolgármester a viziközmű vagyonnal kapcsolatban két fontos szempontot tart mindig szem előtt. Először is a szolgáltatás a kaposváriak megelégedését szolgálja, így legyen mindig tiszta víz, és a keletkezett szennyvíz legyen megtisztítva. Másodszor a nyújtott szolgáltatás olcsó, megfizethető legyen. Azon dolgozik, hogy olyan megoldást találjon, amely mindkét szempontnak megfelel. A brüsszeli szankciós politika miatt a szolgáltató energiaköltsége 400 millió forintról 2,4 milliárdra nőtt. A szándéknyilatkozat, amelyet aláírt arról szól, hogy részt kíván venni a viziközmű integrációs programban. E körben tárgyalásokat kezdeményeztek a Nemzeti Vízművek Zrt-vel. Ha a tárgyalások eredményre vezetnek és az érdekeinket szolgálják, akkor a testület elé terjeszti. ----- Interpelláció elfogadása ----- dr. Nadrai Norbert József képviselő a választ nem fogadja el. A víziközmű átadásáról tárgyalni sem szabad.

 

Ennek fényében a Közgyűlés és valamennyi szervének eltiltása az előzetes tárgyalásról az itt élők Közgyűlés által tartott közmeghallgatáson elmondott véleménye előtt, a rendkívül vízigényes akkumulátor-gyártás tárgyában Kaposvár területén indokolt.

2023.01.27. Közgyűlési jegyzőkönyv:

„dr. Nadrai Norbert József képviselő Ügyrendi javaslata, hogy a víziközmű vagyonnal foglalkozó előterjesztést vegyék le a napirendről és tartsanak közmeghallgatást a témában. A közmeghallgatást követően tárgyalják a napirendet.”

SZÓ SZERINT A  KÖVETKEZŐ HANGZOTT EL: Indítványozom, hogy a közgyűlési anyagok között szereplő 6. napirendi pontot vegyük le a napirendről és a Közgyűlés tartson 15 nappal korábban minden nyilvános fórumon előre meghirdetett KÖZMEGHALLGATÁST az itt élők vízvagyonáról.  (megjegyzés: polgármester a közmeghallgatás összehívásáról szóló javaslatról nem szavaztatott)

Három ív van nálam, valamennyi Közgyűlési tag neve szerepel rajta, három törvényben rögzített jogot tartalmaz. Minden képviselő neve rajta van az íveken, bárki aláírhatja lelkiismerete szerint. Isten Önöket úgy segítse, ahogy döntenek!

 

Az első ív azt a javaslatomat tartalmazza, hogy képviselő-testület tagjainak ¼-e indítványára kötelezően hívjon össze közgyűlést, amely közmeghallgatást tart az itt élőknek a vÍziközmű-vagyon és szolgáltatás ingyenes államosításáról.

 

A második ív azt a javaslatomat tartalmazza, hogy a képviselő-testület tagjainak ¼-e kezdeményezzen népszavazást ebben az ügyben, így az itt élők hozzák meg a döntést saját vízvagyonuk, tulajdonuk megtartásáról vagy ingyenes átadásáról.

 

A harmadik ív azt a javaslatomat tartalmazza, hogy a képviselő-testület tagjainak ¼-e kérjen név szerinti szavazást a Polgármester által a vÍziközmű-vagyon és szolgáltatás ingyenes államosításáról szóló döntés minden egyes határozati javaslati pontjáról.

Tájékoztatom Önöket, hogy három bizottság számára indítványoztam, hogy kezdeményezzen népszavazást, amelyre a törvény feljogosít.

6. napirendi pont  

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező víziközmű vagyon és ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettség Magyar Állam részére történő átruházásáról

„Dr. Nadrai Norbert József képviselő miért nem tart a közgyűlés közmeghallgatást? Az itt élők vagyonáról van szó. A határozati javaslatok június 30-i dátumot tartalmaznak, lenne rá idő. Ha most egy átadásról dönt a közgyűlés, milyen garanciája van a térítésmentes visszavételről, ha azok a garanciák nem teljesülnek, amiket kér. Ki okozta ármegállapítással a beruházások hiányával ezt az helyzetet? Mit mond a többi nagyváros? Átadás kapcsán az iskolákat 10 éve adták át. 10 év után nincsenek jó állapotban az iskolák. Nem véletlenül van az itt élőknek fenntartásaik, mert azt látják, hogy az állam nem jó gazda. A tulajdonrésszel kapcsolatban kérdezte, hogy a maradék százalékban kik lesznek a tulajdonosok és mibe szólhatnak bele? Blanketta szerződés van az előterjesztés mellett. Mikor lesz végleges szerződés? Ki képezi az energiaárat? A korábban említett négy cél melyik pontokban szerepel? Az utólagos beszámolás kötelezettségre felhatalmazást nem adhat a közgyűlés a Jogi Bizottság elnöke szerint sem. A bizottsági ülésen nem vettek részt a városvezetők és a Kavíz vezetője sem. A titoktartási nyilatkozat finomodni fog. Jelenleg minden titkos, az előzetes tárgyalások részletei és a későbbi tevékenység is üzleti titok. Az átvevő nyilatkozhat csak. 85. pontja van a szerződésnek, azokra a kérdésekre, amikre nem kaptak választ, várják.”

 

„Szita Károly polgármester elmondta, hogy a polgárok szeretnék, hogy biztonságos vízszolgáltatás legyen, keveset kelljen fizetni érte, ne legyenek csőtörések, lehessen közlekedni, és a szolgáltatást nyújtók a lehető legtöbbet keresnének. Ebben az esetben ez a négy szempont meg fog tudni valósulni. A jelenlegi rendszerben, ha az összes magyarországi település megnöveli bevételeit, akkor lehet bármit tenni. A város polgárainak a biztonság a legfontosabb a vízszolgáltatásban. Ezen szempontok figyelembevételével a biztonság a fontos, hogy ez így továbbra is meg tudjon maradni. Azért polgármester, hogy döntéseket készítsen elő, azzal a tudattal, hogy bírja a város legtöbb polgárának bizalmát. Nem minden esetben kéri ki a képviselők véleményét, hanem mikor már pontosabb dolgokat tud. A vagyonértékkel kapcsolatban elmondta, hogy a könyv szerinti érték 15 milliárd forint, ami azt jelenti, hogy ennek piaci értéke van. Ez mínusz 50 milliárd forint, ezzel nem tudnak mit kezdeni felújítás nélkül. Az üzemeltető cégben levő tulajdoni hányad nagymértékben függ a tulajdonosi struktúrától. A város szempontjából rendkívül fontos, hogy a víz- és csatornaszolgáltatásokhoz szükséges forrásokhoz tulajdonosi arányban, vagy nem tulajdonosi arányban kell hozzájárulni. Azt szeretné elérni, hogy csak az állam finanszírozza a költségeket. Abban reménykedik, hogy az ármegállapítás visszakerül a településekhez. Szerencsére a Kormány a rezsicsökkentést továbbra is meg tudja tartani. Minden tulajdonostársnak és a szolgáltatást igénybe vevőknek egyöntetű volt a véleménye az átadásban. Ha itt maradna a közmű, akkor nem tud rá garanciát vállalni, hogy felújítás lesz. A településeknek sem lesz rá kapacitásuk. A város nem tudja megcsinálni. Garancia erre az üzemeltető, mivel sokkal nagyon lehetőségei vannak. Azt nem tudni, hogy sorrendileg hol lesz a település. Reméli, hogy nem a végén. Teljesen más struktúrán alapulnak más közműszolgáltatások rendszere. A Magyar Állam részben tudja támogatni, amit kérni kell. Ez akár 40% is lehet most. De nem lehet tartósan nézni a jövőbe. Ez most van, később nem biztos, hogy lesz. Azt tartja szem előtt, hogy az unokáinak is biztosítva legyen a szolgáltatás. Semmi nem titkos, formanyomtatványt írtak alá. A végeredmény lesz érdekes. Megköszönte a kérdéseket és ajánlotta a város polgárai érdekében a garantálható árakat, minőséget, magasabb béreket és a karbantartást. Nem egy évre garantálja, hanem tartósan évekre, évtizedekre, mert az érdeke a városnak.”

 

„Dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy a műszaki bizottság elnöke azt a kifejezést használta, hogy Kaposvár viziközmű bombán ül. Ki rakta alá és ki élesített azt? Jelenleg az itt élők képviseletét látják el, a közmeghallgatás elkerülhetetlen véleménye szerint. El kell olvasni a megállapodást, azokat a pontokat nem tartalmazza, amiket felsorolt, a titoktartás még mindig benne van. Egy szerződésnek vannak garanciális elemei. Nincs személyi garancia benne. A lényeg, hogy a közgyűlés mit döntés, és hogy lehet utána érvényesíteni. A megállapodás szerinte nem hagyható jóvá, mivel a polgármester négy szempontja nincs benne. Kérte, hogy térjen ki zárszavában arra, hogy mikor hoz végleges döntést a közgyűlés, különösképpen a 4. határozati javaslati pontra. Jelenleg semmilyen garancia nincs a szerződésben és az itt élők azért is ódzkodnak egy ilyen elfogadástól, mert már volt rá példa, hogy az ígéretek nem úgy teljesültek, ahogy elhangzottak. Jelenleg amit elmondtak a bizottsági ülésen, hogy a hatósági ár megállapítás 2013., valamint a felújítási támogatások kormányzati forrásainak hiánya juttatta ide a várost.”

 

„Szita Károly polgármester majd kiderül, hogy milyen formát fog választani. Megköszönte a véleményeket. A városnak, a polgármesternek soha nem szabad olyan döntéseket hozni, soha nem szabad olyan döntési javaslatokat megtenni, amelyben ne az legyen a szeme előtt, hogy az hosszútávon biztosítani tudja Kaposvár polgárainak a biztonságát. Bent van a képviselőkben valami olyasmi, hogy megháromszorozzák a vízdíjat. Az állam nem adja meg az árát, mert más rendszer van 1990-től. Előtte más volt. A tanácselnöknek semmi bevétele nem volt, mindent az államtól kapott. 1990-től megváltozott valami, más világ lett. Az önkormányzatok önkormányoznak. Az állam nem finanszíroz semmit 100%-ban. Az állam ad pénzt, ha úgy látja. Most is adna, meg tudnák oldani egy évre. De mi van azt követően? Ha nem adja át a vagyont, akkor biztosan megháromszorozódna a vízdíj, amit nem akar. Nem az a kérdés, hogy ki tud szolgáltatni, hanem az, hogy ki tudja ellátni a szolgáltatást hosszútávon.”

 

„7/2023. (I. 27.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező víziközmű vagyon és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettség Magyar Állam részére történő átruházásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközműszolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét átruházza a Magyar Államra. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2023. június 30.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz közmű rendszer (11-20473-1-004-00-01)”, a „28. Kaposvár szennyvíz közmű rendszer (21-20473-1-001-01-10)”, és a „40.Simonfa-Zselickislak – Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz közmű rendszer (22-17491-1-004-00-11)” víziközmű rendszerek esetében a) a víziközmű vagyon és a víziközműveket működtető eszközök, b) a víziközmű-rendszerek üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó Kaposvári Vízés Csatornamű Kft-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint c) az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről szóló jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodás tervezetének ismeretében felhatalmazza a Polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházása érdekében a megállapodást aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2023. június 30.

3. Kaposvár MegyeiJogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvári Víz-és Csatornamű Kft-ben fennálló, jelenleg Kapos Holding Zrt tulajdonában lévő, 93,38 %-os üzletrészét térítésmentesen átveszi és az átvételt követően az üzletrészt térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2023. június 30.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a víziközmű vagyon és a KAVÍZ Kft-ban fennálló üzletrész átadásával kapcsolatban minden szükséges dokumentumot, szerződést, nyilatkozatot, és azok esetleges módosításait aláírja, utólagos beszámolási kötelezettség mellett. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2023. június 30.

Napirend utáni hozzászólás: „Dr. Nadrai Norbert József képviselő „Tisztelt Kaposváriak! Mit illik, mit szabad és mit nem? Nem szabad egy várost megfosztani a viziközmű vagyonától. Nem szabad az itt élőket semmibe venni. A tegnapi napot, 2023.január 26-át határozta meg a képviselő-testület, amikor megtárgyalja a város 2023. évi költségvetését. Polgármester úr, levelet írt a Közgyűlés tagjainak, hogy 2023. január 23-án a miniszterelnök halaszthatatlan tárgyalásra magához rendelte. A megbeszélés témája az energiaválság. A Közgyűlés által meghatározott ülés napját a polgármester nem halaszthatja el, jogsértő döntésének utólagos jóváhagyása a hozzá tartozó képviselőkkel értelmezhetetlen és jogellenes a jogszabályok ismeretében. A Közgyűlés ülését, a polgármester akadályoztatása esetén, a 3 főállású alpolgármester meghatározott sorrendben, együttes akadályoztatásuk esetén a Jogi Bizottság elnöke, illetve, ha Ő is akadályoztatva van, a legidősebb képviselő jogosultak vezetni. Tavaly a 2022. évi költségvetést tárgyaló képviselő-testületi ülést alpolgármester úr vezette, mivel figyelmeztetésem ellenére a polgármester a járványidőszak alatt több száz embert hívott a színházba Városnapra, és ott megfertőződött, így feladata ellátására alkalmatlanná vált. Nem illik a nyilvánosság kizárásával, az egyenes adásban közvetített és követhető Közgyűlés ülés előtt egy nappal, sunnyogva kiválasztani a polgármester vejét a többségi tulajdonos önkormányzati cégbe ügyvezetőnek egy rendkívüli ülésen. Nem szabad olyan ügyvezetőt kiválasztani, akinek a cég indulásához 4,5 hónap kell. Nem illik 3 hónap után a kudarcos indulás ellenére a haviját megtízszerező rendelkezést rögzíteni. Akkor sem, ha azt a múlt heti bizottsági ülésen kapott tájékoztatás szerint nem veszi fel. Nem szabad a cég indulásától még el sem telt egy év előtt lelépő, szakirányú végzettség nélküli rokona felé a Közgyűlésnek hálásan köszönetet mondani a Kaposvárért nem végzett munkájáért, mert nem az apósát hagyta cserben. Nem szabad a polgármesternek rokonait egyik önkormányzati tulajdonú cégből a másikba helyezgetni. Nem illik a szakbizottságnak 2030-ig szóló szakmai stratégia megtárgyalásakor egyszer sem megjelenni. Nem szabad az ügyvezetőnek a szakmai területét meghatározó anyaghoz írásos véleményét a bizottsággal nem megosztani. Nem illik hagyományainkat megtörni és a legutóbbi képviselő-testületi ülést követően elhunyt rendszerváltó polgármesterről nem megemlékezni egy perces néma felállással, a soron következő ülésen, amely január 23-án volt. Tettük ezt korábban így, amikor díszpolgáraink közül valaki elhunyt. Nem illik - az elhunyt polgármester családjának kérését tiszteletben tartva a szűk körű temetésen kívül - a lakosságnak nem biztosítani lehetőséget a búcsúra akár világi, akár egyházi megemlékezés formájában. Nem illik, nem szabad szabályok megszegésének van következménye: a bizalom és a hitelesség elvesztése. Nem szabad ezt elfelejteni. Köszönöm, hogy meghallgattak!”

POLGÁRMESTER ELHAGYTA A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSTERMÉT A HOZZÁ INTÉZETT INTERPELLÁCIÓK ALATT: „Borhi Zsombor alpolgármester megköszönte a képviselők mai munkáját, bezárta az ülést.”