Speciális diétára szorulók támogatása. Siker!

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

…….. /2021.(…….) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) III. fejezet 14. alcíme az alábbiak szerint módosul:

„14. Speciális diétára szoruló személyek időszaki támogatása”

(2) A R. 32.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1)Települési támogatásként speciális diétára szoruló személyek időszaki támogatása annak a táplálékallergiája vagy más alapbetegsége miatt speciális diétára szoruló kérelmezőnek nyújtható - egészségi állapotához igazodó étkeztetése elősegítése érdekében - a (2) bekezdésben meghatározott időszakonként (a továbbiakban: időszaki támogatás), akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem, családban élő esetén a nyugdíjminimum 250%-át, egyedül élő esetén a 300%-át nem haladja meg, és részére külön jogszabály1 alapján személyi jövedelemadó kedvezmény nem érvényesíthető.”

(3) A R. 32.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) Az időszaki támogatás összege személyenként és jogosultsági időszakonként 10.000-Ft.”

(4) A R. 32.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(5)A kérelemhez csatolni kell a gyermek speciális diétájára vonatkozó kórházi szakambulancia által kiállított egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást, vagy nagykorú személyek esetében szakorvos vagy a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy a kérelmező táplálékallergiával, táplálékintoleranciával vagy gluténérzékenységgel küzd.„

2.§ E rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2021. szeptember 23. dr. Csillag Gábor Szita Károly. jegyző polgármester

Csatolmányok: